Mengkeb

Olih: Nengah Jati
kenyemné mengkeb
kaengkebang ban pecukan lambéné
wimbané tusing enu madon intaran
kadi anaké lingsir nguntul
rikala majalan tunduné léngkong
ulian lebihan ngaba pabaat
nanging
joh ditu durin bukit
anginé ngasirsir buka manyuling
suaran sulingé banban
kadi tatembangan pupuh semarandana
atiné kausud olih angin semara
makebiah galang
kadi katiga nampi kapat
macahya galangnyané i bulan

manyunarin peteng


No comments