Tuah Tiang ané Ngelah Tresna di Guminé ené Ngalahang Anak Lénan

http://2.bp.blogspot.com/-7RErnCkGyBs/Ub_VFqtG4PI/AAAAAAAAQV8/50Ur_VLWweA/s1600/
Gagambaran Lee Man Fong
Yén I Luh gedeg tekén bintangé, diolas gedegin masi bulané. Krana ia pasti suba sekongkel ngaénang I Luh gedeg.
***
Tresna tuah ubad sakit ati. Nyén ané tusing percaya? Yén tusing percaya, diolas takonang tekén anaké ané sedeng ngrasayang tresna. Ia pasti ngorahang ané sekené, lan sing perlu buin boyanin.
Patuh tekén ané rasayang tiang buka jani. Peteng lemah tiang dini padaduanan. Sing ada ané ngalahang. Sing ada ané nyaingin. Yén tiang ngenehang ené tuah tresna ané paling lén, bandingang tekén tresna-tresna ané lénan. Kén krana kéto, ulian tiang kaliwat demen tekén anak luh ané demenin tiang ngalahang makejang-kejangné. Tresnan tiangé ngalahang Roméo lan Juliét, ngalahang tresnané Sang Rama tekén Déwi Sita.
Ia anak luh jegeg, bokné abancang, warnané gading. Yadiastun bokné mawarna gading, nanging ia boya ja turis. Ia masih tusing taén masemir, nanging uli mara tepukin tiang bokné mula gading. Buina bokné maplintir dua, cara murid-muridé ané nu masekolah. Tiang demen ningalin. Alep gati ngenah di matan tiangé. Tusing ja bokné dogén ngaénang tiang demen, sakéwala kenyemné ané tusing taén ilang uli bibihné kanti tiban-tibanan  masi ngaénang tiang tresna kapining anak luh totonan.
Ia adanin tiang Sekar. Luh Sekar. Yadiastun ia suba ngelah adan, lan adan sekenné tusing perlu ada ané nawang, nanging tiang tetep nyeritin ia Luh Sekar. Luungan dingeh tiang adan Luh Sekar totonan di koping tiangé, ketimbang adan sekenné. Yadiastun yén anaké ané nawang adan sekené totonan, ngorahang lebih luung adan sekené, krana adan sekené mesib ajak adan anak uli luar negeri. Tetep dogén tiang sing demen ningeh. Pokokné ia madan Luh Sekar yén suba ngajak tiang.
Semengan tiang bangun, ia ondén bangun, tiang nundunin ia apang nyak masi bangun bareng-bareng. Lantas tiang ngajak ia ka paon, ia negak di duur bangkuné ané ada di samping pintu paonné. Tiang ngaé kopi. Dikénkéné rikala tiang nyeduh kopi, tiang makipekan, tepuk tiang kenyemné ané manis ané tusing taén ilang totonan. Lega keneh tiangé. Demen atin tiangé. Lantas ia gaénang tiang susu. Susu ané paling manis di guminé. Krana anak luh ané manis, cocokné naar ané manis-manis apang tusing ilang kenyemné ané manis.
Disubané suud ngadukang kopi lan susuné totonan, tiang nyemak naré. Susu lan kopiné pejang tiang di duur naréné. Tiang lantas ngojog ka kamar tamu, negak di duur sofané sambil mabalih TV. Naréné ané misi susu pejang tiang di duur méjané. Lan Luh Sekar negak di samping tiangé sambil mabalih TV. Tetep negak baan kenyem manisné ané tusing taén ilang. Kopiné pejang tiang di malun tiangé, lan susuné pejang tiang di malunné Luh Sekar. Satondéné tiang nyiup kopiné, tiang ngajakin Luh Sekar apang nyak bareng-bareng nyiup susuné.
“Luh, daar susuné, nyanan énggalan émbon.”
Luh Sekar tusing masaut, nanging tetep makenyem. Yadiastun ia tusing masaut baan munyi, nanging tiang ngerti pesautné uli kenyemné. Kopiné siup tiang kanti telah lan ané masisa tuah genekané. Sakéwala susuné Luh Sekar enu, tiang matakon tekén ia.
“Adi sing daar susuné Luh?”
Ia tusing masaut, nanging makenyem. Tiang ngerti tekén kenyemné totonan. Mirib ia sing dot naar susu dinané jani, lan susuné totonan tiang ané nelahang.
Kéto masi yén tiang sedek madaar lan negak di méja makan-é padaduanan. Luh Sekar negak di malun tiangé, maarep-arepan ajak tiang. Wadahang tiang ia nasi, lan pejangang tiang di maluné. Tusing engsap masi tiang ngejangin darang ané paling jaana di duur nasiné. Nanging, tiang sing nyak maang ia darang nasi ané lalah-lalah, pedalem tiang nyanan telah pesu peluhné ulian tusing bisa naar ané lalah-lalah, lan kenyemné ané manis ilang ulian naar ané lalah.
Yadiastun, Luh Sekar tusing taén nelahang nasi ané wadahang tiang, nanging tiang tetep yén madaar setata bareng-bareng. Kéto masi tiang tetep ngawadahang ia nasi, ngejangin darang ané paling jaana di duur nasiné totonan. Ento mula ulian tresna, cara ané orahang tiang simalu.
Sanjané, tiang jalan-jalan di lapangan ané ada di paak umah tiangé. Lapangané totonan setata ramé yéning sanja-sanja. Liu anaké kemu jalan-jalan ngajak timpal, ngajak kuluk, wiadin ngajak gegélan cara tiang buka jani. Luh Sekar ajak tiang jalan-jalan. Mabekel handuk cenik di baongé, tiang ajak Luh Sekar ngiterin lapangané. Tiang lan Luh Sekar pada-pada siep. Krana Luh Sekar tusing demen liunan munyi, lan ia lebih demen makenyem daripada mamunyi nyeroscos tusing mabongkol muncuk. Kéto masi tiang tusing demen nutur kéné-kéto ané tusing ada artiné. Yén tingalin tiang Luh Sekar suba pesu peluh, usap tiang peluhné baan anduk ané di baongé. Yén suba leleh jalan-jalan, tiang ajak ia lakar negak di betén punyan kayuné gedé ngetis. Liu anak ané nlektekang tiang cara anak nlektekang musuhné. Tiang sing ngerti kénkén keneh anaké totonan nlektekang tiang. Apaké ia iri tekén tiang ajak Luh Sekar ané setata rakét? Apabuin rikala tiang meli yéh di dagang ané ada di bucun lapangané ngajak Luh Sekar. Makejang anaké nlektekang tiang. Nanging tiang nyaru-nyaru dogén. Anggep dogén ia iri tekén tiang. Kéto masih tiang tusing ja sanget tekén anak ané iri tekén tiang. Depang dogén ia iri, krana ulian iri lakar ngaénang déwékné sakit. Sakit keneh.
Apaké saja tresnan tiangé ngajak Luh Sekar tuah tresna ané malénan ketimbang tresna-tresna lénan ané ada di guminé?
***
            Semengan. Cara biasané tiang bangun. Yadiastun tusing ja semengan gati, krana mara kipekin jam di témboké suba jam tengah kutus. Tiang nglibegang awak masambilan mukak saput ané nyaputin awak tiangé. Nanging, mara tiang maglibegan, ada ané ilang semengané jani. Apa?
            Tiang nepukin Luh Sekar tusing ada di samping tiangé. Tusing cara biasané. Apaké ia malunan bangun tekén tiang? Tumbén. Biasané tiang ané setata malunan bangun, lan tiang ané nundunin ia. Tiang ningalin jelanan kamar tiangé masi mabukakan. Keneh tiangé nebag-nebag, kija Luh Sekar semengané jani. Mirib ia suba ka paon ngaénang tiang kopi, anggona ngwales pebaan tiangé tekéning ia, lan ané jani ia suba ngantiang tiang di méja kamar tamuné namping kopi lan susu ané paling manisa di guminé cara kenyemné Luh Sekar ané tusing ada ngalahang. Mirib tiang bangun tengaian, lan Luh Sekar bangun malunan sakéwala ia takut mangunang tiang sawiréh tiang pules lelep lan Luh Sekar ané jani nu sedek manjus nganggon sabun ané miik totonan. Utawi mirib ia ngadén tiang ulang tahun dinané jani, lan Luh Sekar makeneh lakar meliang tiang kué ulang tahun. Nanging tusing mungkin, krana ia pasti suba nawang ulang tahun tiangé.
            Tiang ngutang keneh tiangé ané samben totonan di duur pesaréané, lantas tiang ngénggalang magedi ka paon. Sakéwala, di paon tusing ada nyén disubané tiang ngampakang jelanan paoné ané mabukak abedik.
            “Pasti ia, manjus di kamar mandi” kéto tiang makeneh sambil ngojog ka kamar mandi. Tusing ada munyin yéh masréyokan uli kamar mandiné, kéto masi tusing ada bon sabun ané miik. Tiang ngetok-ngetok pintu kamar mandiné sakéwala sing ada ané masaut. Krana tusing ada ané masaut, tiang lantas mukak pintu kamar mandiné lan nepukin tusing ada nyén di kamar mandi. Kéto masi kamar mandiné tuh, cara tusing ada ané maan nganggon dinané jani.
            “Pasti ia ka toko kué, meliang tiang kué ulang tahun krana ngadén dinané jani tiang ulang tahun.” Keneh tiangé mamunyi buka kéto. Ngénggalang tiang milesang keran yéh ané ada di kamar mandi. Tiang nyuginin muan tiangé ané enu sayu apang seger ulian mara bangun. Lantas tiang malaib ka kamar tiangé nyaluk celana panjang lan nganggon baju. Nyemak kunci motor, lan nyemak hélm lantas tiang ngilut gas montoré nuju ka toko kué sambilang nebag-nebag yéning Luh Sekar ada di toko kué A, yén sing kéto pasti di toko kué B.
            Tiang neked di toko kué A. Montoré dongkrak tiang di malun tokoné totonan. Lantas tiang macelup ka tokoné totonan ngalihin Luh Sekar. Di tokoné ento enu sepi, mirib ulian mara mabukak utawi tusing ada anak ané perlu kué utawi ulang tahun dinané jani. Aluh baan tiang ningalin anaké ané meli kué, lan makejang tepuk tiang muané. Sakéwala ada ané tusing tepuk tiang muané: Luh Sekar. Tiang lantas matakon tekén penjaga tokoné.
            “Mbok, wénten anak luh sané mawasta Luh Sekar meriki numbas kué?”
            “Sira madan Luh Sekar? Tiang nénten uning bli.”
            Tiang laut ngorahang cecirin anaké ané madan Luh Sekar. Makejang orahang tiang uli warnan bokné, jagutné ané lanying, cunguhné ané mancung kanti ka batisné ané lantang. Tetep dogén penjaga tokoné totonan tusing nawang, lan ngorahang tusing maan nepukin. Mirib mula saja cara ané orahanga tekén penjaga tokoné yéning tusing ada anak luh ané madan Luh Sekar utawi nginutin cecirin anak ané orahang tiang meli kué kemu.
            Ulian tusing ada di toko kué A, tiang lantas ngojog ka toko kué B. Patuh cara di toko kué A, neked di arepan tokoné tiang nongkrak montor, macelup ka tengah tokoné ngalihin Luh Sekar, suud kéto matakon tekén penjaga tokoné apaké ada anak mabelanja ané madan Luh Sekar utawi nginutin cecirin ané orahin tiang. Patuh masi cara dugas di toko kué A, penjaga tokoné ngorahang tusing ada.
            Toko kué A suba, toko kué B masi suba, sakéwala tiang tusing nepukin Luh Sekar. Lantas tiang makeneh lakar ngojog ka toko kué C. Sakéwala suba tengai lan matan ainé suba tegeh. Yén saja Luh Sekar meli kué ka toko, pasti ia suba mulih krana suba tengai. Keneh tiangé ukana ka toko kué C buungang tiang, lan tiang nyetater montor nuju ka umah tiangé. Di jalané tiang nu tetep ngenehang pagediné Luh Sekar semengan buka kéto. Dijaké ia jani? Keneh tiangé tuah misi patakoné totonan dogén kanti tiang neked di malun umahé, ngampakang pintu pamesun umahé lan nyelupang montor ka natahé.
            Mara tiang suud nongkrak montor di tongosé ané dayuh di betén punyan pohé lan mukak hélm, tiang ningeh cicing tiangé magarang ngajak cicing pisaga di durin umahé. Tiang lantas nuju ka durin umahé maakin cicingé ané magarang totonan, lan tiang nawang cicingé totonan magarang kemplong kanti sétsét lan keneh tiangé biasa dogén. Sakéwala mara paakin tiang kemplongé ané sétsét totonan, tiang tangkejut, karasa ada ané ilang uli awak tiangé, nanging tiang sing nawang apa ané ilang, krana tiang tuah nyidaang nyerit. Keras gati.
            “Luh Sekar, eda malu matiii.....!!!!”

            Angkihan tiangé karasa ilang atenga ningalin kemplongé ané sétsét totonan.No comments