Dokter

Olih: I Madé Wiranatha Bhawa*
https://kritiksenirupa.files.wordpress.com/2014/07/
'Gadis Rambut Merah" Gagambaran Moses

Tiang tusing demen memilih. Makejang demenin tiang. Makejang nemenin tiang. Polosé anggo nyaruang belogé. Nak mula belog. Tusing dueg yén orain ngomong. Rasa lek tusing taén nyak ilang. Setata leket. Neket di awak. Sinah né suba madan paduman Widhi. Tusing dadi kutang. Tampi lan jalanang. Munyin tiangé mula mael pesan ajiné. Kéto timpal-timpal nyambatang. Apa buin reraman tiangé. Patuh masih kéto kasambat. Apa buin kenyemé. Masi patuh buka kéto. Ané takonina kéto tiang saut. Kenyem tiang kenyemin.
Tusing bani alpaka tekén rerama. Panyaman tiangé tuah dadua. Luh pedidi col. Adin tiangé nu masuk SMP. Tiang suba SMA. Reraman tiangé tusing dadi patungkasin. Yén patungkasin sinah suba kena munyi alus. Sakit kuping. Taén matungkasan pidan. Bega kuping tiangé maan gapgapan. Mémén tiangé nyak mélanin. Ulian patuh dadi anak luh. Bes baan nglekadang. Ento suba kranané. Tau tekén déwék luh. Pepes tiang katuturin tekén i mémé. I bapa mula galak. Mula jengat yén mamunyi. Nanging kenehné melah pesajan.
Mémén tiangé taén macrita. Suba makelo tusing ngelah sentana. Ada suba nem tiban dot ngelah sentana. Apang jangkep dadi kaluwarga. Majalan ngalih pejalan. Liu kanti nepukin cara. Taén milunin terapi apang énggal ngelah sentana. Yén tusing ada asilné. Tusing pantes buin tutugang. Tusing nyandang kagugu buin.
Tongosé ento masih ada anak tatelu. Nasibné masi patuh buka mémé. Tusing ngelah sentana. Makejang ngaba sebeng kecut. Sinah suba tusing ada asil. Ané arepanga suba ilang. Mulih maaled lima. Makejang ngenteg sebeng.
Né jani mémé tusing nyidang mejalan. Ada anak nyambat. Batis mémé ada anak ngelakuang. Ada anak ngamel. Dot nyengkalén. Tusing masi kagugu. Suba maan aba ka rumah sakit mapréksa. Orahanga lumpuh. Tusing dadi majalan. Uli sukat ento bapan Putuné iju ngalih ubad kemu mai. Ajaka ka anak ané nawang besik dadua. Neked ditu baanga ubad magenep-genep. Kamantrain. Balian pakrimik. Tusing tawang apa kadén sambatanga. Bibihné pesu yéh paketél-tél. Muncrat kangin kauh sing ada tek apa. Tas  semara batisé makadua. Nanging masi tusing mintulin.
Meled ngelah sentana. Prajanian suba tusing ada. Ilang dikeneh mémé lan bapa. Abesik col pangaptiné. Jani meled apang seger. Apang dadi majalan. Buin maniné ka rumah sakit. Nyén nawang nyidang ngubadin. Apang melahan kenehé. Jug kadirasa suba med matatakan. Ngrépotin anak dogén. Tusing pantes. Tusing dadi andelang. Pasaréané pragat pupu.
Tusing jelé nyén pepineh tiang. Yadiastun kasengsaran buka jani. Paketéltél yéh panoné. Nyelsel tusing maan apa. Sebet nyén lakar kasebetang. Kéto dogén ada dikeneh. Pakrimik. Pasliwer kenehé tusing karuan tek. Né jani suba kudang jam kaden dini manongos. Makejang adan tongosé suba misi adan. Sarwa adan taru-taruan. Bunga. Makejang ada. Liu ada anak sakit. Ada anak ngeling. Ngelingin kulawargané ané suba majalan ka gumi wayah. Ngon tur tlektekang tiang anaké ento. Kadi meled sajan apang ngelah sentana. Sinah ada ané ngrunguang tatkala teka tua. Yén tua sinah suba tusing nyidang magarapan. Lima batisé ngejer. Tusing cara nu bajang. Tindakané enu siteng.
Dokteré makaukan. Ngauikin apang tiang katengah. Takonina apa dogén kapialang ané tiang gelah. Sautin tiang lantas.
“Puniki dok, tiang sampun sué nénten mresidayang matindakan. Makekalih batis tiangé nénten dados ngrasayang napi. Kadirasa mati.”
“Ampun sué sungkan? Ampun polih maubad sadurungné?”
Saut tiang. “sampun wénten nem sasih. Sampun polih maubad ka balian. Sampun liu anak ané nawang abesik dadua tekain. Sampun tawang goba. Sampun tawang umahné.”
“Minab cobakin mangkin majalan nganggé tongkat. Margiang sabilang rahina. Niki resépné. Malih jebos tebus. Ambil ring apotik.”
Nggih dok. Tiang kenyemin.
Mara melahan kenehé. Mara nyidang tegteg bayuné. Mara nyidang makenyem. Suba tusing ngenteg sebeng. Suba suud ngenteg awak dipesaréan. Swéca Widhi katrima. Suud ngaé iju. Suud ngaé kéweh. Né jani suba maisi. Né jani masi nyidang majalan. Yén suba makejang pasraang. Sing engsap tekén kawitan. Setata inget ngastiti pangubakti. Sinah suba palané lakar melah. Jani suba bakatang. Ané pula pidan jani tandangin pagaéné.
Kéto nyén mémén tiangé macrita. Kadirasa tiang ngrasaang. Beneh masi yén suba papinehé melah. Makejang melah lakar bakat. Tiang ngelah unén-unén. Yén suba tamat SMA sinah tiang dot ngalih tongos masekolah ané melah. Apang melah maan gaé. Dot tiang lakar dadi dokter. Yén dadi dokter sinah nyidang ngusaden. Ané sakit nyidang ngubadin. Yén mémé lan bapa sakit sinah nyidang ngubadin. Maan ngaturang ayahan. Maan mayadnya. Dot apang idup melah. Makejang bakat tulung.
Tiang pedidian. Bengong tiang matolihan. Bintang dilangité pakenyitnyit. Madakang apang ada bintang ulung. Nah ento apang ané kaja kangin. Ané paling gedé. Ané sunarané galang. Galang sajan mekalangan duur langité. Sayan makelo endihané ngedénang dogén. Buina maekang. Buina nagih nyaup. Tagih juanga tiang. Ngenah ada anak bajang. Bokné dawa. Penganggoné putih kedas. Paras jegeg. Nyujuhang lima kaarep tiangé. Katutugin sunar ané nagih nakep. Awak tiangé tusing dadi kibehang. Bibih tiangé keta.
Mémé………?? Bangun tiang gagésonan. Béh sajan. Ento tuah ipian. Pulesang tiang suba buin. Buin nyingkrung. Nyén nawang nepuk anak bagus.*Alumni Jurusan Pendidikan Basa Bali Undiksha


No comments