Togog

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/4c/57/9d/
Sumber Potrekan
Murdan Cakepan    : Togog
Pangawi                  : Nyoman Manda
Kawedar Antuk      : Pondok Tebawutu
Warsa                      : 2000
Tebel                       : 38 kaca

            Cakepan pupulan satua cutet sané mamurda Togog wantah satua cutet pemenang kaping kalih sayembara nyurat satua cutet sané kalaksanayang olih Lembaga Bahasa Singaraja warsa 1977. Madaging tigang satua cutet inggih punika Togog (kaca 1-28), Mangku Nodia (kaca 29-33), miwah Gusti Ayu Anjang Sari (kaca 34-39).
            Satua cutet sané mamurda Togog nyaritayang indik tukang ukir sané makarya togog ring pondoknyané Wayan Tamba (negak di bataran rompoké dangin paoné. Toktok toktok ngukir togog. Kayu ébené ukuran tengah méter bakalanga apang dadi Sri Tanjung). Wayan Tamba sané tiwas idup sareng méménnyané, krana bapannyané sampun ngalahin (Kéné mula yén dadi anak lacur bakal meli baas duén sing ngelah pipis apabuin cara anak lénan mamotoh). Wayan Tamba meneng ring désa Lodtungkang. Wayan Tamba mademenan sareng janda sané sampun maduwé pianak adiri sané mawasta Luh Nérti, nanging nénten setujuina tekén méménnyané. Yadiastun kénten, Wayan Tamba tetep kukuh jagi masakapan sareng Luh Nérti, lan ipun kasengguh sampun malaksana joh sané kalarang olih agama. Sumangdané nénten ja terus-terusan kasambat jelék, ipun sareng kalih lantas masakapan. Ipun ngajak Luh Nérti kawin lari krana nénten setujuina tekéning kaluwargannyané Luh Nérti. Yéning Wayan Tamba mamadik Luh Nérti, sampun janten pacang méweh pisan duaning Luh Nérti janda sané madué pianak adiri sané pacang ngawarisin umahné. Napimalih Luh Nérti taler kaincer olih misannyané sané mawasta Wayan Danta. Krana ipun kawin lari, méménnyané Luh Nérti gedeg lan pacang ngwales sakit atiné punika.
            Dasa lemeng risampuné upacarané punika usan, rikala peteng kurenané Wayan Tamba pesu jagi ngenceh, lan rikala punika wénten léak sané ngawinang ipun engsap. Rikala Mén Tamba medal, ipun uning yéning sané rawuh nantang wantah Mén Nérti sareng misané. Raris siat peteng nénten dados kelidin kantos semeng. Benjangné désané biyur sangkaning Mén Tamba lan Mén Nérti séda nadak. Sausan punika sané kantun idup wantah Wayan Tamba lan kurenané. Idup wantah sakadi togog sané sampun kapaat.

            Nika wantah daging inti saking cakepan satua cutet sané mamurda Togog punika.

NB: Resensi cakepan puniki kabasabaliang saking blog DRS Nyoman Manda


No comments