Uli Sanur Ka Peken Badung

Tiang tusing lakar mekelid
krana dini mula tiang ngalih idup apaké anaké ngorahang
entungin tiang aji kuping bongol idup tiangé ben ngindang
ngindeng kema-mai ngalih ané belus tusingké nawang?
apaké ané belus ento?
cawis tiang padidi
ané belus to, ané setata ngaé tiang maaduhan ané belus to, ané setata ngaé tiang mataagan
ané belus to, ané setata ngaé tiang nigtig awak, nyambak sirah ané belus to, ané setata alih tiang ngindeng, ngindang kema-mai
uli bucu kanti ka bucu
uli semengan nganteg semengan kanti sirah tiange tusing marasa sirah
kanti tiang nyelepetag baan kenyelé, di bucun pekené.

NB: Puisi puniki kaambil saking cakepan “Dénpasar lan Don Pasar” kaca kaping 25.


No comments