Mémé

Olih: Sadwika
 
"Kasih Sayang Ibu" Gagambaran Heno Airlangga
Ragané pinaka déwa sakala
ngembasang pianak ka jagat madasar lascarya
anaké maosang magantung bok akatih
setata wirang nindihin pianak ngetélang getih

Mémé...
sinampura aturang titiang
antuk katambetan titiang
antuk katambetan lan kasombongan titiang
tan prasida ngwales kaluihan mémé matatimbang

Doh drika ring guminé wayah
mémé makenyem pinaka ubad malaksana melah
anggén sesuluh idup ring natahé linggah
mangda nénten kentuk antuk sesolah
asiki bekel mémé, cening jemetang ragané masolah
bisaang ragané mabraya apang melah
eda stata ngaba basang layah
apang tusing guminé benyah


NB: Puisi sané mamurda “Mémé” kakawian Sadwika puniki naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post) Redité Kliwon, 19 Juni 2016No comments