Gulem rikala Ainé Masunar Galang

http://1.bp.blogspot.com/_og-dY4QnpnM/S-2JaKnlTxI/AAAAAAAABe8/p-VR2am6RH8/s1600/
"Penantian" Gagambaran Mangu Putra

Suaran témbakan bedil nénten ja rérénan ngebekin kalangan. Api makobar-kobar kadi kawah Gunung Agungé, andus ngupuk ngalikubin jagaté. Ainé nénten medal duaning kakaputin baan andus. Guminé serasa nyejehin. Suara-suara nantang saling pesautin. Punika taler suara jeritan lan tangisan nénten ja rérénan.

Pekak Karta sané wénten irika nyaksiang samian. Tatas pedas. Ipun nyingakin kawéntenané sami, mawit saking sawitran ipuné sané keni témbakan tur séda. Ipun taler nyingakin para pejuang lianan sané maid raga jagi nyingidang déwék saking genah payudhan punika. Sankaning cokor ipuné keni panak bedil.
Jengah kerasayang baan Pekak Karta nyingakin unduké punika. Kaliwat jengah. Pajerit anaké alit nyelametang déwék. Tangisan sané makta sungsut ring hati kerasa nebek-nebek tangkah ipuné. Suaran pejuangé sané keni bedil kerasa ngulitin awakne Pekak Karta. Sakit kerasa ngerangsuk ka keneh ipuné ané dalem.
Pongah kerasa pongah penjajahé rawuh nguwugang gumin anak lén. Jelé kaliwat jelé parilaksanan penjajahé ngawinang wargané sengsara. Punika ipun mapepineh kapining penjajahé.
Peteng kerasa panyingakan ipuné. Rasa jejeh ipuné ilang. Ipun nénten takut séda. Nénten takut yéning panak-panak bedil penjajahé punika nembus awak ipuné.
“Mati ulian mélanin panegara patuh tekéning mati ulian ngelarang Dharma, luungan suba mati di tengah payudhan mélanin gumi padidi, ketimang mati nebekin déwék padidi ulian naanang sengsara sané kagaénin manusa corah uli dura negara” kénten suaran keneh ipuné mawicara.
Nyingakin samian sawitran nyané pada nindihin gumi, mélanin gumi saking wong dura negara sané pongah juari nénten maduwé rasa lek. Raris ipun makecos kadi jaran. Ipun ngaud keris sané kaselet ring bangkyang. Yadiastun keris punika bawak, nanging ipun percaya keris punika sida ngawinang jagaté mahardika. Palas saking parisolah iwang para penjajahé. Lan ipun percaya tangan ipuné sida nebekang keris punika sadurung déwék ipuné sané kasédayang. Ipun taler percaya muncuk keris punika sida nebek awak penjajahé.
Ipun malaib nuju penjajah sané lega duaning sampun nyédayang musuhné. Raris keris punika katancebang ring baong penjajahé punika. Muncrat rah abang saking baong penjajahé melusin pertiwi. Kadi toya membah. Nénten ja maselang amenit, penjajahé punika raris runtuh. Mawasta séda penjajahé punika.
Lega rasan kenehne Pekak Karta polih nyédayang penjajahé punika. Ipun merasa nénten ja rugi numadi ka jagaté, yadiastun wau polih nyédaang penjajah asiki. Nanging ipun uning, nyedayang penjajah asiki pateh tekéning ngawinang ainé masunar saka kidik. Ngawinang panegarané mahardika saka kidik.
Nénten ja rérénan malih, ipun nyabut keris sané nanceb ring baong penjajahé punika, raris ipun maakin penjajahé lianan sané makta bedil. Kaselémpang ipun penjajahé nganggén keris. Palaib kerisé punika nuju ka tangkah penjajahé. Cro...ttt! Muncrat malih rah saking tangkah penjajahé punika, raris awak penjajahé runtuh makalangan ring pertiwi.
Yadiastun pejuangé sida nyédayang penjajah. Nanging daweg punika, para pejuangé nénten ja mujur. Akéh para pejuangé lianan sané séda ulian penjajahé sané bringas nénten ngitung napi. Ngumbar témbakan bedil ngawag-awag.
Duaning nénten imbang malih payudhan punika, Pekak Karta sareng sawitran nyané sesamén pejuang sané kantun nyeneng malaib nyelametang déwék ngeruruh wantuan malih saking pejuang sané lianan.
Para pejuang sané melaib punika ka kepung olih penjajahé. Nanging Pekak Karta sida selamet. Lan ipun polih wantuan saking pejuang sané lianan jagi ngelawan penjajah punika. Lan unduké punika ngawinang penjajahé jerih.
***
Suwé Pekak Karta sareng sawitran nyané sesamén pejuang mélanin pertiwi. Lan samian sané sampun kalaksanayang punika pamuputné molihang pikenoh sané becik. Sané ngawinang panegarané makenying. Alit-alité sida macanda girang sareng sawitrannyané. Samian wargané idup bagia. Lan panegarané puniki sida mahardika.
Lega ring keneh ipuné. Liang bagia nénten sida kaucapang nyingakin samian. Ainé sida masunar galang. Langité ring duur guminé kedas langsat.
Punika taler Pekak Karta kasuwur ring duur guminé dados pejuang, sané sareng ngawinang panegarané mahardika. Akéh sané ngucapang utawi ngorahang Pekak Karta punika véteran kemerdékaan.
Anak alit, anak tua, lanang, istri percaya Pekak Karta punika pejuang. Pekak Karta sareng sawitran nyané sesamén pejuang sané ngawinang panegara puniki mahardika. Yéning nénten wénten Pekak Karta sareng pejuang lianan sané mélanin panegara puniki, minab panegara puniki nénten ja prasida mahardika.
Yadiastun akéh sané uning ipun pejuang kemerdékaan, nanging akidik sané uning ipun taler pejuang idup déwék ipuné padidi lan kaluwarganipuné. Sajabaning ipun ngawinang panegarané puniki mahardika, ipun taler sané ngawinang déwék ipuné lan kaluwarganipuné mahardika saking kasengsaran. Duaning ngantos mangkin ipun kantun dados pejuang. Yadiastun jagaté sampun mahardika.
***
Sabilang semeng ipun sampun memargi ka genah pekaryan ipuné. Irika ring genahne Wayan Sukrata ipun makuli dados tukang bangunan. Yadiastun yusane sampun nénten wimuda malih. Nanging ipun kantun magarapan. Yéning ipun nénten magarapan malih, sinah ipun nénten ja prasida jagi ngedusang jalikan ipuné. Lan ipun taler nénten ja prasida pacang ngisinin weteng ipuné.
Leleh ipun makarya, satata kapaksayang. Pateh sekadi ipun daweg kantun dados pejuang mélanin panegarané mangda mahardika. Nanging binannyané, yening dumun ipun ngelawan penjajah saking dura negara, nanging mangkin ipun ngelawan tuntutan idup sané setata nesek déwék ipuné.
Saking endag ai, kantos ainé surup ipun makuli ring genah pisagané. Sabilang wai, nénten rérénan. Sakit-sakit kapaksayang mangda sida tetep ngamel urip, kantos Widhiné nitahang sané lianan.
Anaké ring marginé akéh sané pakrimik nuturang indik déwékne Pekak Karta.
“Pedalem Pekak Karta suba tua enu masih magarapan, kemu mai ngepungin tongos megaé. Uli sasukat guminé mahardika, gegaén apa ané tusing taén jemaka. Makejang soroh gegaéné suba taén asanina. Pait pakeh suba maan puponina.”
“Kéto suba nasib anaké. Jelék adane ento. Padahal ia ipidan mélanin negara apang nyidaang mahardika. Nanging, tusing ada ané rungu tekén lampahne.”
“Mula kéweh idup jaman jani, makejang anaké ngitungang déwékne padidi. Baan lobane, kénkén ja carane apang nyidaang ngisinin kenehne padidi pasti lakar laksanaanga. Nyakké ento beneh wiadin pelih pasti lakar laksanaanga. Anak lénan, biar mati seduk tusing ada ané rungu.”
“Saja mula pedalem Pekak Karta. Tusing taén ngerasaang bantuan apa? Nang ada apa ané maang bantuan umah. Tingalin umahne uli pidan kanti jani tusing taén mabenain. Miriban suba tuduh ento.”
Kénten anaké sami pakrimik ring marginé. Nanging Pekak Karta setata nyalanin idupne. Perjuangan ipuné nénten ja taén mati.
Nanging sané sanget selselanga tekén Pekak Karta yéning wénten anak sané nénten ngajinin perjuangan nyané rikala mélanin panegarané.
Ipun pacang merasa sakit ati. Yéning manggihin indiké punika. Napimalih yéning ipun nepukin anak sané korupsi sekadi mangkiné. Sinah pacang ngetél toyan panon ipuné.
“Kekéné guminé jani. Ipidan para pejuangé, kanti ngutang umah, ngutang arta brana mélanin gumi. Nanging jani, disubané guminé mahardika, dadi ati anaké mamirat gelah timpal. Pipis rakyat celupang ka kantongé anggon gelah pedidi. Pongah juari melaksana buka kakéto. Cara tusing ngelah idep, tusing ngelah pengrasa. Tusing ngajinang pejuang ané melanin negara. Ulian kénkén pejuangé ento kanti guminé sida mahardika? Tusing ngelah rasa, cara beburon tingkahne! Baang ngisiang gumi, kadén melah panadine, nanging pipis rakyat keduk anggon gelah. Tusing taén matolihan ka betén, rakyaté liunan sengsara!”
Ipun idup sengsara, nanging ipun kantun peduli ring panegara.
Sakadi punika pejalan idupne Pekak Karta. Saking guminé durung mahardika, ngantos sampun mahardika ipun kantun berjuang. Nénten naanin ngerasayang leleh. Nénten naanin nyerah. Napimalih pacang masrahang déwék kadi anak lianan.
Ipun setata tegar nyalanin samian. Samian sané kajalanin punika kaanggep pituduh Widhi. Titah saking Sang Hyang Suwung sané nénten sida pacang kalémpasin, utawi kalawan.
Yadiastun jagaté sampun mahardika, nanging véterané sekadi Pekak Karta durung polih manggihin mahardika ring déwék ipuné. Duaning ipun kantun dados pejuang. Nanging boyaja pejuang sekadi dumun mélanin gumi daweg guminé kantun kajajah, nanging ipun dados pejuang déwék padidi.
Sayuwakti guminé sampun mahardika, ainé sampun endang lan masunar galang. Nanging gulem kantun ngelikubin déwékne Pekak Karta. Ipun nénten naanin manggihin ai sané masunar galang. Yadiastun anak lianan sampun sabilang wai manggihin ai sané masunar galang. Pekak Karta sabilang wai wantah manggihin gulem sané remrem sakadi idup ipuné sané mangkin.
“Saja guminé mahardika, guminé galang. Keto masih ainé masunar galang sabilang wai. Nanging gulem enu masih ngelikubin padéwékane Pekak Karta,” kénten taler anaké ring marginé pada pakrimik.


No comments