Gending I Sangsiah

http://exot.typepad.com/.a/
Sumber Gagambaran


Nyabran purnama, Taru Agung, titiang ngipi. Ngipi masebun ring carang pinih muncuk anggan duéné. Sakéng endag suria kantos sandikala, sakéng sandikala kantos endag suria nembang titiang: sakéng deriki kanten genah. Genah sane ring guminé ten wénten. Ngangobin. Nglangenin. Majajar kanten tetaruané, majajar asri. Gadang atub pakantenané. Paksi sane ngencegin nguci saling tembungin. Sané pinih ngilis piragi munyin I Crukcuk miwah I Kedasih. Kadi magatra, suka-dukané sujatinne rumaket ring sajeroning ati.

Napi mawinan Taru Agung, genah duéNé ring pangipian? Ten prasida titiang, ten prasida merika. Kantos kawekas titiang ten prasida ka genahé punika. Wantah kayun, magingsir meriki utawi sareng sikian titiangé dados siki.


No comments