Cetana Cintāmani

Olih: I Ketut Ériadi Ariana
https://balitriporganizer.files.wordpress.com/2015/12/
Sumber Potrekan

Yéning saihang tekéning wewidangan lianan ring Bali, Kintamani wantah wewidangan sané jangkep ngamaduang dresta budaya, sejarah lan géografis sané mautama. Kintamani jangkep madué pasir-wukir buana. Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Penulisan wantah uluning Kintamani. Gunung-gunung punika pinaka lingga acala buana sané dados panyegjeg guminé. Pinaka segara wénten segara Danu Batur, palinggih Hyang Bhatari Dewi Dhanuh sané ngamel amreta ring sajebag jagat Bali lan krama Hindu sadharmané. Saking Danu Batur, tirtha Hyang Batari Dhanuh malembah muncar ka sajebag wewidangan Baliné.
Peradaban Kintamani wantah peradaban sané utama lan tua ring Bali. Ring Désa Manikliyu, kapolihang tinggalan purbakala saking jaman prasejarah. Prasasti Sukawana A-1 merangka tahun 804 Śaka wantah prasasti pinih tua ring Bali. Prasasti punika kari kasungsung ring Sukawana pinaka dué sang krama désa. Manut prasasti punika, prasida kauningin sampun wénten peradaban mautama ring Bali nandingin Jawi ring warsa 800 Śaka.
Tatkala Majapahit nglaksanayang ékspédisi ka Bali ring warsa 1343 Masehi, désa-désa ring Kintamani (Bali Mula) sakadi Batur, Buahan, Bayung Gedé, Sekardadi, Bonyoh muah sané lianan pinaka promotor démokrasi lokal. Sang krama saking désa punika nénten kayun kabanda olih wong dura désa. Pemberontakan sané kalaksanayang boya mapialangin panunggalan Nusantara, nanging mangda nénten ngicalang dresta budaya sané sampun kaagem saking dumun. Ngantos mangkin, Kintamani wantah silih tunggil genah dresta Bali Mula ring Bali Dwipa.
Kintamani saking dumun wantah silih tunggil wewidangan sané sampun nglaksanayang politik internasional. Saking peradaban sane kawangun, Kintamani akeh madué rélasi ring dura pulo lan dura negara. Tatkala Sri Haji Jaya Pangus madeg ratu ring Balingkang, krama Tionghoa maduluran nuju Bali. Irika raris metu akulturasi budaya Bali lan Cina sané mangkin prasida kacingak ring Pura Dalem Balingkang lan Pura Ulun Danu Batur. Irika kapanggih palinggih konco pinaka genah krama Tionghoané ngaturang bakti. Lianan punika, ring Pura Ulun Danu Batur taler kapanggih palinggih sané nyaratang kawéntenan rélasi Kintamani lan negara ring dura negara, inggih punika palinggih Ida Ratu Mekah, Ida Ratu Siam, muah sané lianan.
Yening katelebin malih kawéntenan sejarah, dresta budaya, lan géografi s sané wénten ring Kintamani, wong Kintamani sampun madué tetamian mustika hredaya “cintāmani”. Antuk mustika hredaya punika sepatutnyane wong Kintamani prasida ngawangun Kintamani mangda gemah ripah loh jinawi, nénten kirang sandang pangan. Tatkala nganggé mustika hredaya “cintāmani” punika, patut kajangkepin antuk cetana “éling; kesadaran”. Nénten patut wong Kintamani malaksana kadi buta kala, kadi sang rahu sané ngamangan Hyang Surya. Wong Kintamani patut éling ring gegaduhan dados wong Kintamani. Nénten patut madaya corah tatkala ngamargiang transaksi pariwisata, maadolan, napi malih ngusak asik palemahan sané nenten tios wantah lingga Hyang Bhatara-bhatari.
Wong Bali wantah manusa sané sampun kapipil lan kapilih. Nénten wénten wong Bali sané nénten madué mustika hredaya “cintāmani”. Nganutin pamargin Hyang Surya, katetegan Gunung Tampuhyang, kaheningan toya Danu Batur, wong Bali pacang prasida ngawangun Bali mangda gemah ripah loh jinawi. Unduké punika prasida kalaksanayang tatkala mustika hredaya “cintāmani” sampun kamargiang sinarengan tekéning rasa éling “cetana” dados manusa.


NB: Ésai kakawian I Ketut Ériadi Ariana sané mamurda “Cetana Cintāmani” puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Pon, 12 Juni 2016.

No comments