Kroto

http://1.bp.blogspot.com/-imkSu4rI5tk/U18rXB9sBmI/AAAAAAAAJRs/cgKbGtf-kzg/s1600/
Sumber Gagambaran

Angob titiang ningalin kaluihan jalan Malioboro di kota Jogjakarta ri kala peteng. Ngendih tekén taksu. Ada anak magaé ngadep munyi utawi ngamén. Ada anak magaé nglindeng ngaba délman. Kéto masi magaé ngaba bécak. Dagangé pajéjér matanja batik, wayang, baju kaos muang dagangan ané lénan. Jalan Malioboro ri kala peteng sakadi anak bajang suud mapayas. Jegég nylolét. Malénan ri kala lemah. Romon sing kodag-kodag. Sawiréh krama ané madagang di sisin jalanné ngekoh ngisidang dagangané. Suwud madagang, dagangané tuah kaangkebin terpal. Yén nirgamayang sekadi anak bajang mara bangun tondén masuah. 
Pitung dina titiang nginap di Hotél Ibis. Titiang maan tugas di Jogjakarta study banding Perizinan di Kabupatén Bantul lan invéstigasi kasus di penjara Cébongan, Kota Sléman. Uling Hotél Ibis ka Kantor Bupati Bantul sawatara 30 menit. Uling Hotél Ibis ka Cébongan masi sawatara 30 menit, yén sing macet. Diastun montoré sepi, Jogyakarta masi macet. Patuh cara di Bali. Antréan mobilé maliled cara naga banda ngranayang pajalan mobilé ka Bantul tusing lancar. 
Yén pidan, titiang tuah nawang kaluihan Jogjakarta uling gendingané Kla Projéct muang Doel Sumbang. Sawai titiang ngenehang kaluihan jalan Malioboro ané nuldulin manah senimané makarya. 
Becak mas, sampai di Keraton cukup sepuluh ribu saja. Atau keliling jalan Malioboro cukup lima ribu saja. Ayolah mas, bagi rejekinya. (Bécak bli, neked di Kedatuan dasa tali dogén. Melinder di Jalan Malioboro masi dasa tali dogén. Mriki bli, dum kakécéré),” ucap sinalih sinunggil tukang bécak nyagjagin titiang dugas pesu uling Hotél Ibis. 
Dugas ento, titiang kabenengan prai magaé. Titiang lantas menék bécak ka alun-alun Keraton utawi bancingah Kedatuan Jogjakarta. Di muséum Keraton Jogjakarta titiang numbas karcis masuk aji duangtali rupiah. Maimbuh tagihina siu rupiah kerana ngaba kamera. Tongos Muséum Keraton Jogjakarta jimbar pisan. Sawatara ada duang héktar. Misi bioskop mini, tongos mabalih film madeg ratu. Ada masi foto-foto prajurit Keraton muang foto Sultan. Raja di Jogjakarta tekén di Bali masaih buangné. Saling peliunin ngelah rabi. Saling peliunin maputra. Lénan tekén potrékan Sultan, ada masi foto-foto keréta kencana kerajaan. Ada meli di Belanda muang di Jerman. 
Suud malinder di Muséum Keraton, titiang makikén mulih ka Hotél Ibis. Dugas ngojog tongos bécak, telépon titiangé mamunyi. Manggala rombongan nelépon ngajakin malali ka Candi Prambanan. Ngénggalang titiang mulih. Kenehé malali ka Muséum Keréta muang Taman Sari kabunguang. Uling Muséum Keraton ngalih jalan Malioboro, tukang bécaké nuturang kaluihan Kota Jogjakarta. Tiosan tekén tukang bécak, ipun masi dadi makelar. Sekadi nawahin ngajak mabelanja ka toko batik, kaos oléh-oléh muang bakpia. Yén tamiuné nyak singgah lan mabelanja, sinah maan komisi. 
Berapa lama tinggal di Jogja, mas? (Kudang dina malali di Jogja, bli?)”
Seminggu mas. (Aminggu, mas).”
Sama siapa di sini, keluarga? (Ngajak nyén dini, kulawarga?”
Ngga sendiri. (Ten, titiang padidian).”
Bah, kesepian dong. Tinggal di kamar nomor berapa? Nanti saya kirimkan gadis cantik ke sana. Murah kok mas. Kalau sama saya aman. Asalkan mas jangan main ke Sarkem. Di situ kelas teri, seperti Padang Galak Bali. (Béh, sepi. Kamar nomor kuda nengil? Nyanan kal abaang bajang jegég kema. Mudah, bli. Ajak titiang aman. Da pesan beli malali ka Sarkem. Ditu sing luwung, mudah menanah, patuh cara di Padang Galak Bali.)”
Tukang bécaké nglantur nuturang kaluihin Jogjakarta ri kala peteng. Ipun ngorahang, luéng di Jogjakarta jegég-jegég. Langsing lanjar makulit kuning langsat. Luéng kelas élit, pangajiné Rp 300 ribu short time. Ipun masi nyambatang liu mahasiswi jegég suksés ulian ngadep kroto. Ada masi sukses dadi makelar kroto. 
Tahu kroto, mas? Kroto itu makanan burung, di sini laris manis. Banyak mahasiswi cantik sukses melakoni pekerjaan sampingan dengan jualan kroto! (Nawang kroto, bli. Kroto ento mamajan kedis, dini lais sajan. Liu mahasiswi jegég ngelah ulian madagang kroto!)”
Ngedebris titiang kedék di ati ningehang tutur tukang becaké. Dija ada unduk sugih ulian ngadep mamahan kedis. Akudang ton nyidang ngadep mamahan kedis awai apang nyidang nganggo busana tréndi? Kadéna di Bali sing ada dagang mamahan kedis. Di Peken Satria majéjér dagang kedis lan kroto, idupné kalara-lara. Tonden ada tepuk krama Bali sugih ulian ngadep mamahan kedis. 
Gimana mas. Perlu saya bawakan céwék ka hotél? Kalau mas yang ganteng dan berwibawa ini pasti saya bawakan yang cantik. Mereka itu dari Bandung. Dijamin puas. Kalau ka Jogja tak berfantasi seks, rugi mas!  (Kénkén bli. Perlu abaang anak bajang ka hotél? Bli bagus tur mawibawa kal abaang bajang paling jegégé. Bajang-bajang uling Bandung. Pokokné puas. Yén beli malali ka Jogja sing ngalih nak bajang, rugi!)”
Titiang tan nyautin munyin tukang bécaké. Neked di jalan Malioboro titiang nakonang ongkos bécaké. Tukang bécaké nagih selaé tali rupiah. Uling Hotél Ibis utawi jalan Malioboro ka Keraton dasa tali rupiah. Uling Keraton ka Jalan Malioboro molas tali rupiah. Maelan buin limang tali rupiah sawiréh jalane malindér.
Ini Rp 50 ribu untuk bapak. Rp 25 ribu untuk ongkos bécak. Sisanya silakan diambil, bonus buat bapak atas cerita Jogja yang menarik, tentunya karena bapak bilang saya ganteng dan berwibawa. Hé hé hé. (Niki séket tali katur ring bapak. Selaé tali ongkos bécak. Sisané bonus kerana carita Jogja sané ngelangenin, pamekasné kerana bapak nyambatang titiang bagus lan mawibawa. Hé hé hé.)”
Wah, terima kasih bli. Nanti malam saya kirimi céwék ya! (Wah, suksma bli. Nyanan kal abaang luéng nggih!)”
Ngga usah. Sudah ada selimut di hotél untuk usir dingin! (Sampunang. Sampun ada saput di hotél anggon ngilangang dingin.)” 
***
Tan karasa telung lemeng suba di Jogjakarta. Sabilang peteng titiang glindang glindeng di Jalan Malioboro. Hotél Ibis, tongos nginep madempetan ajak Jogjakarta Mall. Sabilang peteng titiang negak di trotoar di malun mall-é. Sabilang peteng titiang ningalin anak muani gedé setata matanja rakét. Sabilang peteng tiang ningalin anak muani madagang suling. Di malun mall, sabilang peteng nyingakin bajang jegég ngandong tas tur malajah léséhan ajak timpal-timpalné. Sabilang peteng masi ningalin pengamen jalanan magambel angklung lan ngendingang lagu-lagu hits cara janiné.
Sabilang peteng masi ningalin bajang jegég mapayas tréndy. Maénci tipis, ada masi maénci monyér. Tukang bécaké ngorahang, bajang jegég ané glindang glindeng di jalan Malioboro ento liunan mahasiswi. Sabilang peteng mahasiswa lan mahasiswiné makalukan di jalan Malioboro. Ipun sané ngidupang jalan Malioboroné sabilang peteng, lénan tekén tukang bécak, tukang délman, dagang di sisin émpér toko. Jogjakarta ketah kasambat kota pelajar. Liu kampus di Jogjakarta, sinah liu ada mahasiswa. Ané nmakada titiang angob, mahasiswiné jegég-jegég, modis, lan tréndy. Panganggonné sarwa melah. Maumah di tongos élit. Hotél Ibis, tongos titiang nginep sinalih tunggil hotél élit. Nginap a peteng ajiné Rp 800 ribu. Dija patekan pipis mahasiswiné ento? Nguda nyidang ngekos di hotél?
Di malun kamar titiangé, katongosin olih bajang jegég, mirib mayusa 18 tiban. Titiang narka ipun mahasiswi kerana sabilang semengan setata ngandong tas lan nyangkol buku. Sawai macepuk kala pesu uling kamaré. Ipun setata makenyem manis rikala paningalanné patur macaplagan. Nanging titiang tusing taén juari nakonin. Sabilang peteng, masi sawai tepuk negak di malun Jogjakarta Mall. Maan negak kejep jemputa tekén anak tua, mirib reramané. Mirib reramané sugih, aba-abaané mobil méwah. Titiang dot ngorta ajak bajang jegvg ento, nanging tusing taén ada galah. Jani sagetan macaplagan kala menvk lift. Titiang nglagasang bayu nakonin. 
Nama saya Putu Jaya dari Bali. Boleh tahu, nama adik? (Adan titiangé Putu Jaya, uling Bali. Adan ragané sira?)” patakon titiangé sambilang ngajakin majabatan tangan. 
Sinta, mas,” sautné.
Pajalan lift uling lantai satu ka lantai empat becat sajan. Ento makrana tusing nyidang buin matakon apa-apa. Ipun macelep ka kamar 417, tiang masi macelep ka kamar 416. Nanging satondén macelep ka kamar, ipun ngadiahin tiang kenyem manis, tur ngucapang daah!
Kaliput rasa penasaran, tiang ngwanénang déwék nelépon Sinta ka kamarne. Titiang nganggon telépon kamar hotél. Disubané ngecek angka 417, teléponé nyambung.
Hallo, saya Putu Jaya penghuni kamar 416. Boleh saya mengganggu adik? (Hallo, titiang Putu Jaya ané di kamar 416. Dadi ngulgul adik?)”
Hé, mas Bali. Bagaimana mas, bisa saya bantu? (Hé, bli uling Bali. Kénkén bli, ada sandang tulungin?)”
Kalau ada waktu luang, boléhkah kita ngobrol santai. Saya ingin berkenalan lebih jauh, kita ngobrol santai di bawah. Mau? (Yén ada galah, nyak ngorta. Titiang dot makenalan, ngorta beténan. Nyak?)”.
Dengan senang hati mas Putu. Tunggu ya, saya mandi dulu! (Titiang nyadi beli Putu. Jantosang inggih, titiang manjus dumun).”
Sip deh. Saya tunggu di bawah! (Nggih. Kal jantos betén!)”
Suud nelépon, titiang makikén manjus satondén katemu. Suud manjus ngénggalang tuun ka Jogjakarta Mall ané démpét ajak loby hotél. Suud mesen jus jeruk, Sinta teka tur negak di samping tiangé. Kenyemné manis. Disubanné mesen camilan, titiang matakon tur nyesedin indik mahasiswi di Jogjakarta. Sinta ngaku uling Tasikmalaya. Jani suba semester IV di Fakultas Ekonomi.
Sinta ngaku uling kulawarga sadarana. Nanging sasukat kuliah di Jogjakarta ipun nyidang menahin perékonomian kulawarga. Ipun ngaku ngelah gaé sampingan di Jogjakarta. Titiang masi nyesedin nguda mahasiswiné nyidang idup ulian madagang kroto. Apa tusing géngsi jegég-jegég madagang mamahan kedis.
Berapa sih harga kroto sekilo. Masa dari penjualan kroto kamu bisa tinggal di hotel. Tak minta uang ke ortu untuk bayar SPP. Malahan bisa kirimi ortumu uang di kampung. Kroto jenis apa yang kamu jual. Aku ingin buka usaha kroto di Bali, siapa tahu bisa suksés seperti dirimu. (Akuda ajin kroto akilo. Seken uling ngadep kroto nyidang nengil makelo di hotél. Maimbuh sing ngidih pipis tekén rerama anggon mayah SPP. Buina nyidang ngirimang rerama di kampung pipis. Kroto apa kal adep. Titiang meled madahang kroto di Bali, nyén nawang nyidang suksés).”
Malah bingung titiang ningalin Sinta kenyem-kenyem maimbuh cara anak kimud mara takonang mamahan kedis. Ngancan kadaut titiang nawang kasujatian kroto ané adepa. Mirib kerana terus kasesedin, Sinta ngaku boya ngadep kroto biasa, ané pangajinné siu a kilo. Ia ngaku ngadep kroto berkualitas, ané demenina tekén bapak-bapak borjuis utawi liu ngelah pipis. Kroto ané kaadep paling mudah katawag ayuta rupiah. Di lacur nasibné, daganganné bisa mudah telung atus tali rupiah.
Kalau lagi ga nasib, Rp 300 ribu pun saya jual. Agar bisa makan dan merawat tubuh (Yén sing ada nasib, aji telung atus tali kal adep. Apang nyidang gén ngajeng lan merténin déwék),” ucapné.
“Mimih, mael sajan,” saut tiangé. 
Titiang ngancan penasaran sawiréh Sinta setata nulak ngédéngang kroto ané adepa. Ia nyautin sing melah ngedéngang kroto di arep anak ramé. Bisa-bisa kaucap buduh. Ipun ngajakin titiang macelep ka kamarné. Di kamaré ipun nyadia ngédéngang kroto daganganné. Ipun nuturang yén anak muani lén dot ningalin kroto daganganné, ia setata nagih pipis di malu. 
Khusus beli Putu, aku kasi gratis. (Yéning beli putu, dados tan mayah),”
Titiang ngancan bingung lan penasaran, nanging sing juari macelep ka kamarné yadiastun liman tiangé kedenga orina bangun. Titiang jejeh macelep ka kamar ipuné, sawiréh titiang sampun makulawarga. Titiang takut kajebak, tur ngametuang biuta di kulawarga. Ba sawai dingeh anak bajang di dauh tukad dueg mélét teruna Bali, pamuputné teruna Bali paid bangkung.
Mari ke kamar. Ga usah dibayar. Demi mas Putu, saya ikhlas. Mas Putu benar-benar lugu dan ingin tahu kroto spesial yang saya jual. (Meriki ka kamar. Da ja bayaha. Titiang nyadia mapitulung kerana beli Putu seken-seken dot nawang),” ucapne, sinambi ngedeng liman titiangé.
Maaf dik, kalau harus ke kamar hanya untuk melihat kroto, saya menolak. Tetapi jika adik ikhlas menunjukkan jenis kroto di tempat ini, saya dengan senang hati memotretnya untuk sample. Saya ingin beli dan bawa ke Bali untuk bisnis. (Ampura gég, yéning macelep ka kamar, titiang nulak. Nanging yén gég nyak ngédéngang kroto di tongosé dini, titiang demen lakar motrék anggon conto. Titiang dot meli kal adep di Bali).”
Ha ha ha, mas Putu ini gila. Masa saya harus tunjukkan kroto di sini. Mas Putu, sehat kan? (Ha ha ha, beli Putu cara nak buduh. Nguda titiang ngedéngang kroto di tongosé ramé. Beli Putu, seger nggih?)”.
Titiang nyajang bingung. Orin ngédéngang kroto, ipun kedék ngakak tur nyambatang titiang sakit lan buduh. Mapan paturu kekeh, ipun nulak ngédéngang kroto di tongos matemu, titiang masi nulak ka kamarné ningalin kroto. Titiang lan Sinta mekaad uling tongos patemuanné ngalih tongos soang-soang.
Disubané peteng mara titiang maan jawaban unduk krotoné Sinta. Dugas titiang negak bengong mabalih angklung di Jalan Malioboro, ditu titiang nyingakin Sinta menék ka mobil méwah. Di mobil méwahé ento ada anak lingsir, mirib mayusa 60 tiban. Sedeng bengong, tukang bécaké teka ngejutin.
Hé mas, gadis yang baru naik mobil méwah itu salah satu mahasiswi yang suksés jualan kroto. Sekarang kroto sudah laku dan segera dimakan burung tua bangkotan. Mau cari kroto yang lebih cantik? (Hé beli, bajang jegég ané mara menék mobil méwah ento sinalih tunggil mahasiswi ané suksés ngadep kroto. Jani krotoné payu tur énggal caplok kedis tua ngedngedan. Makeneh ngali kroto ané jegégan tekén to?)”


Jogjakarta, 11 Juli 2013
Wraspati Umanis Ugu

NB: Satua cutet puniki kaambil saking Blog pangawiné 

No comments