Sulinggih

Inget dugas SMA tiang matimpal ajak Ida Bagus Putu Suryawan. Diastun makasta brahmana, Ida tusing taén pilih-pilih ngalih timpal. Disamping ento, Ida tusing fanatik tekén kasta. Ajak ngorta kangin kauh suba biasa. Kéto masi tusing pedih yén ortané misi raos icang, iba, kai. Pokokné ajak nyén ja ngorta, tusing sanget ngitungang sor singgih basa. Ento makada Ida liu anak nemenin. Liu ngelah timpal.
Sing madaya, dugas kuliah di Badung, buin bareng-bareng satu jurusan. Ento makada pasuwitran tiangé sareng Ida Bagus Putu Suryawan sayan raket. Tiang biasa nangkil ka geria, kéto masi Ida sawai malali ka pondok tiangé. Dinuju nangkil ka geria, tiang malajah sor singgih basa ring ajin Idané. Dugas ento ajinné kantun walaka durung madwijati dados peranda. Ring ajin Idané titiang nunas ajah-ajah indik sastra, apabuin kenehé mula dot dadi guru agama Hindu.
Dinuju Ida Bagus Putu Suryawan malali ka pondok, tusing taén fanatik yén aturin ajeng-ajengan. Dikénkéné yén tiang tusing ada di pondok, Ida biasa ngendong ngorta kangin kauh ajak bapan tiangé di balé tajuk. Ida demen malajah nyurat aksara Bali ajak bapan tiangé. Kabenengan bapan tiangé juru nyurat aksara Bali tur nulis aksara Bali di don lontaré. Bapan tiangé biasa idihina tulung tekén nyama braya ané nyurat lontar lan purana.
Jelék baan nyambatang, tiang ajak Ida Bagus Putu Suryawan cara manyama tugelan. Kija ja malali sawaian ajak dadua. Kos masi bareng-bareng, tuwah kamaré malénan. Nganggurin Luh Sulastri di Panjer masi bareng-bareng. Dinuju ada ajeng-ajengan, biasa ajak maseka bareng. Nyén ja sing nyidang milu malajah di kelas, ba ingkup nitip absén. Dinuju Ida mahalangan malajah, tiang sané nékenin di lembaran absénné. Kéto masi sawalikné. Taén ketara, doséné nyeritin aran Ida Bagus Putu Suryawan apang nyawab pertanyaanné. Ping telu ping pat gelurina, tusing ada pasaut. Doséné cenidra, nyesedin ané ngabsénin Ida Bagus Putu Suryawan. Sakabesik mahasiswané katakonin, makejang sing ngaku. Tiang sidori takonina. Tiang sing nyidang makelid. Tiang ngaku ngabsénin. Doséné pedih, tiang tundunga, tusing baanga milu malajah di kelas. Yadiastun kéto, pasuwitran tiangé ajak Ida Bagus Putu Suryawan tetep biasa. Suka duka matimpal mula pada-pada misi.
Ida Bagus Putu Suryawan taén pedih ajak tiang. Ada telung bulan tusing ngomong-ngomong. Ané ngawinang Ida buka kéto baan kalah saing ajak nganggurin Luh Sulastri, mahasiswi jegég uling Panjer. Ida kadaut nganggon Luh Sulastri gagélan. Nanging Luh Sulastri jatuh ati ajak tiang. Dugas ento Sulastri bingung milih, makejang tepukina bagus. Ida Bagus Putu Suryawan sambatanga bagus sakadi Laksamana. Tiang sambatanga sakadi sang Dananjaya. Payu Luh Sulastri matunangan ajak tiang ané kasambat bagus cara Arjuna.
Aget Ida Bagus Putu Suryawan buin kajati mula. Ida éling, tresna tusing harus ngelahang. Sasukat Ida ngelah tunangan maadan Luh Sintia, buin biasa ajak gradag grudug. Dikénkéné malali bareng-bareng ka pasisi Sanur. Kéto masi bareng-bareng mabalih film di Wisata 21. Ida ngucapang matimpal tusing dadi usak, baan anak luh. Demen atin tiangé pasuwitranné ané suba raket uling SMA tusing benyah ulian anak luh.
Satamat kuliah, tiang maan tugas ngajahin ka Sumatera. Tiang kaangkat dadi guru agama Hindu di Kabupatén Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ento artiné tiang mapisah sareng Ida Bagus Putu Suryawan. Ida polih tugas ngajahin dados guru agama Hindu di Tabanan.
“Dék, iraga dadi mapalasan tongos ngajahin, kéwala pasuwitranné tetep lestariang. Apabuin jani komunikasi suba canggih. Ingetang masi makabar. Kénkén guminé ditu di Sumatera. Kéto masi tiang lakar setata makabar. Tusing dadi tongos ané mapalasan, pasuwitranné milu palas,” ucap Ida Bagus Suryawan.
Saking raketné matimpal, satondén berangkat ka Palémbang Ida nginep di pondok. Ida nulungin tiang ngampilang baju ka koperé. Tiang masi baanga babuntilan paican kakiang Idané sané malinggih dados peranda di geria.
“Dék, né bekelang! Kakiang tiangé lédang mapica bekel. Kéwala tusing ja pipis, nanging babuntilan. Né boya ja kekebalan, boya masi pangasih-asih. Babuntilanné tuah sarana apang iraga tetep éling ring Ida Sang Hyang Widhi. Yén babuntilanné gutil celdu, sinah tusing kénkén. Yén Kadék gutil celdu sinah sakit, ha ha ha,” Ida ica.
Kamulan Ida Bagus Putu Suryawan bénjul tur bracuk. Ento sané makada Ida liu ngelah timpal baan bénjulné sing kodag-kodag.
Keneh tiangé nulak babuntilanné ento. Tiang mula tusing demen mabekel sarana kéné kéto. Adanan tulus lima tulus gidat. Tiang enu precaya tekén Ida Sang Hyang Widhi bandingang sarana sakadi bungkung, gelang, muang babuntilan. Adanan tiang bekelina kembulan marupa pipis. Nanging yén sing tunas, bisa-bisa usak matimpal.
“Inggih suksma Gus. Dumogi malarapan saranané niki, keyakinan tiangé maring Ida Sang Hyang Widhi ten surud-surud. Apang sapih, mangkin tiang masi ngaturang Gustu pis bolong. Niki pis bolong magambar Arjuna, ené suba ngranaang Gustu kalah masaing nganggurin Luh Sulastri. Jani serahang tiang ajak Gustu, apang lanji di Bali. Ha ha,” tiang ngwales ngaturin pis bolong.
“Bah, beneh tiang kalah masaing ngalih pacar. Dong Kadék mebekel pis Rejuna. Pelih baan dugas ento tiang bakat nyemak pis Laksamana. Yén tiang masi mabekel pis Rejuna, sinah iraga ajak dua sing payu. Bingung Luh Sulatri nepukin Rejuna kembar, ha ha ha,” Ida ica ingkel-ingkel.
Tiang kedék ngakak.
Galahé suba semengan. Tiang mataki-taki ka bandara Ngurah Rai. Ida Bagus Putu Suryawan milu ngatehang. Satondén tiang macelep ka bandara, Ida mabesen apang makabar yén suba neked di Palémbang. Ida mesuang buku uling tasné tur kaserahang ajak tiang. Ida mapica Bhagawad Gita. Kelangen tiang berangkat ka Palémbang. Mapisah ajak kulawarga, kéto masi mapisah ajak timpal-timpalé. Pamekasné IdaBagus Putu Suryawan, sarjana agama Hindu ane makéré madwijati dadi peranda.
Sing kerasa molas tiban suba tiang ngajahin di Palémbang. Tiang maan jodoh di tongos madunungan. Kurenan tiangé maadan Putu Sulastri. Tunangan tiangé ane sijumu dugas kuliah di Bali masi maadan Luh Sulastri. Tiang masi kapaica pianak dadua. Putu Bagaskara lan Kadék Surya. Dugas tiang masakapan di Bali, Ida Bagus Putu Suryawan ngrauhin. Nanging dugas ento, Ida durung marabian. Kéwala dugas Ida makabar lakar ngantén, tiang nunas ampura tusing nyidang mulih ka Bali. Aget Ida ngaksamaang. Pinaka cihna matimpal, tiang ngirim empék-empék duang dus ka geria. Kéto masi dugas Ida makabar madwijati malinggih dados peranda, tiang masi tusing nyidang ka Bali, mapan tusing kapica cuti olih kepala sekolahé. Tiang masi ngaturang empék-empék ka geria.
Mapan pinak-pianaké tusing genep polah palih upacarané di Palembang, dot tiang nglaksanaang upakara matelubulanan di Bali. Kabenengan jani liburan sekolah, sinah maan galah makelo mulih ka Bali. Bapan tiangé cumpu mara tiang ngabarin makeneh ngadokang upacara Manusa Yadnya, matelubulanan. Sawiréh i Bapa di Bali masi nyaratang upacara Déwa Yadnya pacang mlaspas lan ngodalin jelih di sanggah. Disubané maan nunasang déwasa ka geria, bapan tiangé ngabarin dinané nglaksanaang yadnya. Tiang lan kulawarga mulih ka Bali.
Liang atin tiangé lakar matemu sareng Ida Bagus Putu Suryawan sané sampun malinggih dados peranda. Manahé di dina nglaksanaang yadnya, tiang mendak Ida Peranda ka geria. Makelo tusing taén matemu lan makabar, angenné sing kodag-kodag. Dot tiang ngorta kangin kauh ajak Ida Peranda, ané dugas walaka ajak bareng-bareng nganggurin Putu Sulastri. Apabuin tiang maan ngorta, daweg malinggih dados Peranda, Ida liu ngelah sisia. Disamping ento liu ada penangkilan soroh pejabat lan tokoh partai politik. Apabuin paek-paek Pilkada lan Pemilu Legislatif, akéh nangkil ka geria nunas pica, nunas doa restu apang nyidang lolos dadi bupati, gubernur muang anggota déwan.
Mapan Ida Anak Lingsir tan dados makarya, sinah penghasilanné seret. Ida dot masi nyekolahang putra ngantos sarjana. Mangda pawaregan geriané anerus makedus, Ida Anak Lingsir ngadol pesikepan. Penglantih taler pangasih-asih. Ida kasub lan kasumbung, akéh sané ngerauhin polih sané kaapti. Sarin canangé saling pagedénin. 
Di dina tiang matangun yadnya, tiang dot mendakin Ida Peranda ka geria. Nanging bapan tiangé nyambatang maan nomor telu. Di dinané ané patuh, Ida Peranda akéh muput karya. Duang tongos muput ngenteg linggih, sajaba di pondok tiangé ngodalin jelih. Polih dedauhan mendakin Ida Peranda sawatara jam telu.
Sawatara jam telu, tiang makikén mendakin Ida Peranda. Kenehé apang maan ngorta ajak Ida Peranda di mobilé uling di geria kanti di pondok tiangé. Nanging bapan tiangé némbahang. I Bapa nundén ngijeng jumah nyapa tamiu sané nekain. Beneh masi tuturné i Bapa. Nyaman-nyaman tiangé raris mendakin Ida Anak Lingsir ka geria.
Blug. Pintu mobilé maubetan di malun umahé, tanglus dingeh uling sanggah. Sinah Ida Peranda sampun rauh. Ngénggalang tiang nyagjagin ka malun umahé. Kenehé lakar numpahang rasa kangenné. Telung dasa tiban tusing taén matemu sareng Ida Peranda. Dot masalaman, kéto masi magelut cara i pidan dugas mapisah di Bandara Ngurah Rai. Nanging risampunné tedun saking mobil, Ida ngenteg sebeng. Da ja nyagjagin timpalné ané luas telung dasa tiban ka Sumatera, dadi ati Ida tusing makenyem nyang abedik. Minab Ida suba engsap ajak tiang. Kenehé kuciwa mapan Ida matiosan satus ulung dasa derajat sasukat malinggih dados Peranda.
Tedun saking mobil, Ida ngojog balé pawédan. Ngrangsuk busana lantur nguncarang japa mantra. Tusing madaging basa-basi nyak akidik. Ida sampun matiosan. Rambutné mamutih, majénggot dawa mawarni petak. Lingsir pisan kacingakin.
“Masak nepukin timpal ané telung dasa tiban ajak mapisah tusing matakon. Engsap ajak nganggurin Luh Sulastri dugas mahasiswa. Sing dadi peranda matakon ajak timpal?” sebet atin tiangé.
Wusan Ida Peranda mapios, tur masalin busana gagelis munggah malih ka mobilé. Ten wénten basa-basi nyak akidik. Kaliput kenehé penasaran, tiang ngiringang Ida Anak Lingsir ka geria. Disubané negak bareng-bareng di mobilé, wau Ida ngandika.
“Dék, nyén jani kaukina mapan dadua suba ngelah anak cerik?” Ida Peranda matakén. Mara masrieng galang kenehé, Ida Peranda inget ajak tiang.
“Ampura ratu, titiang mangkin jeritina Pak Bagas,” atur tiangé seneng.
Sakadi nostalgia karasayang, Ida Anak Lingsir nyeritayang maring sisiané sané sareng ngiring ka geria daweg walaka Ida matimpal raket ajak tiang. Ida masi kantun éling taén mapetuk ngenehang anak bajang. Ida ngaku kalah, mapan pelih ngambil bekel aba nganggur. Dané mabekel pis Laksamana, tiang mabekel pipis Rejuna. Ida ica éling nostalgia daweg walaka, kéto masi makejang sisiané kedék ingkel-ingkel.
Mapan sampun nyambung ortané misi makedékan, tiang ngwanénang déwék nakénin Ida.
“Ampura ratu, manawi sami Ida Peranda kénten, enteg sebeng rikala muput. Tedun saking mobil, munggah ka balé pawédan, ngrangsuk busana samaliha ngelarang japa mantra. Nénten ja matakén maring sang matangun, yadnya napi sané kalaksanayang.”
“Nak mula kéto agem-agem anak lingsir. Men pan Bagas ngwangun yadnya apa busan jumah?”
Tangkejut tiang mirengang pitakén Ida Anak Lingsir. Makrebetan keneh tiangé, nguda Ida Anak Lingsir mabalik matakon. Boya ké dugas kulawargan titiangé nunas déwasa tur nunas pamuput ka geria suba matur uning lakar ngwangun Manusa Yadnya lan Déwa Yadnya mlaspas palingih lan ngodalin di sanggah.
“Ampura ratu, tiang ngwangun Manusa Yadnya lan Déwa Yadnya mlaspas lan ngodalin ring sanggah,” atur tiang.
“Aduh!” kénten Ida Anak Lingsir maklengek.
“Béh, pelih baan mamantra puk, kadén Ngenteg Linggih di pondok!”

Antosari, 17 Juni 2012         

NB: Satua cutet puniki kaambil saking Blog pangawiné

No comments