Diolas

Olih: Dharma Putra
Gagambaran olih Putu Supartika
Pirengang jebos suaran don tiingé ané ampehang angin. Diolas. Kénkén sujatiné pangajapné? Ia bingar apa sedih kingking? Tiang belog, tuara tau nymertiang siptan gumi. Kéto masih, I Crukcuk ngucicak di carang nangkané. Lega apa sebet? Tiang nénten pisan uning. Diolas. Kepir-kepir payas penjoré, kadi maulapan, nutdut keneh tiangé apang nampek ring tung-tung manah adiné. Buka arad tiang nampekin, kéwala adi ané magedi. Tan pamunyi. Diolas.

NB: Prosa liris sané mamurda “Diolas” kakawian Dharma Putra puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari Pos Bali Minggu, rahina Redité Umanis, 21 Fébruari 2016.

No comments