I Madé Suarsa

I Made Suarsa
I Madé Suarsa wantah pangawi sastra Bali modéren sané embas ring Banjar Gelulung, Désa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupatén Gianyar, 15 Méi 1954. Dané wantah oka saking pangawi sastra Bali modéren I Madé Sanggra (almarhum), putra kaping kalih saking pitung raka rai.
Dané masekolah ring SPG Negeri Dénpasar warsa 1972, lan sausan punika dané nglanturang masekolah ring PGSLP Negeri Dénpasar warsa 1974, raris masekolah ring Fakultas Sastra Universitas Udayana Jurusan Sastra Indonésia warsa 1975 kantos lulus dados sarjana sastra Indonésia warsa 1981. Warsa 1986 ngalanturang masekolah ring Jurusan Humaniora Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tur tamat warsa 1988.
Ngawit warsa 1983 dané dados dosén ring Fakultas Sastra Universitas Udayana. Dané nyurat makudang-kudang satua cutet, puisi, ésai, geguritan, miwah prosa liris. Kakawian-kakawian dané akeh kawedar ring surat kabar minakadi Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), miwah sané lianan.
            Lianan ring punika, dané taler dados pembina ring makudang-kudang sekaa santi. Dané ngamolihang rancagé ping kalih, inggih punika ring  warsa  2005 antuk pupulan puisi “Ang Ah lan Ah Ang”, lan warsa 2007 antuk pupulan puisi “Gdé Ombak  Gdé  Angin”.
Dané nyurat makudang-kudang cakepan sastra Bali modéren, luir ipun:
Amanat Geguritan Purwa Sangara (1985)
Orang-Orang di Sekitar Pak Rai (1995)
Prastanika Parwa lan Swarga Rohana Parwa (1999)
Oka Susharma: Pendidik Pejuan, Pejuang Pendidik (2001)
Geguritan Sastradoyana Tattwa (2002)
Geguritan Udayanotama Tattwa (2002)
Geguritan Pura Dalem Segara Petasikan (2002)
Geguritan Sakuntala (2002)
Ang Ah lan Ah Ang (Pupulan Puisi, 2004)
Geguritan Kebo Tarunantaka (2005)
Gunung Menyan Segara Madu (Pupulan Puisi, 2005)
Gdé Ombak Gdé Angin (Satua Cutet, 2006)
Kunang-Kunang Anarung Sasi (Pupulan Puisi, 2007)
Geguritan Kén Arok Kén Dédés (2008)
Geguritan Kanakaning Kanaka (2008)
Merta Matemahan Wisia (Satua Cutet, 2008)
Téks Kotéks, Kontéks (2008)
Geguritan Sandhyakalaning Majapahit (2009)
Pura Pandé Catur Lepas Tamblingan (2009)
Kama Bang Kama Putih (Prosa Liris, 2011)
Nguntul Tanah Nuléngék Langit (Satua Cutet, 2013)

Niki wantah silih sinunggil puisi kakawian dané sané mamurda “Maceki lan Maca Kidung” sané kaambil saking cakepan “Ah Ang lan Ang Ah”


MACEKI LAN MACA KIDUNG
(I Madé Suarsa)

Maceki…
Matajen sawai makeles kantos kaki-kaki
Judi yéki
Ngardi pikayunan daki
Manyama braya sai béki
Benyah arabi laki
Baya sidi tan siki
Mriki mataki-taki
Maca kidung
Sekar alit sekar agung
Pucung
Widara gumulung
Ngacep ang mang ung
Sang hyang wisésa asung
Manyama braya adung
Sabayantaka salunglung
Budidaya adiluhung
Jagadhita sarwapranihita pulung

No comments