Puisi-puisi I Nyoman Sutarjana; Tutur Belog

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Tutur Mendep

 

Siep

Ngep

Lelep

Liap liep

Tuturin tutur

Kenehé ngelantur

Tusing siep tusing mendep

Kenehé tusing dadi tuturin

Tusing siep yadiastun mendep

 

Okt 2019

 

 

Tutur Belog

 

Kéné suba tuturan nak belog

Setata dadi kakedékan gumi

Jelema olog-ologan

Lengeh-lengehan

Gaginané bengong nyodog

Ngandong kabelogan

Tusing maji

Makejang dadi

Nyacad-nyacadin

Numitis buin cepok

Apang dadi anak dueg

 

Okt 2019

 

 

Guminé Satata Ramé

Di guminé ané setata ramé

Makejang anaké demen mamunyi

Yén suba mamunyi sinah ngenah dueg

Yén mendep sinah oranga belog

Yén dot ngenah dueg

Apang bisa nuturin anak

Nuturin gumi

Nuturang kajelékan pisaga

Kajelékan gumi

Diastun tuturé tan pabukti

 

Okt 2019  

 

 

Dueg Belog

 

Nyén sujatiné belogné nyangsan belog di guminé né?

Ten pelih wantah i déwék

Amoné makeloné baan ngandong kabelogan

Awai aminggu abulan tiban-tibanan

Tusing ada anak tepuk belogan tekén déwéké

Cerik, kelih, tua, bajang

Suba liu ané melog-melogin déwéké

Nanging déwéké sing makita melog-melogin anak

Tuah ento ané ada kalegain bedik

Ulian déwéké suba dueg ngaba kabelogan padidi

 

Okt 2019

 

 

Belog Dueg

 

Yén ada anak dueg, nganggo kaduegané anggona melog-melogin anak,

Sujatiné ento anak belog

Yén ada anak belog marasa déwékné belog nanging belogné kasilibin ngaku-ngaku dueg,

sujatiné ento anak saja-saja belog

Yén ada anak belog merasa déwékné belog mawinan ipun seleg malajahang raga nanging ipun tetep,

marasa belog

ento ané madan dueg

Yén ada anak dueg, marasa déwékné belog tur bisa nganggo kaduegané anggona nuegin anak,

ento ané jati-jati dueg

 

Okt 2019

 

 

Lebihan Quote 

 

Hidup cainé da lebihan quote

Ngorang demi kepentingan bersama

Yén suba bersama, cai ngurusin déwék pedidi

Ngorang semua orang itu penting

Yén suba lega, cai ngukir tundu

Nuturin kajelékan timpal

Ngorang bahagia itu sederhana

Cai numpukin arta brana

Sing peduli pipis anak

Ngorang jangan menyerah sebelum perang

Yén suba perang cai magedi ngalih selamat

Yén kalah cai mapi-mapi peduli

Yén menang cai ngakuin

Makane idupé da lebihan quote

Bedikin ngaba agem délem

Sawiréh  liu anaké sekuni masemu kresna

 

Okt 2019


I Nyoman Sutarjana
Guru ring SMAN Bali Mandara, nulis puisi anggé sarana ngubadin tatu-tatu tangkah

No comments