Puisi-puisi I Kadék Widiantana; Pangaksaman Sang Palatra

Sumber Gagambaran: id.pinterest.com

Tusta Citta Manemu Pati

 

idup boya unduk déwék padidi

nénten yukti ngantosang pati

patiné sulur anemu widhi

widhi widya bekelang sasai

yasa kérti satmaka titi

maduluran laksana luih salami maurip

angawé tusta swagotra sami

ring suargan unggwani sang kapati

yadian kulawarga duhkita tan sinipi

mangiring pajalan sang anemu pati

sahananing panes matemahan tis

ring kasukan masenetan duhkita pasti

sahananing maurip mawastu pati

pati tan urungan panelasing titi

mugi rowangku tusta citta manunggaling Gusti

 

 

Pangaksaman Sang Palatra

 

tan kawasa angiket sang hyang atma

matulak wali anemu panyamania

anggapati, prajapati, banaspati, wanaspati raja

angatad anyambut sang palatra

kadi hima manyaputin sang katilar

sungsutnia sang katilar sinaput antuk magirang

manyanggra atiti swagotra sang palatra

aturnia banban matampih ban duhkita

atur pangampura I Dambha ngangganin sang palatra

nglungsur luput iwang ring atiti ramia

pradé iwang i sang palatra

asung lédang mangampura

 

 

Sungsutnia Sang Palatra

 

sang lampus mamanah mabaos

nanging sané mangkin sampun bina tongos

wénten jihwa panyamaan sané kagentos

mangda sida matur ring anak tios

panyamaané karangsukin

anggén jalaran nyanggra para atiti

wénten baos yadian acuil

pangenjuh atur i lara tuwi

atur sang atma sada banban

mémé bapannya nangis sinambi manimbal

durus mamarga antuk kalascaryan

sampunang lupa ngaton pianak saking kadituan

 

 

Dedauhan Pati Urip

 

suka duka lara pati tan sida manungkalikang

tan sida manangkis yadian manyadang

dedauhan pati urip tuna ban nglidang

i wwang daridra amung sida manyalanang

lantang tuwuh kadirgayusan

pangaptiné sami wateking manusa

punika taler I Dhamba tuna

kénak rahayu banget katunas

guna sadu sané utama

gamel setata sampunang lupa

yasa kerti dahat buatang

mangda sida nemu bagia

 

 

Pangacep Sang Katilar

 

mamarga jwa mamarga

angungsi jagat sunialaya

wiréh titahé tan sida manulak

kasanggra kairing panyamania

acep-acepan sang katilar

atilar i lacur mamangguh rahayu

rahayu genah praya katur

katur tustha citta jeroning manah

anuntun laksana gotrannyané kantun maurip

mangedohang wisya rowang wéci

wanging nindra turu angajap atangi

moga tan malupa ring sanak panyamania sami1 comment:

  1. The software does not work that way, so - attempt to be extra relaxed and reflect the state of affairs soberly. Accumulate the stake based on the provides you will obtain when using it. If the higher guess provides a bonus game and increases your possibilities of winning, select to guess higher. In this fashion, a extra generous RTP is equipped for the 점보카지노 slot, i.e., you will have have} a possibility to earn worthwhile quantities extra typically.

    ReplyDelete