Lawat-lawat; Manusan Bhatara

Olih: IGA Darma Putra

Gagambaran Wayan Jengki Sunarta

Di duur gunungé koné ada bhatara. Ané madan bhatara, sing ada lén tuah ané miara idup mati. Diastun iraga tusing taén nepukin bhatara, suba sing dadi kutak-katik biin, pokokné bhatara ento ada. Cutetné bhatara ento ané ngidupang sarwa ané mati, ngamatiang soroh ané idup. Ulian iraga jejeh mati, lantas ngorahang ibané bhakti tekén bhatara. Kadén patuh bhatarané dadi tombok aji munyi manis.

Uli ipidan suba kudang baong siap kadén magorok ulian iraga ngorahang bhakti tekén bhatara. Kudang kebo kadén suba tugel tendasné orahang lakar dadi lantaran bhatarané majalan. Sing kena baan ngitung kudang punyan nyuh kadén ané suba régés ulian busungné terus alih. Makejang ento anggon ngédéngang subhaktin jlemané tekén bhatara. Sabenehné nak kénkén undukné, iraga ngorahang bhakti kéwala nyilih urip tekén soroh beburon ajak soroh entik-entikan? Lén iraga nyilih urip, buin misi ngorahang nak beburoné ajak entik-entikané beténan derajatné tekén jlema. Mih!

Tegarang pasajan takonin tekén ukudané padidi, seken iraga bhakti tekén bhatara? Ané madan bhakti cara di satuané, iraga nyinahang aji magenepan. Apa ané marasa gelahang, ento aturang tekén ané subhaktinin.

Ngaturang pagelahan sing seken aluh. Suba kadung neket pagelahané di awaké. Ngelah pipis liu, kéweh muniang tekén anak lacur. Ngelah kaduegan kéweh muniang tekén anak belog. Ané paling kéweha, muniang angkihan. Jelemané kalahang siap yén urusan mapunia angkihan. Eda ja mapunia angkihan, muniang ayah-ayahan dogén jlemané suba sing las. Apang misi nyingguk mai kemu. Apang misi ngontrakang duén désa.

Ané ngaénang iraga mapi-mapi paling subhaktina, ulian iraga marasa jejeh. Jejeh celepanga ka neraka, dot maan suargan. Jejeh kalawan doté ento ané seken ngaénang iraga iteh magupuk ngaturang bhakti. Ada ané mabhakti limanné tegeh ngayor kanti cara tumbak nusuk langit. Anak ané kéto kedékina tekén timpalné di samping. Nyumunin suba kisi-kisi ajak anak lén di duri ajak di malunné, ‘cingakin anaké ento aéng tegeh limanné’.

Mesuang lantas ia katattwan, ‘sing uliang saling pategehin aji lima’. ‘Ulian keneh rahayu, bhaktiné lakar teked’, kéto lanturanné. Ané ningehang anggut-anggut cara siap. Saru ulian ngerti apa ulian kiap. Katungkul nuturang tattwa ngeluer buka kéto, saget gentan sulinggihé suba siep, kecag iraga padidian kondén nyakupang lima manut katattwan. Anak ané ketarang ento suba nuunang limanné lakar ngalanturang bhaktinné.

Yén mulan saja ulian keneh rahayu bhaktiné ento teked, dong dadi iraga kisi-kisi nuturang anak lén ulian rahayu? Yén mulan seken dadi ulian kenehé rahayu, dong dadi iraga ngaturang biu ané bakat di tegalan timpalé sing nyambat-nyambat? Apa makejang ento pragat ulian di keneh dogén?

Iraga lantas ngaé uar-uaran, nyén ja ané paling paek ajak bhatara, ia ané dadi negak sik malu. Éngkén carané apanga dugasé mabhakti apang maan negak sik malu. Yén dadi baan, apang malunan tekén pamangku. Nyén negak di malu, ento lakar malunan neked bhaktinné di cokor bhatarané. Mulan seken ada kéto, nyén paek ajak palinggih, anaké ento mulan ané paling sik malu neked nyujuh ‘bataran’.

Uli dija tekan bhaktiné tusing sanget tawang. Krunané ento bakat suba pragat. Wiréh suba pragat, sing buin iraga kéweh-kéweh melut kruna. Dapetang jeg suba kéto, titik. Wiréh iraga bhakti, jani éngkén caranné apang ida bhatara asih ajak iraga? Ané anggon nyikut asih ida bhatara, tuah rejeki ané mapenpen di kantongé. Nyansan liu kantongé, artiné ida bhatara nyansan asih. Nyansan asih ida bhatara, iraga musti buin ngincepang bhakti apang cara anak lomba. Nyén ja ané ngidang ngaé banten paling maela, ia ané menang. Kéto koné.


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments