Baliho

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Gagambaran Olih Beluluk

“Mbééé... gambar apa ento Bli? Ber sabilang atindak icang nepukin potrékan anak makenyem,” ber jeek pesaja I Luh kurenan tiangé nepukin balihoné majéjér di margané nuju ka kota. Lakar pilkada, paberarak gambar caloné ngabekin marga. Beh, saja kapah bakat ajak ia mlali ka kota, mawanan kawéan nepukin kakéto. Tuléngéka gambar balihoné, kanti ngemasin nyelé ati, pengeng mamontoran. 

“Apa ento? Jeg saru saruna awaké mapeta!” buin ia nyesedang, berangti sambila kecuh kecuh, mencer poosné ulian lengeh mamontoran. 

“Ooo...ento anak metanja,” kéto tiang nyautin sambilang mukak kaca jendélan montoré. Tatujoné apang I Luh maan angin, boyanan nyelé atiné. 

“Mbééé...matanja? Apa tanjaanga? Dooong...dagang ento Bli?” enu masé ia jeek, sambila nguyakin cunguhné minyak angin. 

“Nah, mesaih tekén dagang. Nak nanjaang déwékné ento!” Sautin tiang bawak, sambilang ngenjuhang krésék, nyén nawang I Luh ngutah. Pang laut di kréséké ia ngutah. Lek atiné tekén Pak Supir, mauraban misi utahan montorné. 

“Aiihhh...mudah idepan anaké ento. Masak déwéké tanjaang.” I Luh makecuh, poosné ganting. Buin ia ngeraos, “Metanja apang kénkén ia Bli?” 

“Nak ia medagang janji. Déwékné tanjaanga, apang nyak ida danéné milih,” milu tiang nyemak minyak angin, magejulan ulun atiné ningalin poosné I Luh maléntéd. 

“Mbééé... mudah pesaja,” I Luh ngarenggeng. 

“Yééé... Nyai sing nawang. Dikénkéné bisa Ida danéné banga pipis, apang nyak ugi milih,” jani utahan tiangé suba nganjel di kolongan. Léngkongé, bareng tiang nyélé ati. 

“Dagang apa kakéto? Nyak ia mabati yén kéto carané medagang?” matakon I Luh sada paningalané kijem, minyak anginé ngawinang paningalané ngaap. 

“Béh, Nyai sing ngerti. Jani nak bani ia mamocol, batiné jemaka kayangé suba mapilih. Mawinan melahang milih, apang eda iraga milih pemimpin ané nyaratang bati!” sautin tiang I Luh sambilang nyelélég di tegakan montoré. Nyélé atiné sayan sayan. 

“Apang kénkén matanja nganggo plakat lumbang kakéto, Bli?” mimiih... Nyansan nyényé I Luh metakon, sing tawanga tiang suba nyelé ati, pesu peluhé matah matah. 

Laut sautin tiang ia sambilang ngidem. “Baliho adané ento. Nyai, plakat maorahang! Apang énggalan tawanga tekén ida danéné. Sing tuyuh nekain besik besik. Buka Nyai jani, sambilan liwat tepukin Nyai gambarné, sida lantas Nyai nawang anaké ento!”

“Mimiih... luung carané anaké ento matanja. Mani kayangé mulih icang lakar ngaé masé baliho kakéto. Isinin potrékan icangé nganjali. Mapusung tagel, makebaya prancis. LUH SAPLAG, JUAL SALAK GULA PASIR ASLI SIBETAN! kéto lakar isinin tulisané. Pasang bilang pempatan nah, Bli!”

Tiang sing sida nyautin, utahané suba tambis pesu. Sagét I Luh gagésonan mukak krésékné laut ngutah bayar. Celekotokané...kréséké bolong, utahané mabiok di pabinané. Sedek I Luh enu blekuk blekuk, ada anak nakonin uli duri, “mimiiih... napi mawinan ibu mangsul, Bu?” 

I Luh masaut sambilanga ngemkem utahan, “tiang seneb nyelé ati ulian nyeréré potrékan anaké ané di balihoné niké!” kéto I Luh matujuhan ka baliho di lampu mérahé ané nyelélég ampehang angin.
Anaké ané matakon bareng nyeréré, ngenah potrékan anak makenyem. Saget ia bareng mablekuk... 

“Uuuééékkkkkk.....”

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra magenah ring Karangasem.

No comments