Puisi-puisi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Bali Undiksha; Grubug Agung uli Tirai Bambu

Sumber Gagambaran: www.flickr.com

Grubug Agung uli Tirai Bambu

Olih: Putu Suwidnyana

 

Galangé malaib kauh

Langité gangsar mamargi

Anginé ngulungin lawat

Kauripan kantun becik

Parajana pakedék pakenyum

Guminé nadak masilur

Ngojah manusa tan padaya

Gering agung sampun rauh

Ngaé ati inguh awak sengsaya

Karyané nénten mesari

Makejang iwang ngeluruh margi

Ilang bagia nemu bagia

Awak baat .....

Guminé ngansan grubug

Patut iraga sayaga

Nyakupang kara kalih

Becik ring parilaksana

Sampunang sumandangsaya

 

                                                                         

Ngiring Bangga Mabasa Bali

Olih: Putu Ayu Septiani

 

Sebet ati yéning katuturang

Jaman modérn ngaryanang jadmané

Lali tekéning basa Bali

Alit-alit mangkin ten wénten

Sané wikan mabasa Bali

Akéh sané nénten ngresep

Tekén basa Bali

Sakadi siapé sambohin injin

Kilang-kileng ritatkala

Kaajak ngomong mabasa Bali

Iraga dados anak Bali

Sané ngelahang basa Bali puniki

Suba sapatutnyané numbuhang rasa bangga

Mabasa Bali

Basa sané lianan mresidayang ka ajegang

Nanging basa pedidi nénten mresidayang kalestariang

Boya ja nyaluk baju sing gelah

Suba tawang baju sing gelah

Nanging tetep saluka

Ngiring uling mangkin malajah

Mabasa Bali

Dumogi Basa Bali

Apang tetep ajeg tur lestari

 

 

Ujan

Olih: Gedé Agus Suyasa

 

Rikala sabeh guminé peteng nedet

Jagaté karasa mati tur sepi

suara grudug tatité

Gedé tur mekebiyah nakutin

magrudugan bayuné karasa

dag-dug ring tangkahé

ngaénang bayuné sriat sriut

Lemet ngebel karasa bayuné  

guminé peteng karasa galang

rikala tatité mekebyet pesu

Ngendih asriak karasa guminé

Tatité karasa galak

ngaénang titiang ten bani mesu

ring ampik umahé

Mangda ten keni saneran tatité

Ring angga iraga ditu sakancan rinduné

tur unduké kakenehang dadi hayalan

Tur ngamasin dadi bungan ipian di kenehé

Pakedék pakenyem pedidian tur kemak-kemik

 

 

 

Ni Luh Novita Sari

1. Ngawit saking Wuhan, China

 

Sami jagaté entasin

Grubugé agung punika

Mawasta korona pirus

Nyasar jadma sané lemah

Kopid naintin

Mangkin makada biyuta

 

2. Lén Mangkin n Ngajak Pidan

 

Pidan élah kemu mai

Tan wénten sané ngelarang

Ngajak timpal kumpul-kumpul

Macanda lan makedékan

Liang ati

Sarasa mabunga bunga

 

3. Sané Mangkin Mabinayan

 

Tan dados kemu mai

Tan buin cara ipidan

Mirib wénten gering agung

Gering sané ngaé uyang

Ngai paling

Jadmané makasamian

 

4. Tan Mersidayang Makarya

 

Sami jadmané majerit

Mangenehang mani puan

Napiké lakar ka jujuh

Sukil jinah sukil merta

Sané mangkin

Lan nunas ica ring Ida

 

 

No comments