Puisi-puisi Katur ring I Komang Alit Juliartha

I Komang Alit Juliartha

Ari Dwijayanthi

Apa ané Madan Ilang?

 

Pradéné lakar sumuyup matanainé, tegarang adéng adéng tolih: adaké duhkita di selagan langit sanjané? 

Anaké biasa nuturang sebet. Apabuin nuturang liang. Krana makedua tuah rasa. Nanging, yén anaké nuturang ilang? Kénkén ja seken seken ilang? 

Angen angen. Tuah ento ané sakayang kayang dadi ingetang. Disubané angkihanné tusing bani mapapasan ajak idup ané nyisayang kasengsaran. 

Disubané ilang, apa ané lakar tuturang? 

Yéh mata maliah maliah. 

 

#Banyuning, 30.1.2021

 

 

Dian Purnama Déwi

Tunjung Biru

 

Ring tengah telagané linggah,

tunjung biru mentik pinaka pralambang,

weruh sastrané nénten lakar pegat.

 

Sakadi tunjung di telagané munggah,

kénten ipun setata ngajegang,

sastra Baliné, tan uning pragat.

 

Ngungsi guminé wayah,

I tunjung biru nedeng makembang,

Nanging satuannyané kantun kasambat.

 

(Badung, 2021)

 

 

Dian Purnama Déwi

Mulih

 

Pangawi Alit Juliartha mulih.

Nguliang angkihan né kasilih.

Ditu dingeh orta,

ipun nyujuh tongos, sunia loka.

 

Nyén nawang buin pidan ujané tulung?

Langité galang, ambuné magulung.

Bales! Bales! Saget tuun ujané bales!

Krébék tatit, langité belah.

 

Makesiab ngarudug tangkahé,

ningeh orta selat marga.

Pangawi Alit Juliartha mulih,

nyujuh tongos, sunia loka.

Ngalahin timpal, pianak, kurenan.

Ngutang endih ipian tur kakawian.

 

(Badung, 2021)

 

 

Dian Purnama Déwi

Sang Pangripta

 

Sapasira ngripta sastra,

dirgayusa.

Matuwuh, maurip salantang jagat.

Nénten pacang padem.

Lampahnyané ngindang,

makeber ngentasin ambara,

ngantos riwekasan.

 

Mamargi, durus mamargi.

Sang Pangripta mawali ka tanah wayah,

nuju rahina Saraswati.

 

(Badung, 2021)

 

 

I Nyoman Sutarjana

Sawitra Melah

            Katur ring Komang Alit Juliarta

 

Kabanda galah

Kaselatin genah

Sawitra melah

Seleg magatra

Saking manahé

Nyujukin samaya

 

Ngawedar basita

Semita sasmita

Nyungkemin sastra

Saking kaheningan

Nuju kauningan

Nguripin kauripan

 

Sawitra melah

Sampun selah

Muputin ayah

Mupulin karma

Mamarga ngaraga

Ngulati suarga

 

Sawitra melah durus mamarga

Dumogi tumus galang apadang

            péb, 2021

 

 

I Nyoman Sutarjana

Satua Di Kapal

            Katur ring Komang Alit Juliarta

 

Kepelek di kapal mecik péléngan

Kapalé osah mlasah di sagara

Déwék punyah ngutah ngepah-ngepah

 

Di kapalé ngepelang tangan

Munduhang jengah ngilangin inguh

Nabdabang ati ngulati pangapti

 

Di kapal mipil idep

Ngudep idep antuk sastra

Sembah bakti ring Hyang Saraswati

Sidhi ica nyuryaning ati

            Péb, 2021

 

 

Gusti Putu Siwapati

Tanjek

 

Suaran anginé aris

Ngampehang kidung katundung

Ring selan bungan tunjung

Kunang – kunang anarung

Nyinahang déwék antes

Ngelahang kampid alit

Ring embad aksara

 

Suaran angsengané

Ngeresres manah jenar

Mekantih artos bawos

Lawat uripé lawas

 

Driki masadu winangun

Mancuhang suksma kayun

Nungkulang sasih

Ngemaduang tresna

Sastra suci mawiguna

 

Pinaka pacek tanjek

Sastrané kebah makéwah

Yowana tresna pageh

Mukukuhin adi sastra

Mangda limbak numbak

Sahananing kacakcak

Antuk pangambek aksara

Nungkulang kayun gora

Mungkulang tanjek

Ring tanggun bayuné mabur

 

Tan prasida nutupang

Makebyos toyan waspané

Ngaksi ikekupu mabar doh

Sawat… sawat tanjeb lawat

Wantah ring ambuné

Gambar lawas masurat

 

 

Gusti Putu Siwapati

Seleng Sipeng

 

Rikala nyaluk peteng

Sami manah kalimpuh lateng

Wénten sane asereng

Akéhan ané ngelaleng

Ngubek – ubek sekancan sipeng

Ngaruruh galah

Ngaruruh genah

Nganyudang élah

Sané sampun luah

 

Sepatuné peteng sipeng maseleng

Antuk ngunggahang neng

Tan péndah tanjeké nong

Nyujur sunia sané ning

Genah ngaturang piuning

Lampahé ngumbara toning

Pinaka cihna

Langité ngesehin ambu

Galang terang linglang

Di tanggun kidung

Sunari

 

 

I Gedé Angga Para Darma

011820

 

Alit saja adan bliné
Sakéwala agung yasan bliné
Nindihin sastra baliné

Nundunin manah tiangé
Nyurat sastra mabasa bali
Ngajegang basa bali

Né jani bli suba magedi
Ngalahin bali tur gumi
Tusing lakar buin mawali

Dumogi
Alit-alit sané tios
Prasida embas malih di bali

Sané pacang nindihin basa bali
Nindihin sastra bali
Mangda sida ajeg sakayang-kayang

013660 150170 3017120

                          

 

I Madé Nurjaya

Sekarura

 

Bungan gadungé ulung abancang

Bancangan nyangcang tegep pancung jiwané

Jiwatmanné nunggalang Akasa - Pertiwi

Pertiwi rauh ngemban Sang Kalayu Sekar

Sekarura maura-ura salantang titi nuju sunia

Sunia sepi di sisi mapagehan ancak saji

Tengahing latri Sang Candra masemaya

Buin pidan ké lakar masadu?

Masadu buin ring peteng tilem kapitu

Kapitu bekelé jani suba mulih

Mulih ka tanah ngutang ngah-ngah

Mulih ka téja ngutang pasaja

Mulih ka bayu ngutang tutur ayu

Mulih ka panes ngutang tis - panes uripé

Mulih ka ambara ngutang pangumbaran

                                                                                    Mulih ka tastra ngutang wasta

                                                                        Mulih ka kamulan ngutang kaduhkitan

                                                            Suba jangkep bekelé, ento titi jalanné!

                                                Kemu mulih ngayah ring Hyang Pertiwi Jati!

 

tondén maan nyatua, jeg sepan-sepan Bli Alit mulih.

 

 

I Ketut Rai Asmara Dipta

Buin Pidan Mawali

 

Bli

Bli ngorahang lakar mautsaha

Nyujuh langit apang idupé bagia

Né jani idupé suba bagia

Adi Bli ten mawali uli langité sané kajujuh?

 

Bli

Dugasné Bli ngorahang lakar ngoyong di jumah

Sakéwanten

Adi panganggo Bliné dogén né

tepuk tiang jumah matatakan bokor?

 

Bli

Dugas i puan bli ngorahang lakar luas akejep

Adi nganti jani tusing tepuk lawat Bli né?

Kanti kakesirin angin tiang dini mangantosang

 

Bli

Tuah abesik patakon tiang

Buin pidan Bli mawali?

                                    08 Fébruari 2021

 

 

Agus Sutrarama

Bianglalah

:Alit Juliartha

 

Sajaké suba mawangsit,

Ujan ajum ento lakar dadi blabar

Nganyudang

Ipian anaké cerik, jegég,

Ipian anaké cerik, jegég,

Nang ja sliabin kenyem lan nerawang paliatné

Diolas

Sajaké suba mawangsit?

 

Januari, ketékané siya likur

Singké anak babeki ngirim SMS ento!

 

Ngaap

Tél ulung tan patandalan

Duh

 

Ipun. Ipun penulis

Aksaran ipuné peluh, lan getih

Ipun. Ipun api

Wimudané nangtang nunjel matanai

Ané jerih, remrem, elek!

Mengkeb di tekepan gulem

ujan ngiyis

 

-        swt, alit ..

Be pragat novélé bli? Apa to swt

-        Ampun lit, novélét dadosné. Swastiastu, hahaha

Wuihhh josss bli. Mantapp.. semangArt.

-        Lit, Satyaning ati.. Satuan ati.. héhé

Kesetian hati. Cerita hati

 

Suara ento, kenyem ento

Ipun penulis. Ipun nulis

 

Bli, tingalin di langité kangin

Mara ja pragat gegambaran tiangé

Baang pianak jak kurenan tiang,

Melah sing, Bli?

Ujané ento ngemaang tiang selah

Nguat aksara nyuratang sastra di langit

Dadi titi, tugtugan karma

 

Bli, tiang majalan ..

 

(Tabanan, 100221)

 

 

I Wayan Kuntara        

Ipun Maurip ring Sastra

 

Iriki ipun nandurin rasa mayasa sastra

Kasurat madasar baan ati ring pustaka

Olas-asih nyihnayang pangrasanipun

Mautama dahat kria sastraipuné nuntun

Anggén sasuluh ring sajeroning urip

Nandan pamargi nuju sundihé gerip

Galang piteketipuné manyelip

 

Alap titiang buah suksman ring sasuratanipuné,

Lantas genahang titiang ring sapamargi angkihané

Incepang titiang ring pikeneh

Tandur titiang ring karang papineh

 

Jagat Baliné tengkejut mirengang gatra

Ulap ningalin sunaran suarga loka

Lampuh di lelatan Sang Panyurat

Ilang makeber manumanang lawat

Aketi tiban tusing lakar runtuh

Reriptanipuné lantang tuuh

Tan paangga tan pasuara

Hening ring suarga akasa

Alit Juliartha setata maurip ring sajeroning sastra.

 

 

I Wayan Kuntara

Kanti Mulih ka Gumi Wayah

 

Mirib ené ané madan paduman galah

Galah ngawit galah telah

Idup di marcapada wiadin mulih ka gumi wayah

tuah Ida ané ngelah

 

Lekadé pangawit idupé

Idupé nyantosang pati uripé

Tusing ada ané dadi bekelang

Sajaba karmané ané milu nugtugang

 

Yadiastun mangkin sampun tan paawak

Sakewala caritan uripé tusing bawak

Kenyemné lakar setata nyaputin gumi

Utsahané lan rasa sutindihné tusing lakar mati

Miik ngalub tur kaloktah ring buana

Tumbuh dadi pikenoh-pikenoh mawiguna

 

Sebet lan liangé ipidan

Dugasé iraga bareng-bareng majalan

Tusing lakaran ilang uli kauripan

 

Katandur ring pingeté kanti wayah

kanti giginé pawah

Kanti atmané pejah

Mulih ka gumi wayah.

 

 

I Wayan Kuntara

Prawira Sastra

 

Pangrasa tulus nindihin sastra

Mabéla pati ngaba basa Bali ring umbara

Yadiastun angga sarirané sampun pejah

Sakéwala semayané tusing taén benyah

 

Madasar tresna manyuratang rasa

Dadi cihna mahasastra kalintang mautama

Dadis rasa ané tusing kagelahang anak biasa

I Komang Alit Juliartha kaloktah ring buana

 

Peluhné dadi bekel sabilang wai

Sasuratané embas uli tengahing ati

Getih sutindihné mamesik ring pertiwi

Kria sastrané dadi pertiwimba di gumi Bali

 

Mangkin, irika ipun sampun makenyem gargita

Nyujuh langit akasa tan paduka

Mangisian sanjata

Mabusana Sastra

Mabekel kasujatian rasa

Sakadi I Prawira.

 

 

Érkaja Pamungsu

Pananggal 8 Kawolu

 

ujan kawulu 

mametel masapuh-sapuh

ngrincikang matemu

         :tan pahayu

            tan patanggu

 

_Samaratunggal, Pang 12, Kawolu 1942_

 

 

Érkaja Pamungsu

Panglong 1 Kawolu

 

sayong semeng 

nanggehang peteng

dini, ujané enu mametel

kala gatrané nyander majedér

ngantem awak, menék nelepék

ngangkidang angen ané bakat ingetang

 

ada ané luas

ninggalin karang umah

ngimpasin pamapas awak

keberang sayong

majalan ka guminé wayah

karmané tan sida kabayah

 

_Samaratunggal, Pang 12, Kawolu 1942_

 

 

IBW Widiasa Kenitén

Nyurat Téja

:I Komang Alit Juliartha

 

mamargi mamargi ka kaler kangin

irika nyurat téja tan patulis

masunar rasa tan pawates

 

mamargi mamargi

tunggalang tri pramanané

kantos galang sinah anggané

masunar téja Saraswati

 

mamargi mamargi

telektekang téjané ring satya désa

ring tungtunging gili-gili

sanunggil rahina galang

nyurat Embang

 

                                                                       

I Wayan Redika

Nyelehin Karang Wayah 

 

yéning

sampun waneng galah 

(aptiang mangda kacunduk ri ungkur

nyadya jagi ngiring pakardi ngawi

sastra peneduh kayun masambung

sunia) 

 

anaké anom mantuk nyeluk raga

ngelinggihin angin tarik ngimbangin

tetajukan sekar nyujur muncuk bingin

mebekel colok, gerip, lan lekesan 

 

yadiastun pati urip gumanti tatas

rasa puniki kapiangen antuk ripta

penegul rasa tatengger masuwitra

anaké anom mantuk nyeluk raga 

 

sasih kapitu

nyentér malawat toya 

 

mamargi hning nyelehin karang wayah

nyambi meték lawat paksi ring tanah

waluya madandan ring ambara agung

kadi anginé medal saking tulia raga 

 

(yéning becik kalugra genah mabakti

tegesang nunas galah jagi ngwacén

satua bawak sipo magambar naga) 

 

studio kalangwan purnama ka-7, 2021 

 

 

I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Tampak

      : Alit Joule 

 

Di segarané linggah

Adi ngupak ombak

Ngembahang osah

Ngarupak ngurit tampak

 

Tampak-tampak adiné nadi prakpak

Dadi sundih anaké kélangan lemah

Tampak-tampak adiné napak

Dadi umah anaké kélangan natah

 

Sujati adi nungkasin sasenggak

Dija ada unduk bungsilé wayah? 

Dugasé adi nyurat taképan makeropak

Anaké percaya, ada bungsil matombong senah

 

Alit, Bli nutug tampak

Ané kalahin adi ka karang wayah

Tampak-tampaké ento nadi pangerupak

Anggo Bli nyurat modré, di kajang adiné dumilah

 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

 

 

Déwa Semara (Agung Semara Yue)

Kaka Sujana

 

Kakanda

Dugasé pidan iraga matempung kenyem

Kakanda

Jayanti baan pipi mokoh nglipur manah

Mangen-mangen, liang manah tan ilang-ilang

Kenyemé saluih suryāstra mademang gulem rem-rem

Riin macunduk déwék tiang tekéning kakanda ring genah pateh

Pondok batu bata maukir baan kruna-kruna sastra saking ostia madahat

Tur ring galahé pateh

Kakanda mawak sastra

Tiang wantah pangwacén

Soang-soang kecaping kruna nika taler sastra saking sang maraga kawi pradnyan

Nanging mangkin,

Kakanda joh saking tiang

Tiang joh saking kakanda

Kenyem manis setata marawat-rawat

Diapin kakanda sampun maraga embang

Ring genah suci singid

Tur pangajap kakanda tusing percuma

Suaran sastra sané sampun magati-gati

Jati-jati mabukti

Semara Tiksna, 3 Fébruari 2021

 

 

Ni Madé Gawati

Pituduh

 

Semeng dégdég

Kadundunin suara i paksi ireng

Maideran ring lawangané

Sada nguci ngaresresin ati

Sinarengan maklenting suaran bajra

Lamat lamat ngangsan ngejohang

Wirama indrawangsa lan girisa naut kayun

Jumujug maseliah

Anak lanang makenyem

Sada maulapan

 

Sagét katon

Alit Juliartha

Alit Juliartha

Karasa nénten percaya

Yén pinehin...

Wantah sampun panumaya

Yadiapin magedong batu

Yéning sampun pagantosan

Tan wenang kelidin

Tan wenang jantosang

Tan wenang pasahang

Wantah idupé mabekel mati

 

Inggih...

Mamargi becik becik

Nyujur sunya loka

Mabekel jenyana aksara

Mogi manunggal ring sangkan paraning dumadhi

Polih genah becik ring niskala,

Amor ing achintya

 

 

Mandipta

Lanturang Ngupak Sunyata

Katur ring Alit Joule

 

Sabeh malih tedun

Geripé padem sadurung puput ngripta

Samayané jagi nindihin mémé

Nglimbakang téja ring sawitra

Nundunin lan nandanin

Nanging galah muputang lampah

“Ngantiang Ujan” ngawitin rasa

Masemaya nemuang angkihan “mulih”

Wantah gatra blabur kaulu rauh

Durusang mamargi

Geripé lanturang ngupak sunyata

 

 

Mandipta

Semaya Matemu

Katur ring Alit Joule

 

Daweg sayongé ngingel ring lembah Pantunan

Puput bhaktiné ring Kawitan Pulesari

Wéntén semaya

Nemuang rasa manyama

Mapakilitan makawitan

Magatra ring pondok Bangli asri

Nanging galahé digelis mamargi

 

Durung puput semayané

Semeng, wéntén gatra

Sang masemaya mawali ka genah sunyata

Minab durung prasida makunyit di alas ring sekala

Unteng semayané sampun ring tungtung rasa

Durusang sampun mamargi

Bekelé élingang, lanturang irika ngrastiti

 

 

I Gdé Nyana Kesuma

Tusing Ngidang Ngudiang

 

Ngudiang bengong

Ngudiang ngidem

Ngudiang kaukang tusing masaut

Ngudiang ....

Ngudiang tusing ningeh

Ngudiang malalung

Ngudiang tengkayak 

Ngudiang makaca belah

Wé..... 

Ngudiang...

Tusing masih nyedet

Ngudiang udenganga putih

Ngudiang saputanga kuning

Ngudiang sumpanga bunga miik

Ngudiang anaké makejang ngeling

Ngudiang kakéné

Ngudiang tusing maangkian

Ngudiang kalain pianak somahé

Ngudiang tusing ada pabesen

Ngudiang énggal majalan

Ngudiang tusing medalem

Ngudiang...

Ngaé anaké makejang

Tusing ngidang ngudiang

 

 

IG Mardi Yasa

Tinta China

 

Tintané maguét selantang kertas putih

Matulis rasa manah sané ngelangenin manah

Rasan  keneh masurat ring selantang kertas putih

Nunggilan pikayun ring  muncuk tinta chinané

Tatulisan tinta chinané lengut

Ngereresin hati

Ngelangenin manah

Sekadi sekar tunjung sané nedeng kembang

Ayu tur ngelangenin manah sang pangawcén

Né mangkin dija sang sinurat sané ayu ento?

Bukit Tunggal, 2021

 

 

IG Mardi Yasa

Mawali

 

Sekar durané masambeh salantang margi

Prakpaké ngendih selantang margi

Nyawa prestéka mategen

Mangidungan aji kembang..

Matembangan aji playon

Jinah bolong 11 kéténg pinaka pamelin umah

Umah masurat sastra

Sastra pinika prakpak sané endih

Endihan prakpaté kakidung

Sakadi kidung aji kembang tur aji playon

Ngeresin sang pangrenga

Api api api sastrané nyansan redup

Redup sastrané, ilang api prakpaké

Sami mawali...

Bukit Tunggal,2021

 

 

IG Mardi Yasa

Api Sastra

Api sastra, api sastra, api sastra

Api sastra, api sastra, api sastra

Api sastra, api sastra, api sastra

Satra api, sastra api, sastra api,

Satra api, sastra api, sastra api,

Satra api, sastra api, sastra api,

Sastrané ngendih mangumbara

Ambara api sastrané ring awang-awang

Sastrané masurat ring selantang grif

Grif masurat sastra kadasarin api sastra,

Né mangkin dija api sastrané?

Dija?

Bukit Tunggal, 2021

 

 

Wikana Seraya

Sundihé Mulih

km: (Alit Juliartha)

 

Ngulap duur ambuné petak

Cahyané nyentak, pamargin Alité napak

Ngungsinin genahé jimbar

Irika Alit ngambar, baan lawaté jenar

 

Tigang dasa warsa mijil ngetisin gumi

Mangkin mamargi ka genahé tan sipi

Nunggalang wadah

Ngungsinin karangé wayah

 

Girisané puput panyineb

Gaguété tan sareng masineb

Tegteg ipun nyeneng

Diastun katah galah, sujatiné pacang eneng

 

Satyaning Ati, tampi salantang margi

Dados bara sangkaning swécan Widhi

Ling, pangéling uripé mangda éling

Sampunang manying

Kéto Alit mapajar, morborin tiang

Morborin anaké sané manying

 

Iriki tiang matembang maskumambang

Panemayané ngimbang

Sedihé melusinin pangrupak

Nanging sundihé tan ngicén sedih

Tan ngicén pedih

Sujatiné sami pacang mulih.

 

 (29-01-2021)

 

 

I Gdé Nyana Kesuma

Pajalan Nyujur Sunia

 

Jedar

Jedur

Gadeblar

Maklemanan tatité

Katimpalin baan ujan bales

Langité magrudugan 

Ngemang ciri pajalané

Dukané nusuk katulang

Sakitné uli tangkah katundu

Batisé lemet 

Tusing ngidang majalan

Limané maglayungan

Tusing ngidang ngadabang

Kenehé maadukan 

Tusing ngidang ngrasayang

Krana pajalané

Tusing pesan taen dingeh

Apa buin tepuk gelemé ngelut suluhé

Jani suba tusing dadi ajak mamunyi

Suba tusing dadi ajak matimbang

Suba tusing dadi ajak nyuratang isin keneh

Ilang ulian pajalané

Pajalan nyujur sunia

 

 

I Gdé nyana Kesuma

Suluhé Mati

 

Peteng ngieng

Langité rerem kasaputin gulem

Tusing ada damar di langité

Apa ené mirib cihna

Cihna ané nyihnayang suluhé mati

Tusing ada kebyuran apiné ngulalang

Tusing buin maangkian

Tusing buin ngidang nyuratang di sekala

Bekel-bekel urip

Tutur ané tusing taén luntur

Kéwala sai lakar ingetang 

Ulian suluhé mabudi 

Midep ngalestariang sastra Bali

Tekek ngagem 

Yadiastun joh manongos

Selegang suba pajalané

Nyujur sunia

Uli ditu titipang pabesen

Baang reramané

Baang pianak tekén somahé

Apang sida las

Apang sida pageh

Ngamargiang sisan uripé

 

 

I Gdé Nyana Kesuma

Las

 

Anginé ngalinus kenceng

Tusing masih ngidang ngalawan

Ulian dukané bes gedé

Lagité makebyos ngulungan ujan

Ngatehang ané madan pajalan

Pajalan ané tusing kena baan ngadabang

Ulian tangkahé merasa engsek 

Sakitné tan kodag 

Mara ningeh ané sai anggon suluh

Jani ilang tusing ada pabesen

Tuara ngidang buin madingang

Apang matiné dadi idup

Ané ngidang jani pagehang 

Melahang mayasa

Usapang tangkahé apang ngidang las

Ngamang pajalan tekén suluhé

Majalan suba

Nyurjur tanahé ané wayah

Kéwala ingetang pesan

Nyingak somah tekén sentanané

Apang melah masih dini sekala

Apang ngelah bekel urip

Apang sida manggih rahayu 

 

 

Ketut Suara Antara

Tutur

(majeng ring bli Komang Alit Juliartha)

 

pangawi saking bali

magenah ring kubu bangli

nyurat artikel, satua bawak, novél ngantos puisi

mangda sida lestari

 

baosé alep mabudi

solahé baud nyandain

seneng ngajahin

tiang seneng banyolan ragané

tiang seneng ajah-ajahan ragané

 

tan wénten malih ngajahin

tan wénten malih baud

tan wénten solahé

tan wénten malih…

 

sampun pegat

pegat tan papegat

tan pasurat

tan papejah

tan pakijapan

tan pacingak

tan pabenang

 

mangkin

sampun budal nunggal hyang widhi

 

No comments