Pelih Pejalan

Olih: Komang Karunia Sasmitha

Manik Sudra

Kulitné putih gading, bangkyangné acekel gonda layu, alisné medon intaran, sujénan lan gingsulné ngaénang anaké ningalin buduh kepayang. Nyén séh anaké ané tusing nawang Luh Pradnya, anak luh jegég uli Désa Bukit, minab pidan méméné ngidamang bulan. Liu anak lanang ngedotang Luh Pradnya anggona gagélan.

Kacrita Luh Pradnya suba negak di bangku kuliah, ia kuliah di kampus pariwisata. Minab pidan ia ngelah cita-cita dot magaé di hotél berbintang 5. Luh Pradnya seken-seken masekolah, di kampusné liu anaké nawang krana ia mahasiswa sané berpréstasi tusing ja dueg di palajahan dogén ia masih dueg di bidang seni. Uli cenik ia suba ajahina ngajegang seni budaya Bali tekén reramané, dugas mayusa 8 tiban ia suba bisa ngigel, ia masih milu mesanggar tari di Désané. Liu anaké ngorahang amen suba ia ngigel tariané jeg mataksu.

Sang surya suba ngentér ento artiné suba semengan. Luh pradnya ngénggalang bangun tur malaib ka kamar mandi.

“Luh, mémé jak bapa lakar ka tegal, nyanan kancing pintuné yén lakar majalan ka kampus,” kéto méméné mageluran uli sisi.

“Nah Mé,” pasaut Luh Pradnya alon.

Sawetara jam 10.00 Luh Pradnya berangkat ka kampus. Luh pradnya nyetater motorné, tingalina bensin motorné telah, ngénggalang ya ka tegalé ngalih reramané.

Mémé, bapa, mai ja malu, tingalin né lengis motoré telah, pipis I Luhé masi telah, Luh Pradnya ngomong sambilanga ngulapin méméné uli delod cariké.

Méméné lantas malaib jagjagin panakné, “Luh mémé jak bapa ada pipis tuah amoné. Né malu kanggoang Luh nah,” sambilanga ngamaang pis panakné.

“Nah Mé. Jani tiang lakar majalan ka kampus,” Saut Luh Pradnya sambil niman liman méméné.

Di rurungé Luh Pradnya ngetélang yéh peninggalan ulian ngenehang unduk kulawargané buka jani. Ia marasa hidupné ngangsan ngéwehang, ia masih ngelah adi ané enu masekolah di bangku SD. Kondén buin yén buin pidan adiné lakar ngalih sekolah, pastika suba lakar merluang pipis ané liu. Ya masé sebet ulian kondén ngidaang ngamaang pipis mémé bapané.

Neked di kampus, Luh Pradnya ngénggalang melaib sambilanga ningalin jam ané adi di limané, ya takut terlambat krana ia marasa waktuné telah dugas busan ngantré di pompa bensiné.

Kacrita jam pelajaranné suba telah. Makejang mahasiswané magrudugan pesu uli kelasé.

“Luh, mai ja malu.”

Luh Pradnya makesiab tur ngénggalang nyagjag.

“Wénten napi Bu?

Saut Luh Pradnya jejeh.

“Kéné Luh, buin mani ada tamu uli Turki lakar melancaran ka hotél, tamuné dot ningalin tari Bali Luh, Luh nyak buin mani ngigel?” petakon bu dosén ané ngajahin di kampusé ento.

Luh Pradnya marasa kimud tur mesaut, “Tiang nyak Bu, sakéwala tiang tusing bisa mapayas Bu.

“Ento suba ibu ané nanggung, ané jani ibu tuah ngidih kasayagan I Luhé dogén. Buin mani I Luh lakar ibu jemput di mukak gangé.

Luh Pradnya maanggutan, maciri ia suba nyak.

Suba neked di jumah, Luh Pradnya ngénggalang ngalih reramanné, tur nuturang unduké ané busan di kampus. Kendel sajan keneh reramanné, krana suba uli jani Luh Pradnya bisa ngalih pipis tur mandiri.

Luh Pradnya nyayagayang piranti ané lakar abana ka hotél tongosné ia ngigel, uli kamen, subeng, cemara, miwah sané lianan. Disubané makejang sayaga lantas ia morahan tekén reramanné. Suba neked di hotél, angob Luh Pradnya ningalin bangunan ané gedé, liu misi lampu, liu masi ada anak ané kulitné putih buka kapasé, ada masé anak ané kulitné selem, mirib tamu uli dura negara. Nanging ada tamu abesik ané peliatné tusing ngidaang lémpas tekén Luh Pradnya, anak muani siteng, kulitné putih, tur bokné mawarna gading. Lantas paekina Luh Pradnya tekén tamuné ento tur ajakina makenalan saling tukaran nomer HP. Suba suud ngigel, kendel pesan hatiné Luh Pradnya tusing ja ulian ia maan pipis dogén, krana ia masih maan kenalan bulé. Teked jumah Luh Pradnya, tusing cara biasané, ia ngénggalang ka kamar sambilanga kenyem-kenyem mecik HP, méméné micukang alis ulian ningalin panakné ané tusing biasané buka kéto.

Kacrita suba makelo ia kenal ajak buléné ento, tur Luh Pradnya suba dadianga gagélan. Ané jani Luh Pradnya suba tusing cara Luh Pradnya ané pidan, bokné suba bawak tur mawarna gading, yéning kija-kija bibihné setata barak, ulian lipstikné ané tebel. Ia masih ngelah rencana lakar berangkat ka dura negara ngalih pangupa jiwa, nanging reramanné tusing ngemaang.

Teka uli kampus, Luh Pradnya ngalih reramanné ka tegalé.

Mé, Pa baang ja tiang ka luar negeri. Tiang med hidup buka kéné,” pangidih Luh Pradnya.

“Yén dadi pangidih mémé, I Luh di jumah dogén tulungin mémé magarapan, mémé tusing las kalain pianak Luh,” pesaut méméné, sambil ngusap yéh mata.

“Nah yén Mémé jak Bapa tusing ngamaang, tiang lakar mati dogén, tusing maguna masih tiang idup!” Luh Pradnya brangti.

“Nah yén mula kéto pangidih I Luhé, mu suba I Luh isinin keneh I Luhé. Sakéwala melah-melahang I Luh ngaba déwék ditu, eda engsap ngastiti bakti, eda engsap tekén Batara Luh.”

“Tiang tusing lakar engsap pa, tiang pasti mawali ka Bali, tiang pasti lakar ngabarin mémé lan bapa, eda sebet Mé, Pa.

Méméné lantas ngelut Luh Pradnya, sambilanga ngeling.

Sesukat ngelah gagelan uli dura negara Luh Pradnya maparisolah lén, tusing cara pidan. Jani suba ngancan wanén tekén anak tua.

Aminggu suba liwat, Luh Pradnya suba ngurus surat lakar berangkat ka Turki. Baju, sepatu, sandal, suba masi jangkep lakar abana berangkat. Ia masih tusing engsap ngaba piranti ané sesai anggona ngigel. Méméné sedih pacang katinggalin panakné ka Turki, nanging ia suba tusing bisa ngomong apa.

“Mé, Pa tiang lakar berangkat jani. Acepang tiang apang rahayu,” lantas luh Pradnya berangkat.

Sasukat ento Luh Pradnya tuah nélpon méméné acepok, dugas ia mara neked di dura negara dogén.

Suba 3 sasih, I Luh Pradnya tusing taén makabar. Ngawai méméné ngeling ulian sabilang lakar nélpon nomor HP Luh Pradnya tusing aktif, pisaga ané magaé di dura negara takonina indik Luh Pradnya tusing masi nawang.

Luh Pradnya ditu kacunduk tekén gagélanné, ia masih suba nongos saumah tekén gagélané, buka anaké ané suba makurenan. Gaya hidupné suba malénan tekén pidan, makejang suba serba aluh.

Pidan Luh Pradnya ngigel ané gambelanné aji gong jani suba nganggo musik ané ngaé jantungé ngerudug, tusing buin ia ngigel nganggo kamen, jani ia suba nganggo rok mini. Mirib suba kena pergaulan ané tidong-tidong. Sadina-dina gaginanné kéto dogén, tusing taén inget tekén rerama, tusing taén inget tekén Batara. Jani awakné suba ngancan meragang, muani suba ngancan kisut ulian naar ané tidong-tidong.

Sedek dina anu. Luh Pradnya ngarasayang sesek di tangkahné, awakné panes bara, bibihné selem, tur mesuang getih. Gagélanné paling ulian Luh Pradnya nadaksara buka kéto, I Luh Pradnya lantas abana ka Rumah Sakit ané ada ditu, ditu Luh Pradnya kaorahang ngelah gering ané keras ulian gaya hidupné ané tusing sandang raosang séhat. Suba 3 dina Luh Pradnya nginep ditu nanging tusing masih seger, ditu ia nanggehang rasa sakitné, ditu ia gelar-gelur ngaukin méméné sambilanga ngeling. Suba sakancan ubad anggona tusing masi seger. Luh Pradnya angkihanné ngangsan ngangsur ditu dokter mautsaha apang Luh Pradnya seger nanging tusing prasida, Luh Pradnya suba mawali ka gumi wayah.

Layon Luh Pradnyané suba makirim ka Bali, mémé bapané makesiab nepuk unduk buka kéné, makejang suba liwat tusing ngidang lakar nyumunin.

“Luh, melah-melah majalan,” méméné ngeling tur ngelut layon panakné.


Komang Karunia Sasmitha
mangkin dados mahasiswa ring STAHN Mpu Kuturan Singaraja.

No comments