Puisi K. Kenoeh; Sayahé Gedé

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Sayahé Gedé

 

uling semeng ituni anaké cerik keruang-keruing

krana tuara kena nasi nyang abedik tingil

saking lacuré mekada sayahé kliwat gedé

kadulurin baan i rerama tusing pesan maan ngalih gaé

ka pasih pajalané di wenginé ngalih upaya

masih tuara nampi pikolih nyang abucu

mlaib lemahé pajalanné ka umané maupahan

masih tuara maundukan makadi punyan kayuné puun

aduh, baané ngortaang panegaran iragané kaliwat sugih

di gunung punyan kayuné donné pada gadang-gadang

sampai pasihé maluap-luap saisin alamé

sakéwala rakyaté mati makenta

saking sayahé gedé.

 

Negara, Januari 1969

 

No comments