Prosa Liris Putu Sedana; Saking Jaba Titiang Muspa

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com


Saking Jaba Titiang Muspa 

 

Sekar gadung miik ngalub salantang margi ring tepi natar paséban. Angin pagaluhan ngampehang gending-gending purwa malaras pélog utawi napi kabaos napi ngawé lengut tan patepi. 

I ratu nyumpéna ri kala gambuh puriné nedeng masolah ri sampuné matangi prerai remrem karumrum mantram gayatri. Cokor i ratu lumlum gading kabasuh tembang teruna nista tanpa wasta. 

Abra swabawané kaabih raka rai bih déwa ratu... ngwewehin kaparipurnan i ratu tan pasanding sekadi déwi ratih nyalantara. Mungguing kadiatmikané tan malih sandang baosang. 

Duk dayang i ratu ngelepas wirasa kosodan sapasira teruna langgia purun ngwangun tresna jeroning sumpena, toyan panon i ratu ngetél kasanggra angin Ian selonding sesenggukan kangen masawang bendu tan presida maicayang cihna tan pacihna pabinayan akasa kalawan pertiwi. 

Sungsut kayuné tan papoara ngemijilang pamiragi ajerih kabendu ajeg murdaning jagat sané presida ngawinang sang sapasira mamanah nungkalik ajahan palatra di genah. 

Ri kala sari-semari sekar pagaluhané rumitis katempuh angin titiang purun matur pitakén: Ratu, dosa ké titiang muspa sedina nyisia ring sanggar patresnan mapuja wangi kembang merdangga ngalap bulan antuk tembang ubuh malaras padukuhan? 

Lumrah ké sadurung i ratu yéning upami mapaica pawilangan di kapan tresnané dados kasanggra kuciwa di manah kajantos kudang purnama titiang matetegar nuptupang idep ngruruh pamargi sajeroning patikan? 

Para raton matbat langit ring paséban selonding mawanti-wanti mahbah pakantenan sekar pagaluhan rumitis katempuh angin purwa yadiastun pujané mawali-wali. Titiang prani lara embas tanpa karma. Titiang wartta wingka kajekjek ring natar pangapén yadnya, rumput segara kapantig ombak jeroning padampehan urip... 

Toyan panoné membah tan presida ngelurug sima. Saking jaba titiang muspa. 

 

 

Ngadegang Lingga Bakti Sadina 

 

Soré-soré ring segara ipun magending masawitra sareng ombak angin sadulur nalangin arus maudek-udek jeroning arung segara sané sarwa ngambang kaanyut ka tepi wates padampehan ngraris. 

Pajantenan indiké punika tan ja wau ngawit saking akudang purnama nanging saking ilu duk i prana kabaos prani soang-soang ngampehang duhkita mawarna tangi antuk kicalan galah genah ngemanggehang lampah Ian wirasa. 

Yén sampun dudonan manahé sekadi asapunika nyelehin déwék masaih minab ring kedeh sang kacerita ngeleména galah né ngawinang kosodan wirasa mula mulé kapakardi tur kabipraya ri antuk kedehé mangda presida ja napetang déwék sangkaning leplep ngipi panjang salantang wengi, tan panawar-nawar malih patuté indiké punika sané kamargiang. Punika ngawinang sembahé mijil saking sunia lascarya subakti ring Ida patuté tan patanggu madasar kruna pilihan mabasa soré ring dija pupulan cita sari praniné katanceb ring dija taler pupulan cita sari praniné nedeng muatang pidabdab sadina nyanggra pabayon urip. 

Madasar ngunggahang bakti antuk manah suci sinambi meled ngampehang lara ka tepi dukuh pajantosan magendér belahan dina masabeh-sabehan salantang suka sang kacerita matetegar malajah ngipi manggihin liahan budi. 

Saking tan midep antuk kawéntenan lampah Ian wirasané madasar satua lawas kadegang lingga baktiné rauh ka pungkur.

Soré-soré ring segara ipun magending. Sawitrané ombak lan angin sadulur. Arus maudek-udek jeroning arung segara. Sarwa ngambang kanyut ka tepi wates padampehan maka pamuntat i rika kapantig ring karang baya. 

Soré-soré ring segara ipun magending. Subakti ngampehang lara madasar kruna pilihan magendér belahan dina matetegar malajah ngipi pupulan cita sari prani ngadegang lingga bakti sadina. 

 

 

 

 

No comments