Bibi Bulan Luas ka Bulan

Olih: IDK Raka Kusuma

Gagambaran Manik Sudra

Adané sujati Ni Ketut Puspita Sari. Sakéwala adin bapan tiangé ané pinih cerika ténénan kaukin tiang Bibi Bulan. Ada ané ngranaang tiang ngaukin ragané kéto. Uli dina Soma kanti Sukra, satondén ragané ngebahang awak di samping tiangé. Sarwi ngusuh-usuhin gidat tiangé ngendingang Ratu Bulan . Kéné Bibi Bulan ngendingang: Ratu Bulan, margi ka ujung malali, drika taman Ida, drika wénten tlaga kalih, makakayon nyambu rata. Sisinnyané, bayem raja manumbuhin, mayéh sentrup kocap, mabias ban gula pasir, lalépayan cara Jawa.

Jangih pesan munyinné Bibi Bulan. Demen pesan tiang ningehang. Munyinné Bibi Bulan, rasaang tiang, melahan tekén munyin anaké ané magending di radioné. Kemélan bibihné napkala magending, demen pesan tiang nepukin. Bibihné ané duuran sibarengan makemélan ajak bibihné ané beténan. Bibihné ané duuran miwah ané beténan, belus tingalin tiang di tanggun bibihné makadua sing taén tingalin tiang didih neket pinaka cihna deket poos. Uli bibihné sing taén masi tiang nepukin poos pesu.

Dugas mara ngawitin ngendingang Ratu Bulan, tiang sing nyak ngidemang paningalan, sing nyak masi masaré, satondén Bibi Bulan ngorahang nyén sujatiné Ratu Bulan  ané sambatanga di gendingané ané gendinganga. Sinambi ngusap-usap bok tiangé, Bibi Bulan ngorahang, Ratu Bulan  ento anak luh jegég. Jegégan tekén dedari.

“Kén jegégan tekén dedari Supraba, ané taén satuang Bibi?” Takonin tiang Bibi Bulan sambil ngusap-usap pipinné.

“Nu jegégan Ratu Bulan.”

“Yén padaang tekén bibi, kén jegegan?” Bibi Bulan kedék ningeh patakon tiangé ento. Suud kedék, Bibi Bulan masaut. Sakéwala pasautné kisi-kisianga di koping tiangé.

“Ratu Bulan  sanget jegégan. Bibi bocok maklecok.”

“Nyén ngorahang Bibi kéto?”

“Liu anaké ngorahang.”

“Tawang Bibi adané ané ngorahang?”

“Yén luh nawang, lakar kudiang?”

“Lakar sigit.”

Bibi Bulan makenyem.

Disubané pang telu Bibi Bulan ngendingang Ratu Bulan, buin mani sanjané tiang ajaka malali ka Taman Ujung. Sakéwala satondén ka Taman Ujung tiang orahina maorahan tekén i mémé miwah i bapa. Mémé miwah bapan tiangé sing nombaang. Sakéwala orahina apang sing kanti peteng ditu.

Bibi Bulan ngandéng tiang aji sepeda ka Taman Ujung. Wiréh rurung nganuunang tur lempeng, gasir palaib sepédané. Sarwi nulak sepéda, sing suud-suud Bibi Bulan magending. Sing Ratu Bulan ané gendinganga. Bibi Bulan ngendingang gendingan mabasa Indonesia. Sing tatas dingéh, apa kadén ané gendinganga. Ané samar sawat dingeh tiang: di matamu kulihat bulan.

Satondén teked di Taman Ujung, Bibi Bulan ngendingang gendingan Bali: nanem ubi ratu sayang di munduké, dagang batur nawah suah di seraya.

Di Taman Ujung, negak di sisin telagané, Bibi Bulan ngendingang Ratu Bulan sarwi ngabin tiang. Di pabinané Bibi Bulan, sarwi ningehang ragané magending, tiang nlektekang telaga di arepé. Yéhné ning gati. Tepukin tiang buka kaca lantang buin linggah membat. Di betén yehé tingalin tiang bé. Ada ngalangi. Ada mauber-uberan.

Makesiab tiang, wiréh marawat di yéhé lawat sliab-slieb. Liu pesan. Mara tiang tungadah, lega tiang. Tepukin tiang capung makeber di patongosan. Rasaang tiang capungé ento demen ningeh Bibi Bulan magending. Demen ningehang Bibi Bulan ngendingang Ratu Bulan. Ratu Bulan pasti suba taén mai kéto tiang ngrémon di ati. Pasti macanda ngajak capungé ento.

Meled nakonang. Wiréh Bibi Bulan nu ngendingang Ratu Bulan, kenehé matakon ilang. Nu nlektekang capungé, buin tiang ngrémon di ati. Pasti demen capungé ento ajaka macanda tekén Ratu Bulan. Yén sing kéto ngudiang girang pakeber capungé tepuk.

“Bibi, taén Ratu Bulan mai?” patakoné ento makeplos uli bibih tiangé suud Bibi Bulan magending.

“Taen.”

“Ipidan ia mai?”

“Jani.”

“Jani, ia mai?”

“Aa.”

“Cén ia, orahin té, tujuin enggalin. Apang tawang cara apa ya jegégné.”

“Meled gati luh nawang?”

“Amat ya.”

“Ratu Bulan  tuah ragan luhé.”

“Tiang?”

“Beneh.”

“Dadi tiang.”

“Luh jegég.”

“Tiang jegeg?”

“Jegégan teken dedariné ané taén satuang bibi tekéñ luh.”

Bungah tiang ningeh raosné Bibi Bulan ento. Mabunga-bunga rasan kenehé. Soléh, kala ento, punyan remawa lan punyan jempiring tingalin tiang materég di sisin telagané kangin, di sisin telagané kauh, di sisin telagané kaja miwah di sisin telagané kelod. Materég, bungané mekar makejang. Tan mari layak-layak tempuh angin ngusisir uli kelod kangin.

Di mulihé, tiang sing bani ngorahin Bibi Bulan unduk ané rasaang tiang totonan. Nyeh kadékina miwah éwérina. Nyeh orahanga anak cerik soléh. Laut orahanga tekén i mémé miwah i bapa. Sing dadi singang pasti wélanga.

Teked di ajeng puri Madurané, Bibi Bulan nyangetang nulak sepédané. Sawi nulak Bibi Bulan ngorahin tiang tekek ngisi lapak sepédané. Tiang sing bani nakonang ané ngranaang Bibi Bulan ngorahin kéto.

Napkala Bibi Bulan sing sanget nulak sepédané, tiang nakonin Bibi Bulan ané ngranaang ngorahin apang tekek magisian. Bibi Bulan sing nyautin patakon tiangé. Sawatara limang meter uli jumah Bibi Bulan nyambat:

“Ada anak buduh demen ngelut anak luh.”

Nuju purnama, yén sing pelih purnama kalima dugasé ento, Bibi Bulan ngajak tiang negak di natahé. Makebat tikeh klasa di betén punyan nyambuné. Satondén ngendingang Ratu Bulan orahina tiang nlektekang bulané kanti petékan pang roras. Tiang nuutang ané orahina tekén Bibi Bulan. Sekenang tiang ningehang Bibi Bulan mapetékan.

Suud petékan pang roras, Bibi Bulan ngorahin tiang ngidemang paningalan. Kalanturang baan ngorahin ngrawatang Taman Ujung sunarin bulan. Ngorahin masi Ratu Bulan ané lénan majalan nglinderin telaga sarwi magending.

Soléh. Ané marawat déwék tiangé. Sing majalan nglinderin telaga. Sing majujuk di sisin telagané nlektekang yéh miwah bé. Ané marawat, tiang majukungan di tengah telagané. Jukung ané tumpangin tiang jukung cenik. Sonder dayung ngeser pedidina. Yén kitané mabikuk, mabikuk pedidina. Tunjung di telagané ané lad bek supenuh, magumpluk di tengah telagané. Magumpluk dadi besik. Sibarengan layak-layak. Buka magending: Ratu Bulan, Ratu Bulan jegéh tan kadi, malayar di telagané, demen nepukin. Nepukin paliatné bingar, nepukin semitane égar, nepukin kenyemné manis ngametuang bo juruh macampuh gula pasir. Ratu Bulan, Ratu Bulan, kanti kawekas, kanti sakayang-kayang idéwa malayar dini, di telagané ené. Da nyeh bedak, da nyeh seduk. Yén bedak sentrup ngilangang bedak lakar enjuhin yén seduk nasi tulén majukut liklik mabé pésan telengis lan bé jair mapanggang mabasa gedé lakar enjuhin.

Buka orahang tiang inucap, Bibi Bulan uli Soma kanti sukra ngebahang awak di samping tiangé di pasaréané. Bibi Bulan uli Soma kanti sukra ngendingang Ratu Bulan. Sabilang Saniscara peteng lan Redité peteng, Bibi Bulan ada nglalinin tur ngajak pesu. Ané nglalinin tur ngajak pesu, anak muani. Anaké muani ento bagus genjing. Awakné tegeh sakéwala nyempaka. Bokné kriting sakéwala sing berit.

Nyautin patakon tiangé unduk anaké muani ento, bapan tiangé kisi-kisi di koping kenawan tiangé.

“Anaké ento gagélané Bibi Bulan.”

“Gagélan ento apa?” tiang nyesed.

“Timpal melah.”

“Bibi Bulan ajak anaké muani ento matimpal melah lamun kéto.”

“Beneh.”

“Ngudiang ajak anak muani matimpal melah?” Tiang matakon, “Ngudiang sing ajak anak luh?”

“Bibi Bulan, ngelah masi timpal melah luh, sakéwala sing bani peteng-peteng mai.”

“Dadi sing bani?”

“Yén pesu peteng-peteng wélanga tekén mémé-bapanné. Buina sing ada ngatehang mai. Ané ngatehang anak muani.”

“Ané ngatehang apang anak muani?”

“Aa, di kenapa kudané apang ada anak ngrunguang lan ngilonin.”

Ningalin ibapa neketang tujuh kenawan di bibihné tiang sing payu mesuang patakon ané suba ngincil di muncuk layahé,

Satondén pesu ajak anaké muani ento, tiang ngojog Bibi Bulan. Majadengan di arepné sapisanan mesuang patakon.

“Bibi lakar kija?”

Bibi Bulan ngorahang lakar luas ka bulan. Tiang ngorahin, Bibi Bulan ngabaang gagapan di tekané. Bibi Bulan maangutan lan makenyem.

Buin mani semengané, gagapan ané baanga tekén bibi bulan, daarang tiang nasi. Sing bani tiang nakonin dija meli. Kapin di samping tiangé Bibi Bulan madaar. Mémé miwah bapa nombaang tiang madaar sambil ngraos.

“Yén madaar sambil ngraos,” kéto mémé miwah bapan tiangé nuturin, “Kala caplokan macelep ka tengah basangé. Lénan tekén nasi ané daar caploka makejang ané ada di tengah basangé miwah di tengah tangkahé telahanga nyaplok.”

Tiang nyeh tekén kala caplokan. Ané ngranaang tiang nyeh, bapan tiangé ngédéngin gambarané suud nuturin tiang.

Dina Soma, petengé suud ngendingang Ratu Bulan tiang ngorahin Bibi Bulan nyaritaang pajalané luas ka bulan.

Bibi Bulan ngorahang luas ka bulan negakin angin. Teked di bulan, nepukin anak istri nunun. Ané tununa sunar barak-putih-selem. Anaké istri ento nunun sambilangan magending. Ané gendinganga: Enggalin pragat, énggalin pragat. Lakar embatang di ambara. Di subané ngembatang, lakar tampih laut pejang. Lakar anggon busana Betara-Betari miwah dedariné makaonya di subané liu pragat. Kaanggén napkala nirtain isin akasané miwah isin guminé. Apang suci nirmala makaonya, apang suci nirmala setata suci nirmala, tan keréng leteh kanti kawekas.

Wiréh sing ngerti, artin gendingané sing takonang tiang. Ané takonang tiang:

“Anaké istri ento nu bajang, Bi?”

“Anaké lingsir sakéwala nu jegég.”

“Lingsir to apa?”

“Tua.”

“Suba tua nu jegég?”

“Aa.”

“Jegégné jegeg seken-seken apa jegég mapayas.”

“Jegég seken-seken.”

“Di pipinné....”

“Di pangarasané.”

“Di parasangané...”

“Di pangarasané.”

“Di pangarasané ada pupur apa sing?”

“Sing.”

“Abedik sing ada?”

“Aketulan sing ada.”

“Lamun kéto patuh tekéñ Bibi.”

“Patuh kénkén?”

“Jegég gati kapin sing mapupur. Sing cara mémén tiangé. Pupur tebel gati di muané sakéwala nu dogén bocok.”

Bibi Bulan neketang jriji tujuh kenawan di bibihné. Laut ngitukang sirahné pang telu. Tawang tiang artinné. Tiang tombanga nglanturang raos. Yén i mémé ningeh pasti wélanga. Di lepeté tigtiga aji garisan kayu gelahné ibapa.

Di panglimané pesu ajak gagélané, dina Soma petengé, Bibi Bulan ngorahang luas ka bulan negakin jukung bintang padaduanan. Anginé baret tan kadi, ngranaang pajalané makelo. Ampehang angin baret jukung bintangé glibag-glibeg. Aget sing kena baya tur kena bancana.

Suud maangkihan, Bibi Bulan ngorahang teked di bulan dapetanga anaké lingsir totonan nangis sengi-sengi. Anaké lingsir totonan masaur di subané pang dasa nakonin.

“Apa orahanga, Bi?”

“Nikaanga.”

“Apa nikaanga, Bi?”

“Anaké lingsir totonan nganikaang nyingakin bintang kukus.”

“Bintang kukus ento apa, bi?”

“Bintang mesuang andus.”

“Ngudiang ngeling....?”

“Nangis.”

“Ngudiang nangis nyingakin bintang kukus?”

“Ida nganikaang gumi baliné lakar uug.”

“Uug?”

“Aa.”

“Uug kénkén?”

“Uug uyak getih.”

“Uug uyak getih?”

“Uli dija tekan getihé?”

“Uli awak anaké ané matianga.”

“Apa anggona ngamatiang?”

“Yén sing bedil, keris. Yéñ sing keris klewang.”

“Yén sing kléwang?”

“Goroka aji tiuk.”

Buin maninné, ané orahanga tekén Bibi Bulan ento, orahang tiang tekén i bapa. Bapan tiangé kedék. Tiang nakonin bapan tiangé ané ngranaang kedék. Bapak tiangé nyautin:

“Ané orahanga tekén Bibi Bulan ento orta. Orta maimbuh tulisan ané ada di buku Ramalan ané tulisa tekén anak Jawa.”

“Ramalan ento apa, Pa?”

“Tebagan. Adané tebagan. Liunan sing sajané. Bibi Bulan sing taén ngugu kakéto. Apang ada dogéñ orahanga.”

Ukananga buin tiang matakon. Tamiu ané teka ngranaang tiang buung mesuang patakon ané suba ngincil di muncuk layahé.

Warsa 1966, Redité tengai. Bibi Bulan ada anak ngalih. Ané ngalih anak muani ajaka telu. Ané dadua mabaju selem. Sirahné maseet baan kain barak. Limané ngamel kléwang maaud. Kléwangé ento ngulélam tempuh sunar suria. Ané buin abesik mabaju réngréng. Di palané magantung kain tebel misi sanjata. Sanjatané ento sing lantang, sing bawak. Sing tawang apa kadén adané.

Anaké muani ento, makatelu gedé gangsuh. Awakné siteng maguet. Makatélu makumis. Ané mabaju selem, kumisné jempé. Ané mabaju réngréng, kumisné sing tipis sing tebel.

I Bapa pesu uli jumaan dugas anaké muani makatelu ento nyambat permisi. Gagéson bapan tiangé nyagjagin. Dugas marep-arepan, anaké ané mabaju réngréng ngraos ajak i bapa. Sing tawang apa kadén raosanga. Kala ento, kapin akesep, tingalin tiang muané i bapa nyinahang anak makesiab. Kesiab unduk ané sing taén takeha nepén. Kesiabang unduk ané sing taén kadéna ada tur nadaksara nepén.

Ngalnturang raos anaké mabaju réngréng totonan, anaké muani ané mabaju selem, plapan ngraos ajak I bapa. Sing tawang masi, apa kadén raosanga.

Bibi Bulan ané sedek nyakan, nyagjagin dugas bapan tiangé ngaukin. Tiang ané majujuk di natahé nepukin Bibi Bulan dan dana baan bapan tiangé ka tongos anaké ajaka telu totonan majujuk. Dugasé maarep-arepan, tingalin tiang Bibi Bulan ngraos ajaka anaké ané ajaka telu ento. Tiang sing ningeh ané raosanga. Asledéran tingalin tiang muan bapan tiangé nyinahang rasa jejeh tan kadi. Asledéran masi tingalin tiang muané Bibi Bulan seeming sakéwala akesep. Salanturnyané, tingalin tiang muané Bibi Bulan biasa-biasa. Di acepokpindoné makenyem. Soléh, kenyemné bibi bulan, rasaang tiang sing kenyem nyinahang rasa bagia. Sing kenyem nyinahang Bibi Bulan liang tan kadi. Kenyemné bibi bulan, rasaang tiang buka kenyem nyaruang sebet ané nepén nadaksara.

Tan maa Bibi Bulan nuding tiang. Anaké ané ajaka telu ento laut ngraos ajak bapan tiangé. I bapa, suud ngraos ajak anaké ané ajaka telu ento, dingeh tiang ngaukin i mémé. I mémé ané sedek magarapan di paon pesu. Bapan tiangé kisi-kisi di koping kenawané i mémé. Mémén tiangé maanggutan laut ngojog tiang. Limané makadua nyaup awak tiangé dugas teked di arep tiangé. Sarwi nyalekepang awak tiangé ka palanné ané kenawan, sangkola tiang ajaka ka pasaréan tongos tiangé ningehang Bibi Bulan ngendingang Ratu Bulan.

I mémé nyekolang tiang di kasuré. Sonder ngorahang apa, glejiganga di tebén pasaréané. Tingalin tiang paningalané bengul. Tingalin tiang masi yéh paningalané di pipinné ane cemil. Satondén tiang nakonin i mémé ngeling sarwi nekep mua. Satondén buin tiang nakonin, i mémé ngadébras bangun tur majalan pesu. Teked diwangan pasaréané koriné unebanga. Makejengan tiang, wiréh koriné gabléganga.

Negak di duur kasuré tiang sing makrisikan. Apa ya ngranaang i mémé ngeling? kéto tiang ngremon di keneh. I bapa di natahé sing kenapa-kenapa. Bibi Bulan seger oger. Pasti wélanga tuni tekén I bapa. Wélanga, wiréh i mémé sing pesu uli paon milu nyagjagin anaké ané ajaka telu totonan. Wélanga, wiréh sing ngrunguang tiang tur nepin nlektekang i bapa ajak Bibi Bulan ngraos ajak anaké ané ajaka telu totonan. Di kamar tamu, abulan ané liwat i bapa taén dingeh tiang nuturin i mémé.

“Uli buin mani, yén ada tamiu teka, da pianaké baanga kanti mabalih maraosan. Ajak ia ka pasaréané. Unebin jelanan. Yén sing kéto, orahin maplalianan di natahé tongosin ia.”

Tiang nu inget, mémén tiangé nyautin aji patakon.

“Dadi kéto?”

“Tusing patut tur tondén panumayané pianaké ningehang reraosan anak tua.  Ada ané nyehin. Ané raosang, tuturanga tekén timpalné. Timpalné nuturang tekén reraman gelahné. Aa ané raosang unduk ané luung. Yén unduk ané jelék, sing buungan ngawetuang uyut.”

I mémé sing buin matakon. Tiang ané negak di pabinané orahina maplalianan.

Petengé, satondén masaré, mémén tiangé ngorahang Bibi Bulan luas ka bulan. Anaké ané ajaka telu ento ngatehang. Mémén tiangé masi ngorahang, ané ngranaang tengai majalan. Wiréh masan ujan suba panumaya, apang sing ujanan di jalan-jalan. Tusing marasa bibih tiangé mesuang patakon. Ané takonang tiang, dadi gagélané Bibi Bulan sing ngatehang. Mémén tiangé ngorahang gagelané Bibi Bulan suba maluan luas ka bulan.

“Buin bidan Bibi Bulan teka, Mé?”

“Mémé sing nawang.”

“Dadi mémé sing nawang?”

“Bibi Bulan kanikain ngayah di bulan.”

“Ngayah ngudiang?”

“Ngayah ngigel.”

“Ngingel apa?”

“Ngingel rejang déwa”

“Dadi ngigel kéto di bulan?”

“Ada odalan di purané di bulan.”

“Nyén nganikain ngayah?”

“Betara-betari sami.”

“Betari-betari to, nyén mé?”

“Ané magenah di suargan.”

“Suargané ento, dija mé?”

“Di duur langité.”

“Yén kema uli dini apa tegakin?”

Mémén tiangé sing masaut. Lima tujuhné deketanga di bibihné. Tiang ngerti, mémén tiangé kakéto, ngorahin apang tiang masaré wiréh suba panumaya galahé masaré. Kacirinin tekén kruyuk siap manuké di umah pisagané. Nyeh wélanga, tiang sing bani nungkasin. Tiang mendep dugasé mémén tiangé nyaputin, yadiastun sing demen tiang masaput nuju masaré. Tiang ngidemang paningalan dugas mémén tiangé ngorahin aji kijepan.

Kapin paningalané suba kidemang, kéweh tiang masaré. Ané makada inget tekén Bibi Bulan.

Nadaksara uli keneh tiangé pesu akal: mapi-mapi lelep masaré. Kaukina tekén i mémé mapi-mapi sing ningeh. Apang sing sangsayaina tiang mapi-mapi ipit. Ane ipitang tiang:

“Bibi bulan, Bibi Bulan gagapin manisan dimulihé lakar baangi i mémé. Padalem tuyuh magaé.”

Marasa tiang suba lelep masaré. Mémén tiangé matilar.

Dugas kori kamaré unebanga tekéñ mémén tiangé, tiang bangun. Negak di balené, tiang ngami-ami Bibi Bulan. Leleh ngami-abi Bibi Bulan tiang ngendingang Ratu Bulan di keneh. Laut masaré.

Uli sekat ento, satondén masaré tiang ngami-ami bibi bulan. Uli sekat ento masi, satondén masaré tiang ngendingang Ratu Bulan  di keneh. Di subané pang telu kéto, imbuhin tiang ngrawatang ajak Bibi Bulan ngiterin telaga di Taman Ujung. Madandan. Makenyem. Nglayungang lima sabilang matindakan.

Di kénkéné, tengah lemengé tiang bangun uli pasareané. Majujuk ngampakang jendéla nlektekang bulané tan péndah bokor selaka neket di langité. Di keneh tiang mapangidih tekén bulané. Di keneh tiang mapangidih. Ané idih tiang, apang Bibi Bulan orahina mulih. Laut kisi-kisi tiang ngorahin bulané.

“Makelo pesan inguh satondén masaré. Bulan nawang ané makada? Makelo sing dingeh Bibi Bulan ngendingang Ratu Bulan.”

Wiréh tiang demen ngambar, uli masekolah di SMP kanti SMA, gambar tiang potrékané Bibi Bulan ané ada di albumné. Potrékané Bibi Bulan ané gambar tiang sebehin tiang jangin tiang tali laut gantung tiang di tembok kamar tongos tiangé masaré. Gantung tiang masi di kamar tongosné i bapa miwah i mémé.

Lénan tekén ngambar potrékané Bibi Bulan ané ada di albumné, tiang masi ngambar Bibi Bulan nglinderin bulan. Nglinderin sambilanga ngigel. Yén sing ngigel margapati, ngigel trunajaya. Yén sing kéto ngigel demang miring. Gambarané ento, makejang gantung tiang di kamar tongosné masaré bibi bulan.

Ané sing suud-suud gambar tiang, Bibi Bulan ngigel rejang dewa pedidiana nglinderin bulan. Gambarané ento makejang gantung tiang di kamar tamu. Timpalné i bapa liu nagih meli di katujuné matamiu. Kapin ajinin maal lakar belina. Pasaut tiangé yén ada tamiunné I bapa nagih meli: tiang sing ngadep. Yén ada nawah aji pis liu, sautin tiang baan raos ané pesuang tiang banban: tiang, ajanian tondén merluang pipis. Pipis ané baanga tekén bapan tiangé sing telah melanjaang abulan.

Dugas mémén tiangé nyesed, apa makada tiang sing ngadep gambaran Bibi Bulan ngrejang déwa nglinderin bulan ané magantung di kamar tamu, sautin tiang aji:

“Sayang tiangé tekén Bibi Bulan sanget gati. Sayang tiangé tekén Bibi Bulan sing dadi padaang tekén pipis, akuda ja liunné.”

Kangén mémén tiangé ningeh. Baan kangené, geluta tiang saha kisi-kisi:

“Mémé bagia ngelah pianak buka ragan luhé. Nyadia malaibin pipis, wiréh ngutamaang rasa sayang tekén anak ané sayang tur taén ngempu ragan luhé.”

Tamat SMA purnama dugasé ento. Suud mabakti di sanggah kemulan,        i mémé miwah i bapa ngaukin tiang. Tegakanga tiang di ampik umahé.

Mémé tiangé ngawitin ngraos.

“Lakar ada orahang kapining luh.”

Satondén masaut, bapan tiangé nimbalin.

“Ané lakar orahang unduk Bibi Bulan.”

“Unduk Bibi Bulan luas ka bulan?” Tiang nyelag aji patakon.

“Sing unduké ento. Sakéwala unduk surat ané papétanga tekén bibi bulan. Surat ané tulisa dugas nu di Kodim satondén maselong ka pulo Buru. Bibi Bulan ngorahin, apang suraté kaserahang tekén luh di subané tamat SMA. Manut raos Bibi Bulan satondén nyerahang suraté ento, di subané luh tamat, ragan luhé nawang ané madan patut lan pelih. Tur nawang kénkén carané ngibehang pajalané pelih dadi pajalan patut.”

Sing maang selah ngraos utawi matakon, bapan tiangé nyerahang amplop putih uli kantong bajunné. Amplopé ento serahanga tekén i mémé. Sing ngantiang tempo buin, i mémé nyerahang tekén tiang. Wiréh tiang bengong sing makrisikan, I mémé nyemak liman tiangé. Sing ngantiang tempo masi, amplopé cekolanga sig telapakan liman tiangé.

Satondén masaré baca tiang. Mara atenga maca, sing sida nglanturang. Nek tangkahé ulian sebet kaliwat ngranaang.

Amlapura, 2014-2017


IDK Raka Kusuma
embas ring Getakan, Klungkung, 21 Novémber 1957. Dané nyurat makudang-kudang puisi mabasa Bali, satua bawak, esai basa Bali, miwah novélét mabasa Bali. Lianan ring punika, dané taler nyurat puisi, cerpén, lan ésai mabasa Indonésia. Kakawian-kakawian danéné sané mabasa Bali kawedar ring Bali Orti (Bali Post), Médiaswari (Pos Bali), Bali Aga, Jurnal Kawi, miwah Canang Sari. Lan kakawian dané sané mabasa Indonésia kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Warta Bali, Nafiri, Warta Hindu Dharma, Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Mimbar Indonésia, Suara Nusa, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Sinar Harapan, Berita Buana, Républika, Singgalang, Analisa, Cak, Kolong, miwah Romansa.Ring warsa 2002 dané ngamolihang Sastra Rancagé antuk baktin ipun ring pangembangan sastra Bali malarapan antuk Majalah Buratwangi lan taler 2011 antuk kakawiannyané sane mamurda “Sang Lelana”. Ngamolihang Penghargaan Widya Pataka saking Gubernur Bali warsa 2012 antuk cakepané sané mamurda “Bégal”. Sareng pangawi saking Karangasem dané ngwangun sanggar sané mawasta Sanggar Buratwangi, lan dané taler dados silih sinunggil pangremba ring sanggaré punika.

No comments