Dasa Tali Dogén

Olih: I Gdé Dharna

Gagambaran Manik Sudra

Nuju Redité semengan sawetara pukul sia, disubané kurenan tiangé suud nyampat di kamar lan di térasé, tiang ngalih-alihan buku di rak bukuné. Dadi uli ibi sanja tiang dot makita buin memaca riwayat hidupné Bapak Ketut Nadha Sang Perintis pérs di Bali ento, utama di wewidangan pérs, turmaning sutindih ngajegang persatuan lan kesatuan bangsa di kuuban Negara Kesatuan RI ané medasar Pancasila lan UUD 1945. 

Disubané buku ané kirimanga tekén nyaman tiangé Widminarko tepuk, lantas tiang negak di téras umahé, sinambi nyedédég di korsi tiingé sambilang nginyah. Kebit-kebitang tiang lembaran bukuné ento. Disubané nganteg di halaman ix, ada tulisan ané mamurda “Sekelumit Perjuangan Wartawan di Bali” baduur tulisané kapasang fotoné Bapak Ketut Nadha tahun 1944. Bapak Ketut lebar ngenjek dina Sukra, 5 Januari 2001 di yusané 76 warsa. Suba pitung tiban jani. Uli mayusa 17 tiban dané suba megaé dadi wartawan Bali Shimbun pimpinan Jepang. Disedekan kalangan tiang memaca, saget ada motor roda dua marérén di malun umah tiangé. Uli selagan pot bungané tiang negarang nalektekang anaké ento. Ia mapenganggo adat. Maudeng batik, bajunné madasar barak nguda makotak-kotak tangi. Peliatné kateras umah tiangé. Tatakehan tiangé pastika anak lakar ngundang. Tiang tusing kingetan gati ben, nyén kadén anaké ento. Nyaru-nyaru tiang buin memaca. 

“Om Swastyastu Pak.” 

Cara tengkejut tiang bangun tur nyanggra panganjalinné. 

“Om Swastyastu. Ngiring malinggih.” Sada kenyem tiang nundén tamiyuné ento negak. Tegak tiangé mapapas. Lantas tiang nyapa,

“Dados nembénin Pak, napi wénten buat, manawi sida tiang ngawantu?”

Tamiyuné makenyem nyautin panyapan tiangé. 

“Bapak musti engsap tekén tiang. Tiang uli Banjar Lebah Désa Banyuning, mantuna tekén Nyoman Suléndra, Véteran Pejuangé uli Penglatan. Dugas masan partainé, tiang bareng dadi sekeha koor Marhaéné di Penglatan. Kadén Bapak ané pepes ngelatih.” 

Tiang masi kenyem nyautin. 

“Ooo.., mantuna tekén Bli Nyoman Suléndra? Bes liuné, buina suba makelo ento dija tiang inget. Men kénkén matuané enu nyidaang ngedengang pencakné cara imalu?” 

“Suba tusing nyidaang kija matuan tiangé Pak. Uling telung tiban suba lemet awakné asibak Pak.” Ia nerangang. Sautin tiang buin sinambi makedékan. 

“Kudiang men suba tua ngagen bayu gedé, buin nyuwang kurenan bajang.” Ia bareng masi kedék. Suba kéto tiang nyambung matakon. 

“Yé... kadong ngaliwat joh nyanan, tiang kondén matakon, nyén adané, akuda suba ada sentana, apa gaginané?” 

Éncol ia masaut. “Adan tiangé Nyoman Sada. Pianak tiangé patpat. Ané paling keliha ajak madénné muwani, nyoman lan ketutné luh Pak. Gaginan tiangé dadi tukang kayu lan batu. Gedung DPRD Buléléng ento tiang bareng ngarap.” 

Ya mara pegat omongné I Nyoman, teka lantas kurenan tiangé ngaba pasuguh marupa kopi susu ABC lan biyu gedang makukus apiring. I Nyoman éncol nyapa kurenan tiangé. 

“Bih, tiang ngarepotin ibu?”

Kurenan tiangé nyautin, “Tan sapunapi, kanggéang wantah kopi lan pisang kémawon. Rarisang!” 

“Suksma pisan Ibu, jagi tunas tiang suguhané.” 

“Rarisangi,” masaut kurenan tiangé sinambi makalah. 

Tingalin tiang santep pesan I Nyoman nginem kopi tur naar biyu. Kabarengin tiang répotné ia. Suud naar biyu tur nginem kopi, I Nyoman mesuang roko.Tiang tanjéna. Sakéwala tiang nolak sawiréh tusing demen maroko. 

Sambilanga keprus-keprus maroko I Nyoman mamunyi, “Pak Dé, tiang pencinta setia siaran anjangsana véteran pejuangé di RRI. Disamping tiang mula demen tekén lagu-lagu keroncong, ané pinih utama ulian ban tiang ningehang siarané ento, tiang dadi nawang riwayat hidup para pahlawan putra Baliné ané gugur di ranang gana dugas révolusiné, buka Bapak I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ngurah Putu Wisnu, I Gusti Bagus Sugianyar, Bapak Nengah Metra lan Bapak I Gedé Muka Pandan. Tiang masi nawang satuwan perang puputané di Marga tanggal 20 Nopémber 1946. Kéto masi tiang nawang pamargin rombongan Pak Rainé long march ka Gunung Agung. Ané ngalangenin pesan di selagselag liun pertempurané di Bali, siaté di Tanah Aron ané paling nyedihin. Limang dina 600 prajurit pemuda pejuangé masiat ngalawan serdadu Belandané, tusing daaran lan tanpa nginem yéh. Suba kéto sumangdénnya sida lepas uli kurungan musuh, Pak Rai merintahang sumangdén para Prajurité ngaragas abing Gunug Agungé. Aget Ida Sang Hyang Widhi suwéca, mapaica pangayoman, sida selamat ajaka makejang.” 

Tiang anggut-anggut tur nimpalin satuwané I Nyoman.

“Kéto suba kéweh tur sengsaran para pahlawan lan pejuangé ngarebut kemerdékaan ané jani idéwék ngerasanin.”

I Nyoman buin nyemak biyuné ané enu dadua di piringé. Disubanné telah biyuné siupina kopi ané liunan tandekanné. Suba ada duang jam I Nyoman matamiyu, kondén masi tiang nawang apa sujatinné tatujoné nekain déwék tiangé. 

Disedekan tiang makeneh kéto, I Nyoman buin mamunyi.

“Dugas siaran Bapaké di Budané ané suba léwat, bengong tiang ngenehang satuwan Bapaké ané warahanga olih Bapak Gedé Prama, indik manusia modérnné ané setata ngarasaang pipisé ento ané pinih utamana di guminé. Sakéwala Bapak terus nerangang yan bagiané tusing mawit uli pipis. Tiang setuju pesan Pak.” 

I Nyoman nutugang nginem tandekan kopiné. Suud ngejang gelas lantur ngomong, “Tusing asén tiang, dadi papatan tiang suba naar biyu.” 

Sinambi kenyir tiang mesaut. “Tiang kendel pesan yan tamiyuné nyak buka Nyoman.” 

Ya mara tiang suud ngomong kéto, lantas I Nyoman nyambung “Kéné Pak Dé, tekan tiangé mai napak tekén Bapak, tusing lén, tiang ngidih pesan legan Bapak, sumangdénnya sida ngawantu tiang marupa pipis, apemelian kitakan telung atus, sawiréh jani tiang sedeng menain sanggah.” 

Ya pegat omongné, gangsar tiang nyautin, “Ampura nah Man, Nyoman ulesné suba nawang hidup Bapaké bantas nagokang pensiunan pegawai cenik. Kalingké pipis anggon ngawantu timpal, dikénkéné bapak paling masi nyilih pipis. Aksamayang bapak Nyoman.” Halus tiang mesuang munyi. 

“Lamun kéto Pak, bang ja tiang ngidih pipis dasa tali rupiah dogén, anggon meliang lengis motoré.” 

Ngencolang tiang mulian ngidih pipis dasa tali tekén kurenan tiangé. Suba kéto enjuhin tiang pipisé ento I Nyoman. Buin kesepné magerung suba munyi montorné. Tiang bengong di téras umahé. 


Singaraja, 5 Januari 2008

Catetan: Kaambil saking cakepan sané mamurda Dasa Tali Dogén kakawian I Gdé Dharna

 

No comments