Basa Bali, Dija Titiang Ngruruh Malih

Olih: A. Wiyat S. Ardhi

Gagambaran Ni Kadek Rika Riyanti

Adat miwah Agama Hinduné ring Bali satmaka dwi tunggal sané pakilitan ipuné tan wenang pinasah, ri antuk jiwa pramanan adaté ring Bali wantah Agama Hinduné. Punika sané ngawinang katah para janané sané tan uning minaang adat miwah agamané. 

Yéning i raga urati, kasujatian ipun macihna pisan pabinaan adat kalawan Agama Hinduné. Adaté punika mawates ring kuub wewidangan (wilayah tertentu), kakardi olih manusa tur dados kaobah yéning sampun tan manut ring aab jagat. Wimban ipun, wénten Adat Sasak, Adat Jawi, Adat Bali.

Agama tan kawatesin antuk kuub wewidangan (universal), tan kakardi olih manusa, ri antuk agamané punika wantah wakyan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, tur tan wenang kaobah ri antuk sampun kabaos rta. Wimban ipun, Agama Hindu, Islam, Protéstan, Katolik, Budha sané sinebar ring sawewengkon manusa pada, tan kawatesin kuub wewidangan. 

Adat Bali inggih punika saluir parisolah manusa Bali sané kalaksanaang sakéng riin tur kantun katampénin ngantos mangkin. Ri antuk jagaté mangkin kabaos “awor tan patepi” (globalisasi), punika sané ngawinang embahan adaté sakéng dura jagat Bali katah masual masuksuk ngranjing ka Bali. Sané mangkin sampun akéh kapanggih, yéning wénten sinalih tunggil sameton Hindu ring Bali kalayusekaran, i raga sering mangguhin “karangan bunga” sané madaging sesuratan: “Ikul berduka cita atas meninggalnya si Anu. Semoga arwahnya diterima di sisi-Nya.” 

Tan kawara yéning “karangan bunga”-né punika sareng ngraménin Adat Baliné, kémawon lengkaran ipuné patut kagentosin antuk “Mogi amor ring Acintya”. Napi mawinan, ri antuk munggah ring Tatwa Hindu, Ida Sang Hyang Atma, yéning matilar sakéng pramana, Ida jagi masikian ring Ida Sang Hyang Eka Atma, Sang Hyang Widhi Wasa. Ten magenah ring samping Ida. 

Jagat Baliné kasub pisan ring dura negara. Kocap wénten wong dura negara mapitakén. “Indonésiané punika dijanan sakéng Bali?” Yukti, sané ngranaang Baliné kasub wantah kekalih, inggih punika “pemandangan alam” ipuné miwah adat/ budayan ipuné. Yén pada telektekang mangkin, “pemandangan alam” Baliné sampun sayan tuna kaulangunan ipuné. Dumun kabaos ombak segara Baliné majéjér golér cara jangér ngigel. Mangkin sampun kébekan antuk leluu. Alas, carik, abing, dumun yukti kalintang ngulangunin, mangkin sampun kébekan katandurin beton. Gumatat-gumitité sané mastana ring abingé matilar sakéng irika, mawinan Baliné kécalan taksu. 

Mangkin kantun masisa malih asiki, sané ngranaang Baliné kasub tur kantun nguripang “kepariwisataan”-é, inggih punika adat/budayané. Yén pradé ring Bali tan wénten badé, lembu, gong, sesolahan Bali, banten, msl., girin sayaga sareng sami Baliné kécalan Bali, “kepariwnsataan”-é jagi sayan samur. Mawali magegarapan mamacul? Tangané kadung sampun kedas. Cariké sampun sayan telas. Dija jagi ruruh malih? 

Bengong titiang ring kawisésan budaya dura negarané sané sida marikosa para jana Baliné mangda satinut, tan mikayunin becik-kaon ipuné. Cingak, para istriné ka pasar negakin sepéda motor, macelana bawak. Cingak rambut anak istri macukur laki. Truna-trunané katah pisan uningan ring disco bandingang ring gambelan miwah sesolahan Bali. Katah pisan ciri-ciri budaya “luar”-é sané sampun presida marikosa budaya Baliné, mawasana budaya Baliné sayan rered, tur kapungkur wekas dija jagi ruruh malih. 

Sinalih tunggil sakanikang budaya Bali inggih punika basa Baliné. Sané mangkin katah ton titiang alit-alité kaurukang mabasa Indonésia katimbang mabasa Bali olih yayah rénan ipuné. Kocap “meningkatkan status sosial”. Alit-alité mangkin wikanan ngucapang “daag, daag...” madaging “daag cup”, bandingang ngucapang “mapamit”. Ring paumahan yayah rénan ipuné setata mabasa Indonésia ring i cening. “Nak, sini makan. Sudah mandi belum? Jangan di sana bermain nanti ditepén sama bungsilnya.”

Wénten ucap sekadi puniki, “Gumi cara jani, dueg mabasa Bali sing nekaang pipis. Yén basa Inggris abedik bisa, sinah nekaang dollar. Wan dollar tu rangda, nekaang pipis. Batubulan go barong is nekaang dollar”. 

Yukti jagat sekadi mangkin, wikan mabasa Bali ten ngrauhang jinah, sejabaning anaké sané wikan mabasa Bali sané karauhin toris sané mabudi malajah mabasa Bali. 

Yén pradé ka pungkur wekas basa Baliné kalaliang, ten wénten sané urati ring basa Bali, mawesana basa Baliné punah, ngiring sareng sami sayaga nyantosang rered budaya Baliné. Yén sampun budaya Baliné rered, “kepariwisataan” Baliné sinah taler jagi rered. Yén sampun “kepariwisataan”-é rered, napi ruruha torisé ka Bali. Yén sampun kénten, ngeluer kawikanané mabasa Inggris ten jagi ngrauhang jinah, sejabaning politisi, birokrat, ilmuwan, miwah sapanunggilan ipuné. Jagi mawali mamacul ka carik? Jagi transmigrasi? 

Basa Baliné kasub adiluhung pisan. Punika sané ngawinang basa Baliné kajarah “penjajah” Belanda, kasimpen ngantos mangkin ring Leiden. Kocap yén jagi malajah mabasa Bali sané becik, durusang lunga ka Leiden. 

Ngiring kawitin mapunia mabasa Bali antuk ngicénin adan Bali ring i cening. Becikan rasan ipun anaké Bali maadan Somawati, Budapatni, Badrawada, Karlika, bandingang ring maadan Ni Putu Jénny Fransisca, Komang Vicky Fibrianti, Luh Gedé Désémbri. Wantah ten ja kawara, kémawon i riki galahé mautama mapunia ring basa Bali, ring adat budaya Bali, pamekas ring Bali duéné mangda ten kécalan kabalian ipuné. Yén pradé ical, dija tityang ngruruh malih?

 

No comments