Sikut Suara

Olih: Agus Sutrarama
Sumber Gegambaran: https://id.pinterest.com
Sekolah, apaké ané ada di keneh yén iraga nyambatang sekolah. Sinah, ditu ada guru, ada murid. Guru, ada Bapak Guru ganteng, bagus, ada Ibu Guru jegég nyelolét. Ada guru galak demen ngopak, ada masih ané lucu, jeg cara pelawak. Murid, mirib patuh ngajak guru-guruné. Ané bisa malénan buin bedik, ada murid né demen jail, ané kual, ané kieng, ada masih ané suba jail, kual, masih misi kieng. Kéto masih ada murid ané rajin, epeh, barés, mimbuh dueg turin jegég.
“Asri Ginanti, kénkén ya kabarné jani..”
Kénkén kadén, nguda bisa pepinehné Bagus Sujana dadi nyantél ka adanné ento, nyak adung ngajak pejalan montorné semengé ento dadi bisa makipekan, macelep ka gang cenik, né mengkeb di tengahing raméné kota. Marérén ia ditu di warung tua sisin gangé, di malun warungé tuah SD No. 6, SD tongos ia maan ajah-ajah ipidan, suba sia tiban, jani tumbén buin matepuk, mara nyidang kacunduk, kéwala kabarné Asri Ginanti, timpal SD-né ento, tondén masih tawanga.
Mula uli cenik Bagus Sujana kaajahin idup marantau tekéning reraman ipun. Lekad di Jawa, SD ipun di Dénpasar, naik ka SMP ipun rarud matulak ka tanah palekadan reramané ka Karangasem. Tusing melénan ngajak Asri Ginanti, ané lekad turin masekolah kanti SD dogén di Dénpasar, lantas ngelanjutang sekolahné di Buléléng, koné musti nuutin Bapané ané kaangkat dadi PNS ditu.
“Alit-alit Ibu ané jegég-jegég lan ané bagus-bagus jak makejang, pasti ngelah cita-cita, di subané kelih lakar dadi napi. Napiké dadi guru cara ibu, dadi Bapak Polisi, dadi dokter ngubad-ngubadin anak sakit. Mangkin, sira kayun dumunan nyaritayang cita-cita né..? Durus menékang lima..!” Bagus Sujana prejani inget dugas ipidan kelas 6 SD. Dugas ento Guru Basa Baliné, Ibu Guru Swandéwi, ané enu bajang turin jegég, nakonin ipun jak timpal-timpalné makejang unduk cita-citané.
“Tiang Ibu Guru! Kayangé kelih tiang medué cita-cita dadi dokter, dadi penari, mm .. lan dadi penyanyi Bali..!” Anak cerik jegég, bokné lantang kaképang dadua, gigi kelinciné lan sujénan di pipiné ngimbuhin kenyemné manis. Asri Ginanti, munyiné nylengking, bungah nyatuaang cita-citané, makedadua peningalanné, ngendih, mesunar. Suba kéto mekejang sisiané matepuk tangan, Ibu Guru Swandéwi milu matepuk tangan saha makenyem. Mirib unduk ento ané paling mabekas, ulian ané simalu kaingetang baan Bagus Sujana.
Putu Asri Ginanti, mula sisya jempolané SD 6. Ipun dadi juara kelas uli kelas satu kanti ka kelas telu seméster satu, tuara ada né nyidaang ngantinin. Ipun masih ngelah kabisan matembang, yén ipun matembang, jeg prejani dayuh, tis rasa guminé.  Unduk ento sing ja tuah kaangkenin baan kaluarga SD 6 é dogén, kéwala pemerintah kotané suba masih ngapresiasi, mara ja ngenjek kelas dua ipun suba nerima piagam lan piala ulian maan juara satu lomba megending Bali nuju ulang tahun kotané.
“Men, yén Bagus napi cita-citané..?” Makesiab Bagus Sujana dugas ento, dikala ka ketaraang baan Ibu Guru Swandéwi mengongin Asri Ginanti.
“Éh, tiang.. medué cita-cita ngisi piala nika Bu Guru...!” Sautné polos.
“Oo.. cita-cita luih pisan, setata mautsaha sané terbaik, sinah lakar ngemolihang prestasi turin polih piala pinaka hadiahné..!” Ditu mara lantas sisya-sisyané makejang matepuk tangan, kéto masih Asri Ginanti saha makenyem kapining Bagus Sujana, manis pesan. Bagus Sujana milu makenyem.
“Gus, minumné napi??”
“Éh, téh botol dingin Bu ngih.” Saut Bagus Sujana, nyautin Ibu dagangé né ngentenin Ia mara. Mirib suba makelo Ia melengok, inget-inget ngajak masan né SD. Saingetné,  ipidan dugasé SD warunge ento tondén ja ada, miribang setamatné ia mara lantas ada, ulian mara jani sekat tamat tumbén buin ngentasin gangé ené. Ané jani buin paliatné nerawang ka malu, tusing liu ada né melénan, tuah asa-asané warnan cétné gén kaubah, turin ngenah nganyarang. Kéto masih papan nama sekolah SD 6 é tileh tongosné ditu, ia inget sajan di malun papan namané ada telaga, misi tunjung. Ané jani tingalina telagané enu ditu lan tunjungé mekar mewarni. Inget pidan ditu ia lan Asri Ginanti mefoto ngaba piala juara matembangné, kadampingin baan Wali Kelas kesayanganné, Bapak Putu Sudana. Bapak Putu Sudana dugas ento masih dadi guru favorit sisya-sisyané, salénan tekéning Ibu Guru Swandéwi. Makedadua sajan enu truna lan bajang, né besik bagus ané besikan jegég, jeg mula adung pesan, lan nak seken-seken dueg ngemaang papelajahan. Bapak Putu Sudana ngisiang matematika, tumben bisa para sisya ne nyambatang matematika ne tuara ruet lan sabilang wai setata kaantiang. Dugas ento ada orta ne nyambatang yen Bapak Putu Sudana lan Ibu Guru Swandéwi sujatiné saling sayang, kéwala enu lek-lekan lan pada ngengkebang.
“Bagus, tetep semanget melajah nah, Bapak yakin.. Gus lakar dadi anak suksés!”
Pabesen Bapak Putu Sudana kapining déwékné ento enu tetep keingetang baan Bagus Sujana. Pabesen lan rasa kapercayaan uli Bapak Guru paporitne ento mesuang rasa jengah melajahné Bagus Sujana. Di kelas telu seméster dua ia nyidaang nyalip Asri Ginanti, né musti tuun ka peringkat dua. Ditu ia taén ngadén yén Asri Ginanti lakar dadi keciwa, sedih, tur ngejohin déwékné ulian merasa kesaingin lan kekalahang, sing!
“Gus, selamat ngih ..!” Alus limanné cenik enu kaingetang, kala Asri Ginanti makenyem ngenjuhang lima, nyelametin Sang Juara baru, Bagus Sujana.
Sajan SD 6 e dugas ento ngelah juara baruné madan Bagus Sujana, kéwala Sang Juara ané malunan tetep sing nyak terus kekalahang. Kala kelas pat kanti kelas enem Bagus Sujana lan Asri Ginanti madum-duman juara satu lan juara dua, saling salip saling intip né ngaénang persainganné ngansan sengit. Sing ja di sekolah dogénan, nuju lomba-lomba di luar sekolah ipun jaka dadua setata dadi pilihan. Yén Asri Ginanti mejaya di lomba tembang, Bagus Sujana metaksu kala macaang puisi. Unduk ane paling kaingetang baan Bagus Sujana, dikala ento Porseni, ipun ngajak Asri Ginanti enu negak di kelas lima, pada-pada malomba di tingkat kecamatan. Asri ngemilunin lomba matembang Bali, Bagus di lomba maca puisi.
“Gus, kamu sing jejeh?” Petakonné Asri Ginanti kapining Bagus Sujana kala ento. Sujatiné Bagus Sujana masih sing kuangan kebus dinginné, apa buin maan undian tampil nomor né gedé, né pasti lakaran ningalin peserta lenan tampil malunan, yén di pet ada pesertané tampil luung turin maan sambutan ramé, sinah lakar ngaenang macepol méntalé, kéwala ia laut mesaut, “Yén ada Asri dini yang dadi sing jejeh. Yang yakin Asri kel dadiné terbaik. Semangat nah!” Bagus Sujana ngejengit.
“Ngih, suksma Gus..”
Asri nyidaang dadi juara satu turin lakar ngewakilin kecamatan malomba di tingkat kota madya. Bagus Sujana, tuara nyidang ngemilunin, ipun ada di peringkat tiga, diapi keto rasa bagia, rasa bangga tetep ada di tangkahné, apabuin kala nepukin Asri Ginanti mesuryak gilang, peningalané ngendih girang, ngisiang tekek limané Bagus Sujana, ancog-ancog, suryak-suryak. Kala ento sing ada lén ané kauratiang baan Bagus Sujana, tuah peningalanné Asri Ginanti, dadua peningalanné jegég pesan, maceling, kadengan cenik di betén bibihné tipis, kala ning makenyir, duh!
“Gus, adi makelo jemputanné tondén teka?” Petakonné Asri Ginanti tekéning Bagus Sujana.
“Mm.. ao né..” Kebus dingin mirib awakné Bagus Sujana kala ento, tumbén Asri negak di sampingné paek sajan. Di kénkéné tingalina Asri né ngemelahang bokné ané nekepin peningalané ulian kampehang angin.
“Asri..”
“Yang, Gus..”
“Yang yakin masa depan Asri ne lakar cerah, Asri pasti lakar makatang cita-cita Asri ne..”
“Kéto Gus ae ..?” Asri ningalin Bagus Sujana buka ngidih dukungan, ngidih keyakinan, apange mebukti makejang ne ke arepang.
“Niki Gus, tipaté..” Buin acepok ibu dagangé ngentenin, bes kaliwat baanné Bagus Sujana ngingetang unduké pidan ento, dikala SD ngajak Asri Ginanti ngamarengin lomba, ngaenang engsap awakné mesen tipat. Sambilanga naar tipatné tingalina murid-murid bedauh pada masuryak, malaib, mirib suba jamné istirahat, ditu saget tingaline anak luh maseragam PNS pesuan uli angkul-angkulé, ia merasa-rasa, rasa ne Ia kenal ajak Ibu guruné ento, sajan! Ento tuah Ibu guru Swandewi, Ibu guru jegeg ané kesayangang baan murid-muridé pidan. Ané jani Ibu guru Swandewi ngansan ngepekang, nyebrang, sinah lakar ka warungé mebelanja. Bagus Sujana ngelekang sisan tipatné, diapi saja yakin yén ibu guru ento tuah Ibu guru Swandewi, prejani pesu kimudné, pedalem né masi yén nyanan ibu guruné ento tuara enu inget tekéning déwékné, lad muridné.
“Bu Déwi ten wénten jinah alit ngih..? Niki tiang ten medué susuk.” Munyin Ibu dagangé uli tengah.
“Mih, tiang ten wénten Bu..”
“Bu, bangiang, tiang malih jebos mayah..!” Jeg maclempung pesu munyinné Bagus Sujana.
“Yéh! Bagus kan..? Bagus Sujana..!!” Tusing ja lakar kadenna tekén Bagus Sujana, yén sia tiban tuara katemu, ibu guru Swandéwi tuara abedik ngengsapin déwékné.
“Ibu...” Ngajengit Bagus Sujana.
Bagus Sujana ngerasaang yen Ibu guruné ento tuah ngansan nyegegang, ane jani ada kaca mata di peningalanné, mirib anggona bantuan ulian ibu guruné ento tawanga demen memaca. Bagus Sujana majujuk tur ngisi liman guru ne ento, nyalamin nyihnaang baktiné.
“Bu, ampura nak mara tyang takut-takut nyapatin, jejeh né ibu nyanan mekelo nginget-ngingetin tiang, ulian bas makeloné, héhé..”
“Kel kudiang Ibu ngengsapang, Bagus Sujana lan Asri Ginanti, bagus jegég kesayangan ibuné, jempolanné SD 6. Kéwala pedalem Asri, Gus..” Nungkak tuturné Ibu guru Swandewi.
Mara ja Bagus Sujana merasa kendel ulian kaingetin tur kaajumang baan guruné ento, tur ada kenehné masih iseng nakonang kénkén ya gatra ne guru kesayanganné buin abesik, Bapak Putu Sudana, ento katungkakang ulian Ibu Guru Swandéwi nyambatang unduk Asri Ginanti, kabar timpal aneémula dot sajan tawanga.  
“Kenapi Asri, Bu?”
Ditu lantas Ibu Guru Swandéwi macerita. Uli simalu manjekan di SD 6, dadi guru honor Basa Bali tur enu katugasin ngisiang kelas 1, ipun suba kacantol ngajak sisya jegeg centilné madan Asri Ginanti. Tusing sanget liu munyiné, nanging ipun seleg, ningehang guruné kala ngajahin, kéto masih jak timpal-timpalné, seleg Ia ningehang timpal-timpalné nyatua, alep ayu tuturné alus, kerana ento aluh liu anaké nyayangang, guru-guruné lan timpal-timpalné. Kéwala yén suba maan giliran nyawab pertanyaan di kelas, maan giliran maju magending di muka kelas, prajani paningalané ngendih, wanén, nantang matan ainé galang. Apa buin di kalané Asri Ginanti nyuaraang lantang di kelasé unduk cita-citané, tusing ngenah ada ragu di kenehné Ibu Guru Swandewi yen masa depan sisya ane kone suba patuhange buka adiné pedidi ento lakar masunar galang.
“Gus, makejang ané ngenah di sekolah ento mula sajan madasar baan ané ada sawai di jumah.” Ibu Guru Swandéwi nyambatang yén ipidan maan singgah ka umahné Asri di Dénpasar, kala ento ibuné Asri sedek gelem panes, mula taén ia nyambatang yén ibuné ento ngraksa gelem-geleman. Ibu Guru Swandewi ningalin Asri nanding canang lan segehan marengin ibuné. Tahu tekén sapetekan Ibu Guruné, Asri marérén akejep, lantas ka paon, nyemakang Ibu Guruné ento yéh lan jaja, diapi suba katembahang baan Ibu Guruné ento. Ibu Guru Swandéwi ningalin Asri masegeh padidian ne. Ibu Guru Swandéwi kaorahin baan Ibuné Asri yén suba uli cenik Asri kaajahin mabanten. Di atiné Ibu Guru Swandewi dot sajan ngorahang teken guru rupakané Asri ento yén sujatiné ipun aget sajan kapicanin ukudanné Asri. Pianak jegég dueg turin subakti, ané lakar dadi penyanyi Bali ternama riwekasan, kéwala apaké ipun makedadua suba seken nawang ento?
“Ah, makejang jejeh, pada ngadén suba beneh, sujatiné tuah ngisinin keneh, pedidi.” Ibu Guru Swandéwi suarané negehang, Bagus Sujana ngansan seken ningehang.
Rasa ragu ane ipidan abedik tusing ada, payu sakabedik pesu, di kala ento Ibuné Asri Ginanti maan nyambat, “Keneh tiang kéto masih Bapakné Asri lakar ngalih sentanaan, cara jani kéweh san ngalih anak muani nyak nyentana, madak ja énggal maan. Miriban karma, ipidan tiang keras ngetohin tresna, ngalahin mémé lan bapa, kanti makelo mapuikan. Hah, né jani tiang dadi nepuk undukné patuh, kapicanin pianak tuah abesik dogen, mimbuh luh, mara jani makeneh-keneh, kenken ye ipidan mbah lan pekak ne Asri sedih, turin sepi ne kakalahin baan pianak. Tyang merasa jejeh kaketo Gék..”
Kablengek, Ibu Guru Swandewi nuturang teken Bagus Sujana yén kala ento ipun merasa tusing nyidang nerima. Ipun percaya yen mula Guru Rupaka ne Asri tuah anak dueg, ento tusing nyidang kaengkebang baan pianakné ané sajan dueg, keto masih unduk wawasan, sinah tusing enu kolot. Unduk rasa sayang lan tahu teken kasujatian pianak, tusingké mémé bapané ané simalu nawang? Apaké jejehé ento sajan, né lakar ngediang, nyapuhang makejang.
“Mangkin, punapi gatrané Asri?” Bagus Sujana megat satua Ibu Guruné.
“Asri tuara tamat SMA, makiré menék kelas telu, Ia maan muani ané sanggup nyentana. Sentana ane koné makelo kaalih, makelo kaantiang, ané koné jaman jani kéweh, sukeh ngalih. Ah, yen suba jejeh, makejang kekeh ngisi beneh, kone apang tusing léb sentanaanné!” Ningehang ento Bagus Sujana siep, Ibu Guru Swandéwi masih mareren akejep. Ngenah ada rasa kaciwa di peningalanné ajaka dadua ento, buka arepan ne sing matepuk, toh-tohanné tuara maukupan. Bagus Sujana dalem angkihanné negarang natakin satuan Ibu Guruné mara,
“Kéwala, Bu .. mirib iraga sing dadi masih bas sanget melihang. Mirib Asri suba merasa menang, ulian suba nyidang dadi suputra, kenehné misi ulian nyidang ngisinin keneh, reramané..”
“Ento sajan Gus, kéwala ané pedalem Ibu, Asri centil Ibuné, ané suarané lantang, peningalanné ngendih galang dikala ngaikang cita-citané ipidan ento, buka pegat tajek tembangné, sunaré sakabedik remrem, elek, mengkeb, ngereres ilang Gus. Ibu nak nekain undangan ngantenné Gus, lan Ibu nyidaang ningalin ento!!”
Satua tengainé ento kasuudang ulian munyin bél sekolah.
“Nah, Gus, eda ento sangetanga, Ibu demen san nyidang ketemu jak Bagus, mekelo sajan sing katemu ngajak pianak kesayangan Ibuné ené. Gus, hari Mingguné Pémkoté ngadaang lomba magending Bali di alun-alun kotané, lamun Gus ada waktu kemu nyan nah, adin-adin Gusé nak ada ané milu, jak ditu lepas kangen biin, Bapak Sudana ngorahang kemu masih.” Keto abetné Ibu Guru Swandéwi.
“Nggih Bu, Bapak Putu Sudana, punapi ya kabarné Bu?”
“Bapak Sudana mangkin di SD 3, bareng-bareng ngajak kurenanné, suba telu ada nak cerik, kalahanga Ibu, mara abesik, héhé.”
“Oo..” Bagus Sujana masaut bawak.
“Gus, makasi banyak traktirane..”
“Ngih, Bu..” Bagus Sujana ningalin Ibu Guruné ento mebalik ka sekolahan, sujatiné ada buin abesik ané dot takonanga, ané sia tiban ipidan masi dot takonanga.
“Gus..!” Munyin Ibu dagange uli tengah warung.
“Bu Déwi ngajak Pak Sudana, guru SD 6 ane jegeg lan bagus, pada-pada manyama padidi lan pada-pada sing égois. Diapi makelo matunangan lan saling sanget sayangang, pada-pada mutusang ngalih jalan suud. Ane muani nawang yén ané luh mesti nengil jumah, keto masih déwékné sing kel sampe ati ngalin reramané tua padidi.”
Ningeh tutur uling Ibu Dagang ento, Bagus Sujana simalu kendel ulian merasa beneh yén saja ipidan kadadua guru kesayanganné ento taen saling demen lan matunangan, kéwala sebetné ipun jak dadua sing payu nyidang kanti makurenan. Mimbuh ipun makleteg, apa mirib ulian ento Ibu Swandéwi sanget urati ngajak Asri kerana masa senasib, pada-pada dadi pianak luh padidi? Ah.
***
Redité semeng, alun-alun kotané ané mula biasa ramé nuju libur sekolah buin ngansan rame, umbul-umbul mileh mepasang, sepanduk gedé matulisan Rahajeng Wanti Warsa mabentang di malun candiné. Suryak! Gilak arék-arék ané ngadukung sekolahné pada maadu, matanding ngajak taeb jedur suaran sound system ne ngiterin panggungé tongos lomba magending Baliné buin kejep lakar kalaksanaang. Tuara ja nik-nik maseragam sekolah dogénan, lombané ené masih kamilunin baan kategori umum, ngaenang beké né buin ngansan majeljel, Bagus Sujana nyulsul di duri di tongos panitiané, mirib keweh ngalihin tongos SD 6 né mapunduh.
Duh!
Enyénké ento, anak luh mebaju barak, rengkyang bokné lantang, mesawang muanné jegég putih, bibihné  tipis, paningalanné maceling, ening, tis. Ada bapak-bapak, ibu-ibu nempet, nyulsul di sampingné, memalu-maluan nuju stand panitia pendaftaran, buka ngrebutin duman sembako. Anak luh jegeg ento paliatné nguntul cara ada ané sedek alihina.
“Gék, ngerereh niki?”
“Ngihh.. Yéh, Bagus! Bagus Sujana, kan??”
Ada kesiab tan pasangkan, lebih kén sia tiban, Asri Ginanti lan Bagus Sujana, lad sisya SD 6 ento katemuang buin, tan perencana.
“Ené seken Bagus Sujana kan? Timpal yang gas SD ipidan?” Anak luh jegég mabaju barak, ané ngelahang kadengan cenik di beten bibih tipisné, manis. Ané sing ada len tuah Asri Ginanti ento sing nyidang ngengkebang girang rasa sing percaya ne buin katemu ngajak timpal SD-né.
“Seken Asri .. Yang masi tunian sing percaya yén ené Asri, yen sing ulian ningalin di formulir pendaftaranné ené.” Ditu Bagus ngemaang Asri formulir pendaftaran lomba magending ane tuah paling alihine tuni ngajak Asri.
“Jegég san kamu As.., tileh jegég.” Papojolanné Bagus Sujana ngaenang Asri makenyir.
“Béh, kamu masih Gus.. kéwala jani suba ngamokohang tur jani ngebekang munyiné, héhé...”
“Asri masih, ipidan nak endep, centil, jani jeg tegeh kakéné, néh tegehan ken yang dadiné, héhé.”
Gumilak rasa prajani nyurat engsap, engsap kén galah jani, inget kén galah ipidan, dugasé enu SD, enu cerik, diapi tindakan akricik bedik, kéwala kerasa bebas. Bebas macarita tanpa ungkulin takut. Ditu Asri lan Bagus ngalepas kangen, pada nyatwaang dewek. Nanging, diapi sunar galang bagiané taén mabekas di atiné Bagus Sujana dikala ningalin Asri ipidan dugas cerik, tonden nyidang bakatang ipun di kadadua peningalan Asriné ané jani ada di sampingné, Bagus sing bani nuding, tuah arepan ring Hyang Widhi dumogi timpal ne ento enggal nemu bagiané, rasa bungahné, bangga, sekadi pidan kala ipun enu nyidang, magending!
“Asri! Kamu lakaran medaptar lomba, sing?” Bagus Sujana makesiab, merasa pelih suba ngajakin timpalné ento ngorta, kanti Asri engsap teken déwékné lakar milu lomba magending.
Tongos pendaptaranné suba ngenah sepi, ngenggalang Asri nyerahang formulirné, di duri Bagus Sujana nyapnyap.
“Gék, ampura sajan, kategori déwasa perorangan sampun tutup tyang pendaftaranné, sampun melebihi pesertané.” Ada rawat sungsut di peningalanné Asri ningeh munyin panitiané ento.
“Lamun nyak, Gek jak Gus, ené ada peluang di kategori déwasa berpasangan, enu nyidang bin sik sajan niki. Ampura sajan, tiang masi sing ngaden antusias pesertané lakaran buka niki. Punapi?”
“Ngih, Pak!” Asri sepanan nyaup petakon Bapak panitiané ento, ngaénang Bagus makesiab.
Kadi ciri yén Asri Ginanti siya tiban ipidan, mewali. Sunar peningalanné jegeg nampiasin ketug tangkahné Bagus Sujana. Inget teken ipidan ngajak Asri milu lomba dugas SD, nyaru-nyaru wanén, ngengkebang rasa jejeh pang sing kanti tawanga baan Asri, pang sing ento dadi ngendukang semangetné Asri, ané jani unduké ento buka maulang. Lakaran tampil magending di aep panyiuan anak tanpa maan latian, Bagus Sujana seken-seken makeneh apang ja hobiné magegendingan di kamar mandiné nyidang dadi modal, jiahh!
Asri lan Bagus milih abesik gending ané pada-pada tawanga. Galah akijapan kaanggo latian. Detik ka detik Bagus sing wadih-wadih kelangen baan sunar peningalanné Asri né kaselagin baan kenyung tur kedék. Kanti suba galahé tampil, nuutin undag menekin panggung raksasa ne, Bagus Sujana ngerasa ane jani ada di maluné tuara ja Asri Ginanti ané itunian tepukina, tuara ja ia ané lek ulian tusing tamat SMA, tuara ia ané kimud ulian cita-citané ané taén kekaikang ipidan, tusing nyidang ia buktiang.
“Gus, Asri yakin Gus pasti bisa!!”
Asri lan Bagus jani suba ada di duur panggung. Sang sunari  ngidungang lampah, tis. Suarané Asri ane nyumunin tembangé ngedautin ati makejang penontone ane sujatine suba sing sanget ngarunguang panggungé. Tembangé ngemaang selah Asri mesuang impropisasi ane malenan tekén penyanyi asliné. Andup panontoné tak kakomando.
“Hidup Asri lan Bagus!! Hidup SD enam!!” Suryak abesik panontone ngimbuhin. Tuah Ibu Guru Swandéwiné ada ditu nyaksiang, di sampingné ada Bapak Guru Sudana, lan nik-nik SD 6 é.
Asri lan Bagus ané tau unduk ento ngansan bungah magending. Tatelu juriné milu anggut-anggut, nyekenang andup makesiu panontonné siangé ento. Suud suba lelampahan, Bagus Sujana ngisiang tekek limané Asri Ginanti saha nguntul ngaturang suksma ka panontonné makejang. Andupé tan suud-suud.
Hyang Aji Saraswati tan ja muikin sisyané ané setata satya ring kayakinane, nulus munggahang kabisanne, ane sing ada len tuah paican Ida ne. Diapi tampil siduri kéwala Asri lan Bagus tuah dadi juara kapertama.
“Selamat ngih Gék, Bapak mara nawang yen SD 6 namatang sisya-sisya ané luar biasa! Ngih, siap-siap manten wénten telpon, makejang juara-juara lomba lakar kapanggil baan Pemkot, lakar kakaryanang album.” Bapak ané masih milu dadi juri lomba ne tunian nyerahang pialané.
“Gus, ené pialané Bagus gén ané ngaba, suba nyidang jani Gus ngisinin cita-cita Gusé maan piala.”
“Tiang suba nyidaang muktiang yén tiang nyidang maan piala, ene pialané Asri ane ngaba. Piala ené lakar setata ngentenin Asri Ginanti, timpal tiangé ané mara suba nyidang buin muktiang teken déwékné, ia pantes dadi juara satu lomba magending Bali, apang ia setata ngembel semangat juarané.”
“Sajan ento sayang, makejang nawang Asri Ginanti sing ja lakar puas teken piala tuah abesik.”
“Ibu...” Asri Ginanti  kakejutin baan Ibu Guru Swandewi, Guru SD kesayanganné, ané jani ada di sampingné. Ditu ipun jak dadua mablekuk mrarakang kangenné.
Sasolahan dinané ento suba suud, suarané suba pada kasikut, kabisanné kaunggahang, akudang lantang? Enyén buin ané lakar nawang. Sanghyang Surya tusing abedik ngengkebang barak téjané, endih galang ané tuara karaguang lakar nyidaang ngidupang sarwa mentik, mabunga. Cerik-cerik sisia SD girang ngentasin tetamanan alun-alunné, kadadua peningalanné mulih mabekel, galang.

 Juni 2017


Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments