Perang Léak

Olih: IGB Wéda Sanjaya
Sumber Gagambaran; masbrooo.com
Tiang mula demen pesan mabalih perang léak. Dija ja dingeh tiang lakar ada perang léak, tiang ngénggalang ngajakin timpal tiangé ané madan Wayan Buda mabalih. Tiang ajak dadua demen mabalih perang léak tuah sangkaning tusing perlu mayah tikét. Lén cara mabalih konsér, musti mayah tikét bisa nganti séket tali rupiah. Liangé ané bakat patuh, ané pabalih masi patuh, soroh anak magambahan, ancog-ancog, dangklang-dengkléng, giak-giak, gelar-gelur.
Lénan kén sing perlu mayah tikét, tiang masi demen mabalih perang léak ajak Wayan Buda sangkaning sabilang ajak mabalih perang léak, ia pasti mabekel roko bisa nganti duang bongkos. Yén suba kéto, tiang bisa klebusan dogén ngroko nganti puas, sakéwala rokoné jumah tileh, tusing musti mesuang pipis meli roko.
Yéning ketékin nganti dugasé ené, suba ping telu tiang mabalih perang léak. Sakéwala nganti ping telu ento, tusing taén tiang nepukin léak maperang. Dugas ané simaluné, tiang ngajak Wayan Buda ka Désa Kanciana, kaja kauh Désa Kawiswarané, sawiréh ningeh lakar ada perang léak. Dingeh orta, petengé ento Dadong Sugati lakar maperang ngajak Kak Mangku Pugeh uli Désa Bungkeran. Sakéwala suba makelo antiang, perangé tusing masi ngawit. Mara ada né ngaba orta uli désa, Dadong Sugati tusing nyidang maperang sawiréh rématikné kumat. Kramané ané suba ngaet mabalih pada masuryak lantas mulih ka umahné soang-soang.
Ané pang dua, buin tiang nyajang pocol sawiréh suba joh-joh ka Désa Sumatiga lakar mabalih perang léak. Désa Sumatiga ento ada sawatara 30 kilo johné uli Désa Kawiswara. Jalané masi patuh jeléné. Dija-dija jalan awewidangan Tabanan mula makejang jelé, makejang maukir. Tiang negakin motor nganti setiman menit ngalih sétra Désa Sumatigané. Jit tiangé kebus.
Neked di tongos ané alih, tiang tuun uli motoré. Wayan Buda markir motor. Suba biasa yén luas kija pasti motor Wayan Budané ané manggo, buina apang ia ané negakin, tiang magandéng dogén. Biasa, Wayan Buda mara telung bulan nyicil motor Énmeks, sedeng demena negakin. Yéning suba kéto, kanggoang apang tusing bes kimud sawiréh magandéng, paénggalin dogén mayah parkir. Duang tali rupiah apa ya artiné? Apang mesuang dogén pipis. Di gumi Tabanan, parkiré makejang paling mael. Motor aji duang tali, mobil aji telung tali, sakéwala di kénkéné tusing man karcis parkir. Pipisé dogén tilepa.
Disubané maan tongos negak ané melah, tiang nlektekang anak-anak di sampingé. Ramé masi anaké teka mabalih. Buina aken-aken pesan. Ada ngaba ténda, misi mabekel amik-amikan. Di sampingné ada truna-truna negak ajak papat. Mabekel bir akerat, ada masi ané ngaba arak Bali, kadung jani suba légal, tusing perlu takut-takut ngaba arak. Truna-trunané ngontakang lagu dugem di hapéné. Tiang makeneh, né lakar mabalih perang léak apa lakar nyambut taun baru? Aget tusing ada né ngaba kembang api anggo nyambut léakné. Jani anak jamané kembang api. Apa-apa ja, jeg misi kembang api. Taun baru, pangrupukan, ulang tahun, jeg pasti nunjel kembang api ané jedérané ngalahang bom Kuta taun 2002. Ajin kembang apiné bisa nganti satak tali. Kenehang tiang, yén di taun baruné pipis anggo meli kembang api ento anggo madana punia di pura, mirib makejang pura di Bali megah-megah pesan. Tusing kalah tekén mesjid agung ané ada di Kediri. Ah, nguda to bakat kenehang. Paksi bina paksa. Keneh anak pada malianan.
Tiang konséntrasi buin tekén perang léaké ané lakar pabalih. Ané lakar maperang ené, Mén Sugi lan Dayu Biang Alit koné adané. Mén Sugi koné bisa ngléak ulian meli pekakas. Ajin pakakasné nganti limolas juta. Mih, jeg adénan meli Vario bekas asana yén ngelah pipis amonto. Yén Dayu Biang Alit, pangléakané mula ulian katurunan. Ratu Niang di gria, koné imalunan mula inan léak di Désa Sumatiga. Kasaktiané suba kasub, nganti awidangan Tabanan. Dingeh orta, Ratu Niang seangkatan ngajak Dayu Sanur.
Suba ngaet pesan tiang mabalih perangé, makeneh mastiang kén ya saktian pangléakan alami jak pangléakan beblanjaan. Sagét buin tiang pocol. Ada orta perang léaké buung, sawiréh Dayu Biang Alit nu ngatehin putuné ané mara mayusa 3 tiban ka UGD, sawiréh kena gejala demam berdarah. Makebris keneh tiangé kedék. Ratun léak koné, cucuné kalahang legu.
Ané pang teluné, di Désa Pangkung Tuh. Pocol masi tiang kemu, sawiréh perang léaké buung, ulian ané lakar maperang sedeng mabui krana katara dadi bandar togél. Gedé Sulastra adané. Iya mara-mara malajah ngléak. Kenehné, lakar dadi balian sawiréh nepukin prospék baliané ka depan melah pesan. Iya nawang, jaman jani kramané ngancan tertarik tekén unduk-unduk niskala. Apa buin pengobatan alternatif lakar diperhatikan ajak pameréntahé jani apang setara ajak pengobatan médis. Lénan tekén unduk maubad-ubadan, anak nyalon dadi caleg masi ngandelang jasa balian. Mawinan ento, iya makeneh di pemilu ané lakar teka lakar promosi besar-besaran nerima caleg ané dot mapilih.
Sakéwala, marasa penghasilané jani dadi balian tondén ambul apa, iya nyemak gaé sampingan, dadi bandar togél. Sengkala, mara madagang akejep, mirib tusing ngelah prakanti di kepolisian, iya lantas majuk tur mabui.
Suba pang telu tiang gagal mabalih perang léak, ibi sanja buin Wayan Buda ngajakin tiang mabalih. Tongosné di Désa Bunut Empet. Tiang suba keda-keda. Takut buin pocol. Sakéwala ada masih keneh tiangé mabalih kemu, sawiréh désa Bunut Empet suba kasub désa tenget. Tiang inget satuan kakiang tiangé, imaluan di Désa Bunut Empet liu pesan ada inan léak. Yén ada anak uli désa lénan kundangan ka Désa Bunut Empet sing mabekel apa-apa, jeg suba pasti katelun nyakitang basang. Yén kundangan kemu mabekel magenep, buin ngancan mancingin inan léaké ngetés babekelané. Taén koné ipidan, ada dalang uli Gianyar kundangan ka Bunut Empet. Mara macelep ka umah anak ngelah gaé, jeg maklieb gulemé peteng dedet. Ngénggalang masila dalangé di balé daja. Kemak-kemik bibih dalangé makeneh nglawan anaké ané ngaé ujan. Maan masriak galang langité akejep. Sakéwala buin akejepné buin peteng dedet. Ngénggalang dalangé mesuang puja mantra. Peluhné telah nyrétcét. Buin akejepané maglebug bah dalangé. Mati.Uwug gaén anaké dugasé ento.
Liu buin satua-satua tenget dingeh tiang uli kakiang tiangé unduk inan léak di Bunut Empet. Ento makrana gedé keneh tiangé lakar mabalih perang léak kemu. Ngénggalang tiang ngorahang nyak tekén Wayan Buda. Sakéwala sekadi biasa, motorné Wayan Buda ané aba kemu.
Wrespati Kliwon Warigadéan, nemonin purwani tilem Jiésta. Uli jam solas petengné tiang negak betén punyan cengkéh di luanan sétra Bunut Empet. Sambil ngantiang, Wayan Buda ngenjut rokoné, tiang ngidih akatih. Ajak dua iteh ngroko sambilang ngorta kangin kauh. Uli orta né ingan-ingan sekadi masalah krupuk rambak asli Bali né gaéna ajak nak Jawa, nganti orta né baat-baat sakadi orta indik beton jembatan né kabangun di tiga titik sortcut Mengwi-Singaraja. Makejang suba bakat ortaang.
Jam roras kuang dasa menit, jeg masrieng bulun kalong tiangé majujuk. Nadak sara tiang ngasanin jejeh. Mirib, ngliwat nganti bulun sipahé masi milu majujuk. Tiang nolih Wayan Buda, patuh masi marasa jejeh nadak sara. Kipak-kipek tiang nolih di sampingé. Sepi mamung. Anaké ané pada ajak mabalih masi tusing ada ané pesu raos. Makejang siep. Mirib makejang ngrasaang patuh ngajak tiang. Jam roras tepet, mekrepyak lampu di jaba pura Mrajapatiné mejedar. Suud majedar lantas peteng dedet. Tusing ada sunaran nang abedik. Langité masih peteng dedet, sawiréh buin maniné tilem.
Pajlehjeh awak tiangé takut. Dinginé tusing nu rasaang tiang. Saling gisi tiang ngajak Wayan Buda, apang tusing saling plaibin di sagét léaké seken teka. Beténan kangin dingeh tiang munyin katak saling sautin. Ngancan makelo ngancan gedé munyin kataké, jeg cara munyin bangkung dingeh tiang. Nyajang tiang jejeh. Sing makelo jeg teka endih uli kelod kauh. Tumbén angen tiang nepukin endih léak. Buka apin prakpak, sakéwala tusing masunar galang. Endihné cara endih roko, sakéwala gedé. Endihé maider ngalih pangluwang. Di pengluwangé endih ento ngedénang ambul guwungan siapé. Peluh matah-matah pesu uli awak tiangé.
Endihé ngedénang-nyerikang, cara anak angkih-angkih. Tiang mara inget nyeluk kantong lakar nyemak HP. Kenehé lakar moto léak, upload tiang di pésbuk. Jeg mara jemak HP-né telah batréne. Mih, gedeg keneh tiangé. Tiang nagih HP-né Wayan Buda, ngénggalang iya nyeluk kantong. Mara mesuang HP, tondén ngalih kaméra, jeg endihé énggalan makeber. Macuet mabalik ngelod kauhang.
Mara masrieng ilang jejehé. Anak-anak di sampingé masih mara pesu raosné ngorta. Tiang matakon tekén Wayan Buda, adi amonto dogén perang léake? Wayan Buda ngorahang tusing nawang, sawiréh ia masi pada-pada tumbén nepukin léak. Tumbén mabalih perang léak ané tusing buung. Sakéwala anak di samping-sampingé tusing ada né bangun lakar mulih. Tiang ajak Wayan Buda masi tusing bangun. Keneh tiangé, mirib léaké ané busan tuah utusan ané maan tugas cék lokasi. Binjep bos-bosné mara lakar teka. Ento ngawinang tiang sabar ngantiang.
Jam majalan tusing karasa. Itep tiang ngorta ngajak Wayan Buda. Sabilang wayan Buda nyemak roko, iya matanjénan. Tiang ngénggalang ngidih. Nganti abongkos nanggu tenga telah rokoné. Sing karasa suba jam satu. Tusing ada léak buin teka. Tiang suba dot mulih. Ngenyetang buin mani lakar magaé semengan. Biasa, buruh ngalap nyuh, setata magaé shift pagi. Tusing cara timpal né magaé di hotél, ada shift malam.
Mara ukana tiang ningtingang jit, sagét uyut anaké di samping sambil matujuhang kauh. Tiang makipekan kauh, tepukin ada lawat putih nrawang ngamaekang. Ngancan paek ngancan tinglas cingakin tiang cara anak luh madaster putih. Bokné magambahan. Pajalané alus, batisné ngambang. Mirib pesan cara kuntilanak di pilem-pilem hororé. Neked di sétrané, ia kedék ngikik. Kedékané ngaé jejeh. Ada pang telu ia kedék ngikik, lantas kipak-kipek. Kedék ngikik buin acepok lantas iya mabalik buin majalan ngauhang, lantas ilang.
Makelo antiang, tusing ada buin léak teka. Tiang lantas majalan mulih. Di jalan, tiang mara mapineh. Mirib perang léaké ané mara tuah perang léak Bali nglawan léak Jawa. Majanji maperang jam roras tengah lemeng. Sawiréh léak Jawané nganggo patokan waktu WIB, mawinan lambat teka buin ajam. Jam satu mara teked di tongosé majanji. Léak Baliné suba kadung mulih malunan.
Ah, uli jani tiang tusing buin lakar mabalih perang léak. Ngadénan download pilem horor Indonésia ané bajakan. Mabalih di jumah, tusing garang legu. Lénan kén maan mabalih né serem-serem, masi man bonus mabalih né jaruh-jaruh. Film horor Indonésia jaman jani kan makejang misi artis né séxy-séxy.


I Gusti Bagus Wéda Sanjaya
guru Basa Bali ring SMA Negeri Bali Mandara. Kakawian dané naanin kawedar ring Bali Post miwah Suara Saking Bali

No comments