Jomblo

Olih: Ni Putu Asriani Putri
Sumber gagambaran; https://pixabay.com
Rikalaning nyaluk sandikala, suryané mengkeb mesalin tekén bulanné.Wenginé mangkin bulanné masunar galang, nyihnayang rahina purnama. Rahina purnama né mangkin akéh anaké mapenganggé sarwa putih ngaturang bakti ka pura. Nanging wénten masih anak truna mabaju pacul, negak melengok di rurungé.
“Éh Wayan ngujang cai negak dini padidian? Énggalan manjus ajaka ka pura,” Wayan Kerug tusing nyautin raos méméné ipun seleg iteh malengok di rurungé, liu anaké mentas bajang-bajang ngajak tunangané ka pura, mapangenan Wayan Kerug nepukin. Ngamimik padidina Wayan Kerug, “Aduh kéné sajan idup awaké, goba suba bocok tuuhé ngancan ngawayahan salinganké ada ajak ngantén, tunangan tusing ngelah.”
Komang Sepur kedék ngerikik ningehang Wayan Kerug ngemikmik, “Éh Wayan, saja goban cai bocok dong melahang solah cainé, kéngkén anak luh nyak paek ngajak cai? Tolih to goban cainé rerainan nu ngoyong di rurungé dija ada anaké demen, nang tegarang ibané melahang cai maparisolah diapin goba bocok nyen yin suba solah luung maan ja tunangan cara icang.”
Mesaut lantas Wayan Kerug, “yin pikir-pikir saja munyin cainé Mang, tusing ja goba gén dadi ukuran.” Komang Sepur iteh ngedékin Wayan Kerug, “aduh Yan… Yannn suba cara anak belog-belogan cai, nah bedikin berpikir pang sing setrés nyanan awaké kal ka pura malu.” Komang Sepur lantas mejalan ka pura ngalain Wayan Kerug sané malengok di rurungé.
“Wayan… mémé lakar ka pura cai sing milu?” kéto méméné Wayan Kerug matakon, masaut lantas Wayan Kerug, “tusing mé, icang ngijeng gén jumah kuwala ingetang mé, tunasicaang nyén panaké apang énggal maan jodoh.”
Ngedébros méméné Wayan Kerug, “dong ibané mebakti tunasicaang awaké pang tegteg, kéto suba cai cara nak buduh jani.” Wayan Kerug mendep tusing nyautin raos méméné.
Kacarita sunaran suryané ngrangsuk ring jendélané, Wayan Kerug selidan suba bangun nanging ia tusing ngujang-ngujang. Méméné Wayan Kerug negak di ambén paonné sambilanga ngisi suunan lakar ngalih saang ka tegalé. “Yann… mai tulungin mémé ka tegalé ajaka ngalih saang, mémé suba tua sing ngidang liu masuunan, cai awak nu siteng cai cagerang mémé.”
Masaut bangras lantas Wayan Kerug, “duh mémé né, sing tawang mémé icang mara bangun, cang kondén madaar nasi suba ajaka ka cariké, nah kemu malu majalan maluan nyanan icang nutut ka tegalé.”
Méméné Wayan Kerug lantas majalan ka cariké ngamimik ia dijalane “lacur deweke kene ngelah panak, dong suba miara uling cenik kanti kelih, jani disubané kelih sing dadi anggo gena.” Tusing kerasa méméné Wayan Kerug suba neked di tegalé liu saang tuh tuh ulung demen pesan atiné.
“Mih déwa ratuu liu sajan saangé puk, kal duduk énggalin néh punduhin gén malu dini, bénjep Wayan Kerug teka ia lakar orin nyuun ngaba mulih.” Kacarita né jani Wayan Kerug suba suud ngajeng, ia lantas mabaju buuk lakar ka tegalé nulungin méméné ngalih saang. Ring marginé Wayan Kerug majalan sambilanga magending-gending saget inget ia bin déwékné tusing taén ngelah tunangan, marasa iri di keneh nepukin timpalné suba pada ngandéng tunangan. Sambilanga majalan, ipun mapineh kéngkén ya asané yéning ngelah tunangan.
Risedek Wayan Kerug majalan ngentasin carik, ditu lantas ia nepukin widyadari ring mercapada di tengah cariké. Angob pesan Wayan Kerug nepukin “Béh jani suba awaké maan tunangan, lakar jagjagin malu ajak makenalan nyén nawang nyak ajak icang,” kedék ngerikik Wayan Kerug lantas jagjagina anak ceriké ento. Ngerugtug tangkah Wayan Kerug nepukin anak luhé ento bokné éndép, kulitné putih nyentak, nganggon rok mini.
“Luh jegég sira wastan I Luhé? Dados padidian dini di cariké?” Anak eluhé ento tusing masaut, ngaénang Wayan Kerug bingung, ngamikmik ipun padidiana.
“Adi ya tusing nyautin munyin icang nah? Apa ia lek?” Wayan Kerug tusing kirangan daya laut ipun ngelut anak luh ento, nanging tusing masih memunyi anak luh ento.
“Luh, mirib Luh lek ngajak beli, timpalin beli dini nah Luh, pedalem I Luh pedidi di cariké.” Wayan Kerug iteh ngelut anak luh ento demen pesan atiné maan ngajak anak luh, tusing tawanga méméné di tegalé makelo ngantosin Wayan Kerug lagutan saang suba mapunduh. “Kéné sajan awaké ngelah panak, ngorahang lakar mai kanti tengai tusing ada nengok. “Sebet makaengan méméné Wayan Kerug di tegalé ngingetin panakné, sagét ada anak kauk-kauk ngaukin méméné Wayan Kerug. “Me... Mémé Wayan...”
Mesaut lantas méméné Wayan Kerug, “Yih Kadék Keplug... Nak éngkén né Dék? Ngaukin mémé.” Kadék Keplug nu iteh kedék bungker ipun ngomong maurab kedék, “Mé.. mai ja delokin Wayan Kerug ditu di cariké, ya buduh mirib panak mémé to mai ja mé."
Risampuné neked di cariké, makesyab Mémé Wayan nepukin panakné, “éh cai Wayan, ngujang cai ngelut nékéto?”
Masaut lantas Wayan Kerug, “yih mé, jegég demenan icangé o? nggal jani meme ngelah mantu me, lakar ajak icang mulih nyanan" Mesaut bangras memene "eh cai buta apa kengken sing tawang cai ento lelakut kaden cai jeleme to." Mekesyab Wayan Kerug ningeh munyin memene laut ipun nlektekang anak ane gelute ento mekaik Wayan Kerug lantas ngentung lelakute ento "Aduh me adi bakat lelakut orahang icang anak luh jegeg." Kadek Keplug bungker ningehang munyine Wayan Kerug laut ipun ngeraos "Ento suba cai bes mekelo jomblo, lelakut orang cai anak luh hahaha." Wayan Kerug lantas mulih, ipun lek kedekine ngajak Kadek Keplug.


Ni Putu Asriani Putri
Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, Fakultas Dharma Acarya, Institut Hindu Dharma Negeri Dénpasar.

No comments