Di Batan Punyan Waru ané Nedeng Mabunga

Olih: I Komang Alit Juliartha
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Luh suba nawang apa ané makada Bli demen kapining ragan Luhé. Tusing perlu Luh kanti matakon kema mai. Apabuin sumandangsaya teken kasumekenan keneh Bliné ané mamesik tuah baang ILuh. Apa buin lakar tagih anggo muktiang? Bli sayaga nyanggra yapitui ento jiwaprana, jagi kasukserahang. 
Pang kuda kadén tiang mautsaha nyekenang, sakéwala Luh Ratna tusing guan ngemang jawaban. Uli kenalan nganti jani Luh Ratna nyaru- nyaru. Kéto masi suba ajak tiang mulih makenalan sareng reraman tiangé. Nanging, Luh Ratna enu mendep. Tekek ngambel atinné ané suba kadung sakit. Matatu. Dalem pesan.
Tiang nawang kénkén sujatiné sakit kenehné Luh Ratna. Wiréh tiang masi pepes kalahina tekén mantan-mantan tiangé pidan. Nanging, sakitné tusing sesakit atinné Luh Ratna. Mantan ipuné memitra tur ngalahin ipun ngantén. 
Ané makada mimbuh sakité tusing ja ada lén tuah kabajangan ipuné ané banget kapingitang suba kasukserahang. Wiréh ipun percaya tekén mantan ipuné pidan. Ajakina ka kamar kost, ipun nyak. Luluh atinné miragiang alus kadi pikat neket nyangket munyin mantanné ento. Ajaka dua kalulut semara, ngantos malaksana kadi anak makurenan. 
Nanging tiang tusing peduli. Nganti ping keti ipun nuturang unduk kakirangan ipuné punika tiang tusing banget ngarunguang. Sawiréh tresnan tiangé bas kaliwat kapining Luh Ratna. Suba kadung dalem. Leb.
“Luh, eda Luh sengsaya. Bli misadia lakar nerima Luh apa adané.”
“Tusing, Bli. Tiang sing pantes buat Bli. Tiang sampun leteh. Eda buin Bli nemenin tiang. Alih suba anak Luh elénan,” sada pegat-pegat sambilanga ngeling Luh Ratna ngorahin tiang ngalih anak luh lén. 
“Apang Luh nawang, makejang anaké ngelah masa lalu. Ada masa lalu ané luung, ada masi ané jelék. Adané masa lalu, kénkénang ban ngolah tileh dadi masa lalu. Eda Luh sebet. Kutang tur engsapang masa lalu Luhé ento. Jani, mai ajak Bli majalan nyumunin ngulat ulatan tresnané. Tuah iraga jak dua. Bli jak ILuh,” lantang pasaut tiangé nyantenang ukudan misadia nerima Luh Ratna yadiastun kénkén jelék masa lalu kalih kahanan ipuné. 
Luh Ratna tileh ngeling. Jani sigsigan. Tusing ada buin tolih tiang bianglala di batun paningalané tatkala pertama tiang makenalan sareng ipun. Kéto masi sunarané sayan surup. Tuah ada kaduhkitan. Meled pesan tiang lakar ngapus turin nganti kaduhkitan punika baan rasa liang, bagia.
Sanja kala punika, Luh Ratna nadak ngajak tiang menék bukit ané sada joh uling dunungan ipuné. Demen keneh tiangé, mirib Luh Ratna lakar ngalih galah tur tongos ané melah ipun lakar ngorahang kasujatian kenehné tekén tiang. Tiang nugtug. 
Majalan ngamenékang, kenjelé tusing karasayang. Ring sapanjang jalan Luh Ratna tusing ngulungang munyi nang abuku. Iteh ipun majalan. Maan marérén akejep, mirib kenjel. Malih bosne buin ngalantur majalan. Nganti neked di muncuk bukité, gumanti kadi ring suargan. Becik pisan pakantenané. Sayuakti ngulangunin.
Luh Ratna negak. Tiang milu di sampingné. Peluhné nyrékcék uli gidat nganti ka baongné ane putih mulus. Bokné mapusungan. Makita tiang ngusap. Nanging, buung. Yén tolih ipun nyansan seksi tatkala pesu peluh cara janiné. Hmmm....
“Dini, Bli,” Luh Ratna ngawitin mamunyi.
“Dini kénkén, Luh?” Tiang matakon.
“Dini tiang ajak tunangan tiang ané pidan majanji lakar sehidup semati madandan tangan nuluh margi kauripan. Nanging...,” tondén suud ngomong, tingalin tiang yéh paningalan ipuné makembengan mesib cara jalan-jalan ring Bangli tatkala masan ujan. Telah yehé makembangan ulian jalané bolong, usak, nyag. 
“Ngudiang Luh ngajak Bli mai?”
Luh Ratna ngusap yeh paningalané. Sekenang pesan tiang nolih, ipun mautsaha ningalin muan tiangé. Ipun makenyem.
“Sujatiné tiang ngrasayang kénkén keneh Bliné kapining tiang. Tiang masi tusing nyak buin idup di masa lalu. Ngingetang ané suba liwat. Kenangan pait ané sapatutne kaengsapang.”
Tiang mendep. Luh Ratna tusing nglanturang omongané. Paliatné joh nerawang sawang mirib inget tekén apa ané ada di bukité ené. 
“Enuké misadia Bli nerima ukudan tiangé buka kéné?”
“Enu, Luh. Uling simalu iraga katemu nganti jani rasané ento tusing mauwah, tileh kadi jatimula.”
“Suksma, Bli. Dumadak saja buka ané raosang Bli mara disubané nawang kasujatian tiange,” sledétin tiang muanné nyiriang seken pisan apa ané omonganga busan. Kasujatian apa ento? Kadirasa ada ané engkebanga sareng ipun.
“Mai, Bli. Tugtug tiang!”
Tiang nuut dogénan. Tusing tawang lakar kija ajaka tekén Luh Ratna. 
Luh Ratna marérén di batan punyan waruné ané nedeng mabunga. Apaké punyan waru nawang tiang sedek kasmaran? Bungané ulung nepen bok Luh Ratna ané selem nyalang ento. 
“Dini, Bli.”
“Ada apa di tongosé ené, Luh? Bli dot nawang apa sujatiné ane dot orahang ILuh? Busan Luh ngajak Bli negak di baduuran, jani nadak Luh marérén di batan punyan waruné. Nak kénkén sebenehné, Luh?” 
Luh Ratna ngeling. Geluta ragan tiangé. Masa pesan yéh paningalané deres pesan ngaé belus bajun tiangé. 
“Ada apa, Luh? Tegarang sambatang!” Tiang nundén.
“Dini, Bli.”
“Dini kénkén?”
“Tiang maan ngulungang manik. Dini tanem tiang buah basang tiangé, Bli.” 
Tengkejut tiang ningehang munyinné Luh Ratna. Gisi tiang awakné Luh Ratna baan kadua liman tiangé, tekek pesan. Tlektekang tiang muanné, ipun nulak. Lingné sing marérén. Atepung miber tusing  kakeneh ban tiang Luh Ratna bani nyemak gaé buka kéto. Dadi ati ngulungang manik turin nanem di tongos ané tusing pantes. Tusing maupacara upakara.
“Tiang nyesel, Bli. Nyesel suba ngulungang buah basang padidi. Laut tanem tiang dini. Tiang lek Bli. Tiang tusing nawang tiang beling disubane tiang suud ngajak Made Sudirga, mantan tiangé ento. Lek keneh tiangé beling sakéwala bapanné suba ngantén ngajak anak luh lénan.”
Tiang mendep. Tuah dingehang tiang dogénan. Grumutan basangé, pedih ningeh satuan ipuné. Sing madaya ipun bani nyemak gaé buka kéto. Dadi ati ngutang paican Widhi. Tusing nyidang baan naenang, tiang magedi ngalahin Luh Ratna padidi di batan waruné ané nedeng mabunga ento.
Majalan tiang ngamenekang nuju genah negak busan. Nanging batis tiangé sada baat matindakan. Cara ada ané ngisi tur tusing ngemang tiang magedi. Apaké keneh tiangé ané tusing ngemang ngalahin Luh Ratna? Apaké rasa tresna ané musti nerima Luh Ratna tur ngemang ipun kesempatan anggon menain raga? Apaké ulian sayangé bes dalem ané makada tiang tusing nyidang idup tanpa Luh Ratna tur tusing lakar nepang ipun padidian? Tiang laut makipekan kuri. Tepuk Luh Ratna negak nyalélég di bongkol punyan waruné, ngeling maselselan. Tolih tiang ada anak cenik sirep di pabinan ipuné. 

Kacang Apit, Mei 2020avatarI Komang Alit Juliartha
embas ring Bekasi, 15 Juli 1991. Dané alumni saking program studi Pendidikan Bahasa Bali IHDN Dénpasar lan meneng ring Banjar Kubu, Kelurahan Kubu, Kabupatén Bangli. Kakawian-kakawiannyané marupa puisi, satua cutet, lan ésai kamuat ring surat kabar sakadi Bali Orti (Bali Post), lan Média Swari (Pos Bali). Cakepané sané sampun kawedar marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Swécan Widhi” warsa 2015 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé warsa 2016. Warsa 2016 dané ngamedalang cakepan marupa novél sané mamurda "Satyaning Ati" lan 2019 satua cutet mamurda "Antologi Ling".

No comments