Krimik Pulitik; I Déngkék Tekén I Lojor

Olih: Madé Adnyana Olé
Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com
I Déngkék tekén I Lojor uli Désa Tebu Tuh  matimpal uli cenik. Ceniknya sai bareng-bareng, suba kelih kapah metepuk. I Déngkék dadi politikus sakti, I Lojor dadi guru teladan.
Mai satuaang malu I Déngkék. Di widang politik, da pesan mapas I Déngkék. Yadiapin solahné sai-sai beler, nanging nasibné setata menék makeber. Uli cenik demen matajén, SD sing neked kelas nem. Ané makada ia sing naik ka kelas pat, jeg memiut, sing nyak ka sekolah. Jeg sebilang wai lantas ia ka tajén. Di tajén, ia kaukina Bebotoh Cilik.
Lulus uli Bebotoh Cilik, ngelantas dadi Bebotoh Sénior. Saking mula dueg masang taji, dueg ngadu siap, tur dueg medaya blolong, ia sai menang. Dija-dija kaloktah. Di kalangan tajén ia setata dadi omongan. Liu ngomongang luung, liu masi ngomongan ia jelé. Ané kituk-kituk, kaloktah masi ia di kantor polisi. Nanging sing taén ada orta ia matangkep.  Ané ada, ia malah liu ngelah timpal polisi.
Jeg cara raja -- sinahné Raja Bebotoh -- liu lantas ia ngelah parekan, liu ngelah sisya, liu ngelah pangiring. Makejang nyugra ajak I Déngkék. Ada ané melajah ngurung siap, ada melajah masang taji. Liu masi ané melajah ngékadaya blolong, pang aluh-aluh nyak menang. Gaé luung, gaé jelé, di tajén tongosné. Gaé luung, gaé jelé, I Déngkék rajané.
Amun ka tajén, pangiringné setata ngateh I Déngkék, mabaris ramé-ramé di duri. Mirib cara krama adat ngiring barong ané lakar masolah di jeroan. Bebotoh lénan anggut-anggut ngamaang jalan. Ada ngabaang tegakan, ada masi ané ngenyitang roko. Gagambarané suba cara di film-film mafia Amérika.
Nah, kénkén satuané ia lantas macelep ka sebun politikus? Tegarang ceritaang kénkén dadi ia bisa sakti, lan sing nyidang mapas di widangan politik? Né, né, kéné undukné:
Dugas Présidén Soéharto ulung maglebug, zaman Orde Baru nyag-lidek, tur guminé srandang-sréndéng, ada partai politik itip-itip maekin I Déngkék. Ia lemesina apang nyak dadi calon anggota Déwan. Itung-itungané suba pas, I Déngék menang. Pemilihné suba petéka saka besik: para bebotoh, dagang siap, dagang nasi-saté-lawar di tajén, tukang kurung, tukang jaga kalangan tajén, tukang karcis kalangan tajén, lan dagang sapubulu ané sai ngalih bulun siap ka tajén. Sing engsap, petéka masi mitran-mitran I Déngkéké ané masimpen di sabilang désa, tur PSK ané sai dengokina di terminal lan di kafé remang-remang.
Pang sing liu nyatua, pamuputné mapilih I Déngkék dadi anggota Déwan. Jumu-jumuné negak di kursi Déwan, ia bisané ngoyong, kedék-kedék, anggut-anggut. Sing nawang apa. Nak sidang ngomongang Pérda ia seleg mendep. Negak cara bedogol. Nanging amun ada nak ngedum pipis, ia tetep maan duman. “Aluh dadi anggota Déwan,” kéto munyiné kisi-kisi, kenyem-kenyem, pesu uli kantorné, sambilanga nyeluk kantong. 
Nanging, da kedék-kedék, da ngedékin I Déngkék. Da masi kesiab-kesiab. Jani, ia suba petang périoda dadi anggota Déwan. Mirib suba duang dasa tiban ia nyongkok, éh, ngantor di Kantor DPRD. Ingetang nah, da kesiab-kesiab. Jani, durin adané misi témpélan titel SH. Sarjana Hukum.
Kénkén carané maan titel aéng kéto, SD gén nyangklek di kelas pat?
Béh, aluh ento. Milu Kejar Pakét A, B, C. Lantas kuliah kapah-kapah, jeg sagét ada nak ngabaang ijazah S1. Sarjana Hukum.
Suba sing ada nak ngaukin ia Raja Bebotoh. Jani, ia seken-seken suba cara raja manusa. Krama Désa Tebu Tuh, lan krama di désa-désa ané di samping, sing lek nyapatin I Déngkék aji parab bungah; Ratu Aji Gedé Déngkék. Uli dija kadén bakata adan Ratu Aji. Leluhurné sing ada brahmana, sing ada masi totosan kstaria.
I Déngkék maorta kema-mai demen nulungin krama. Ngaé balé banjar, menain Pura, menain got, ngaé empelan subak, tur nyumbang gamelan angklung lan balaganjur. Yadiastun pisné teka uli bansos pemerintah, tusing ja uli kantong pedidi, nanging krama tetep liang mamuja I Déngkék aji julukan; Politikus Barés, demen nulungin krama.
Nah, nah, unduk barésné I Déngkék, unduk tutur saja tan saja I Déngkék kaloktah demen nulungin krama, lan jani kaceritaang I Lojor.
I Lojor ngelah panak muani abesik, madan I Likas, mara lulus kuliah uli universitas negeri jurusan pendidikan guru. Dot ia ngelah panak dadi guru PNS. Ngidih tulung lantas ia ajak I Déngkék -- timpal leket I Lojor uli cenik. Sing kéné sing kéto, I Déngkék mula sakti. Panakné I Lojor langsung dadi guru kontrak di sekolah negeri. Gajihné 800 ribu.
“Dadi guru kontrak malu. Makelo-kelo kal tulungin pang dadi PNS,” seken munyiné I Déngkék. 
I Lojor anggut-anggut, percaya sajan ajak munyiné I Déngkék.
Sawatara suba aminggu I Likas maangkat dadi guru kontrak, orta kangin-kauh lantas pasliwer di Désa Tebu Tuh lan désa-désa lénan. Kéné munyin ortané: “I Déngkék mula sakti, ia mula politikus baik hati. Sing perlu ngantiang abulan, apabuin atiban, panak timpalné tulungina dadi guru. I Déngkék mula barés lan baik hati!”
Makelo-kelo ortané ento madingehan cara pidato kampanya. Sing pegat-pegat I Déngkék kapuji. Sampé-sampé I Lojor lek ningehang. Sampé-sampé I Lojor sing juari pesu.
Jumahné, I Lojor sebilang semeng negak mapangsegan di malun paoné. Paoné uug, raabné tuduhan, témbokne ulung. Ia makeneh-keneh.
“Rasa-rasa antosang buin limang tiban icang kal sing nyidang menain paon. Pis telung dasa juta, ané kal anggon menain paon, jani suba telah anggon nombok, apang I Likas nyidang dadi guru!”


Madé Adnyana Olé
embas ring Tabanan, mangkin meneng ring Singaraja. Kakawiannyané marupa puisi miwah cerpén. Sampun ngamedalang makudang-kudang cakepan luiré Padi Dumadi (cerpén, 2007), Dongéng dari Utara (puisi, 2014), miwah Gadis Suci Melukis Tanda Suci di Tempat Suci (cerpén, 2018). Cerpénnyané taler sareng ring antologi Cerpen Pilihan Kompas 2014, 2016, miwah 2017.

No comments