Gitanjali (12)

Olih: Rabindranath Tagore
Sumber Gagambaran; https://pixabay.com
/45/ 
Punapi nénten kepiarsa tindakan Idané sané pelapan punika? Ida tedun, tedun, setata tedun. 

Belat akijapan miwah belat nyatus warsa, tunggil raina miwah tunggil wengi Ida tedun, tedun, setata tedun. 

Akéh sampun sarin kidungé sané aturang titiang ring bek embuh manah titiangé, sekéwanten mekabungkul manah titiangé ngaturang, “Ida tedun, tedun, setata tedun.” 

Ring raina miik sasih kedasané galang megelanaran tur sumirit, ida ngelintang ring lisiké sané ring wanané, Ida tedun, tedun, setata tedun. 

Ring remrem sabeh sasih kulu nuju wenginé, mepelinggihan keréta gulem ngerudug, Ida tedun, tedun, setata tedun. 

Duk metimpi-timpi titiang kesedihan, cokor Idané nyekjekang manah titiangé, raris embanan kencanan cokor Idané ngawinang bungah malih gargitan titiangé. 


/46/ 
Nénten uning titiang, ngawit sané I pidan sampun I Ratu setata nedunin titiang. Surya miwah bintang-bintang I Ratuné nénten jagi sida nyingid-nyingldang I Ratu saking sikian titiangé. 

Wenginé asapunika taler semengé sering piragin titiang kelesegan cokor I Ratuné, raris pengirlng I Ratuné sampun tedun ring manah titiangé tur sesiliban ngenikain titiang.

Nénten uning titiang, dados sané mangkln belbelen titiang, kelebuhan gargitané tedun ring manah tltiangé. 

I Ratu sekadi tutug sengker sané tedun muputang geginan titiangé, rarls ring ambarané, kepehkepeh keni adek titiang ambu alub cihna petedun I Ratuné. 


/47/ 
Kantos sampun nyaluk ngedasrainaang, durung taler Ida tedun. Jejep titiang pét tanma semengé Ida tedun ring kubun titiangé, duk titiang kelepén medem, antuk kiapé. Inggih, ida dané, ampakin Ida jelanan, semaliha sampunang iyega Ida!

Pét keteban cokor Idané nénten sida nundun titiang, nawegang sampunang dunduna titiang, ida dané! Sampunang kantos kedundunan pedem titlangé antuk pengucin i paksi sané nguyut, antuk kuusan sayongé ring sunar semengé. Bengayang dumun titiang medem, sampunang ngingeh, yadin Ida Sesuhunan titiangé tanma tedun ring kubun titiangé. 

Béh, kelepén pedem titiangé, wantah nyantos embanan Idané mangda sida ical. Béh, matan titiangé sané ngidem, jagi kedat antuk taksun kenyung Idané duk Ida ngadeg ring arep titiangé sekadi ipiané sané metu saking remrem pedemé. 

Bengayang sampun Ida sané pinih riina kantenang titiang, pinih riina ring sekancan sunar miwah sekancan jejelegé. Bengayang sampun jumun danan kelebuhan gargitané tedun ring manah titiangé sangkaning antuk cecingak Idané. Taler bengayang sampun mewali titiang malih ring sikian titiangé. punika pateh ring ngeraris mewali ring anggan Idané. 


/48/ 
Bongok semengé ring segara, benyah mombakan antuk pengucin paksiné, sekaré sané ring pinggir marginé mekasami gargita, raris warna mesawang emasé sané dumilah, mecelos saking rengat-rengat gulemé, sekéwanten titiang mesépan-sépan memargi tur nénten ngerengaang punapa-punapi.  

Titiang nénten ngaturang sarin kidung, taler nénten titiang ngaturang suaran wina, nénten lunga titiang ka désa-désa jagi madolan; nénten taler titiang mebaos-baosan, nénten ngemu kenyem, titiang nénten mecanda ring margmé. Titiang mesépansépan metindakan ring marginé, saling periinin. 

Suryané ngemunggahang, darané nguntul ring lawaté. Daun taruné sané tuh ngaasin raris ngindang ring tengah tepeté sané ngentak. Raré angoné kelepén tur ngipi ring lawat taru menyané, titiang nyempang ring padangé. Timpal-timpal titiangé ngedékin titiang, ipun ngedésem raris mesépan-sépan memargi, nénten naan ipun metolihan ka pungkur utawi mejadengan; ilid ipun ring pelung sasabé. Ipun ngelintangin paluh miwah bukit, taler ngelintangin désa ring dura negara. Bagia panggihin ipun, puguh ngelintangin marginé sané nénten guan-guan nyarik! Kacampahin tur keselimped titiang mangda titiang érang, nénten rengaang titiang. Titiang nyadia kaon tur kérangan ring lawat gargitané sané kenista. 

Degeng suryané sané mulat antuk warna gadang, pelapan tedun ring manah titiangé. Lali titiang ring daging tetujon titiangé melelungan, raris titiang ngaturang urip titiangé, nénten titiang mepelawanan ngemesehin lawat miwah sarin kidungé sané malingang manah titiangé. 

Pemuput ipun, duk titiang ngendusin raris ngedatang mata, ton titiang I Ratu ngadeg ring samping titiangé, nyaputin pedem titiangé antuk kenyung I Ratuné. Titiang kawit ipun ngemanahang marginé sané ugi lintangin titiang punika doh, likad tur kobet jagi rauh ring linggih I Ratuné! (masambung…)


Catetan: Kabasabaliang olih Komang Berata lan kawedar antuk Sanggar Buratwangi warsa 2002

No comments