Kondom

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra
Sumber Gagambaran; https://pixabay.com
Dugas malam tahun baru, ujan bales. Kenehé melali pesu ngajak somah, payu buung. Oon bayuné, lakar makécék-kécék yéh ngaé nyem maluang.
Payu jumah mabalih tivi. Sujatiné boya tiang ané mabalih, I Luh kurenan tiangé ané mabalih. Wiréh tiang sing nawang judul. Paningalané dogén nuléngék, kenehé suba dija kadén. WA né mamunyi ping keti. Makejang timpalé ngajakin matuakan. Ada masi ngajakin ka kafé, béh tiang tangar pesaja. Ber silent ndasné, apang aman. Kalud kurenané damping, bisa perang dunia.
Sagét ada berita ngeliwat di tiviné: Menjelang Malam Tahun Baru, Satpol PP Razia Kondom!
Béh prajani kurenan tiangé éwa matakon.
Ngujang kondom jani raziana, Bli? Larangan jani? Mimih... Mimih..”
Klemah klemih ia matakon, gaok pesaja.
Tiang kamemegan. Tumbén jani masi tiang nawang ada razia kondom. Cara narkoba jani kondomé? Bes mara i telun Bu Bidan désa nyobyahang di banjar apang masyarakaté nganggo kondom, sada praktékanga masang di tujuhé salukina... Mimih...
Bli, nu sisan kondomé? Kutang malu. Nyanan iraga juka tekén polisiné nyepel kakéto!” I Luh sayan éwa. Paliatné jejeh tan sipi.
Yén kutang, apa laut anggo nuju Nyai makita?” tiang balik nakonin. “Kalud pianak suba akélan!”
I Luh mendep, sakéwala paningalané nelik nyureng.
Dadi mara jani belog? Pidan kadén dueg? Berbagai téknik dan cara Bli kuasai dengan sempurna. Kija keahlian Bliné jani? Nah, lamun sing bisa ngatur, Icang né ngatur. Kanggoang KB tinjak anggo!”
Mimih... Jani tiang ané bengong. Tumbén mireng ada KB tinjak.
Apa to?” matakon tiang jeek. I Luh ngalingus, cara lek lekan.
Tambis neked, Bli tinjak Icang apang pegat!”
Mbééé... Énak di Nyai, ga énak di Bli. Nyanan peléokan Bliné tinjak Nyai, ngemasin Bli mati suud masaki! Adaaah... ento KB paling berésiko yang pernah Bli dengar!”
I Luh mendep, tiang masi mendep. Mirib pada makeneh, ngalih jalan ané paling aman.
Sagét teka I Wayan pianaké paling kelih, ané suba kuliah di Badung. Mimih... Ia ngajak tunangan mulih. Peteng peteng sada ujan, ngajak tunangan, ambat ngerebet siksikané! Ah.... Tiang taén masi teruna. Mawanan tuturin tiang ia kisi kisi, apang tusing pirenga tekén tunangané.
Cai, ngajak tunangan mapeteng petengan sada ujan buka kéné. Suba sayaga Cai? Kondom merazia. Awas Cai sengakala!”
I Wayan makenyem jaruh.
Tenang Pak. Kondom ento buka sinduké. Piranti anggo nyemak dedaran. Yén sing ada sinduk, cokot kan dadi?”
Men... Yén ané cokot Cai dedaran kebus, mawastu bunglas, nyén lakar nanggung jawabang? Bapak sing milu milu nah!” gerimutan basang tiangé nuturin. Sakéwala élah bana nyautin tekén I Wayan.
Pemerintahé apang tanggungjawab. Wiréh awaké sing banga nganggo sinduk!”
Mbééé... Dueg celekotokané I Wayan... Mirib turasan nénénan!
Tiang mendep, tusing buin mapitutur.
Sayan peteng, ujané sayan bales. Dinginé tan sipi nyeluksuk belulang. Tiviné suba mati, umahé suba sepi.
Uli tengah saputé tiang nundikin I Luh aji popon batisé.
Tundik...
Tundik...
Tundik...
I Luh makiud, mirib ngerti. Ah... Koda biasa ento, yén sing ngerti sungguh terlalu!
Kondomé suba kutang Icang, Bli! Takut icang juk polisi nyepel kakéto! Kujang laut jani!” kéto ia masaut kisi kisi.
Tenang! KB tinjak anggo. Kéwala gigisang nah!” tiang masi masaut kisi kisi.
Nyanan kebobolan, nyén tanggung jawab?” matakon I Luh sambilanga nampokang liman tiangé mara ngarépé.
Tenang Luh. Bapak pemerintahé tuntut, wiréh ia ané ngelarang iraga nganggo kondom,” kéto pasaut tiangé nuutang I Wayan.
Mara dingeha buka kéto, prajani tiang gelut puntela tekén I Luh. Buuiih.... harimau di ranjang ia. Slekék-slekék tiang teteha, banga serangan bertubi-tubi.
Sagét...
Cedaaaaaaaaarrrrrrrrrr..... cedaaaaaaarrrr..... cedaaaaaaaaarrrrr....
Ketikusan mekeplug di malun jelanané....
Selamat tahun baru Pak... Mék...”
Pianak tiangé buka nemnem ngampakang jelanan kamar sada ngerudug makejang menek ka dipané...

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem tur makarya dados guru.

No comments