Dadiké Tiang Sayang

Olih: Agus Sutrarama
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
Nada
Bangun nguyukang, ngidem ngabyosang yéh, kayeh nyegerang ragané, jaja lan kopi Bali ané siduri mara nyidang ngedatang peningalanné. Payuk jakanné ada di jalan, kangoang malu kebus kenyelan, apa buin Kedasa jani ené sajan yén nyidang luungan ngetis di kantor ma-AC-an. Luas das lemah, mulih peteng, ané lebihan ulian kena macet di jalan. Sesai, kadirasa kiap ibi nu mesisa kéwala musti nugtugang ngalih sarin canang buin di lemahné baru, ngateh tamiu wong dura Negarané jalan-jalan ngutang-ngutang pis cenik né. Nada, Gdé Nada Séna, dadi guidé mara ada atiban. Tamat Diploma 1 né ia maan magaé di kantoran, tis sing perlu madéndéng, kéwala kénkén kadén ditu ia ngarasa kenehné tuara tis, panes, tindakné rasaanga cupit. Lantas ia mutusang lakar dadi guide, ia ngerasa yén dadi guide ento lakar nyidang melali midehan, ngawai, ké tongos-tongos baru, kerana mula ento geginanné, diapi reramané ngorang kuang setuju, ulian ningeh masi yén penghasilan guidé ento nak tuara ja pasti, apa buin jani liu ajak ngarangin geginan ento. Ia tetep mutusang dadi guidé diapi tetep mebekel ragu, né kerana sajan jejeh yén mebukti nyanan pilihanné ento tuara mupu. Nada buka makeneh muktiang yén ia bisa percaya tekén pilihanné. Sajan uli tamat SMP, menek kelih tur paica rasané sai kasambatang ‘ego’ ento suba ngenah, suba nyidang ia ngerasaang kleteg yén ia demen pesan ngajak né maiketan ngajak seni, kéwala dugas ento ia payu né nuutin munyin rupaka lan tua-tuané apang ja ngalanjutang ka SMA, boya SMK séni, nuju maan metemu ngajak lad timpal-timpalné dugas SMP ané payu ngalanjutang ka SMK seni, ia ditu ngerasaang, diapi timpal-timpalné ento nawang yén masa depanné lakar baat, kéwala ipun mekejang ngenah bagia, ulian nyidang maan masuk di sekolah né demeninna.
“Dé, raga nak masuk ditu, ulian sing demen matematika, héhé, yén kamu nak mula murid dueg, mula beneh di SMA.”
Kéto biasané timpalné, aget masi ia ngelah timpal né nyidang nyelimurin kenehné Nada, diapi ia tetep merasa nyesel baan ipidan tondén ngelah ‘kesadaran’ ngetohin demen-demenanné, buka timpal-timpalné ento, lan mimbuh kekalahang baan jejehné ulian merasa suba ketakut-takutin baan lengkara ‘seniman ento sing ngelah masa depan.’ Ia sujati ne tusing ja dueg-dueg sajan di ilmu pasti, buka né sai keajum-ajuman baan timpal-timpal né mara, kerana mula tuara masih dadi sambatang belog, tuah rata-rata sujatiné. Ané jani, Nada buka ‘berontak’. Ia nyumunin buin melajah ningehin tur mélanin apa né dadi kenehné, ané mentas dugas ento, ia mutusang dadi guide, apaké ento tuah buka ‘jalan keluar’ dogénan apanga tusing magaé di kantoran, sujatiné ia enu ragu.
Dadi sambatang, rasa raguné ento buka yéh ujan né tuun di masan gaingé, nrébés macelep ka akah tanahé tuh. Sing ja besik dua anak luh taén ngengsapang rasa lekné, nyambatang demen tekén déwékné Nada, kéwala ipun mebalik dadi ngejoh kala nawang anak luh né biasané luung ajaka macanda ento tawanga nyambatang tresna.
“Yén raga dadi awaké Dé, kel terima gén malu, kel jalanin, anak bisa tresna to tumbuh disuba ya kenal paek.”
Kéto taén timpal SMA-né pidan nuturin. Apaké ulian ento né ngeranayang ia dadiné masih jejeh, ragu lakar nyambatang tresna tekén anak luh. Ulian ia taén nulak, ia jejeh masih yén katulak. Alah, buka lebihan jejeh ragu kadirasa pejalanné Nada ené.
Jani, ‘titik tolak’ ipunné tuah kaputusanné suud magaé di kantoran, turin milih makebus ujanan dadi pemandu wisata. Dini tiang lakar ngubah idup, tiang lakar muktiang, idup né tuah gelah tiang. Kéto ané sambatang ipun di kenehné. Nyak mirib ulian jengahné, duang bulan dadi guidé, di kantor travel tongos ia munpunin payuk jakanné, ia katemuang ngajak anak luh, ané patuh mageginan dadi guide. Nada demen ulian ningalin anak luh ento seken-seken nyemakin swadarmané, né ngaé ia lek sesai kerana diapi meraga luh, tuara jejeh selem baan matan ai, tuara jejeh kenyelan, sing cara luh-luh ané ada di kenehné. Nada ngerasaang semanget né ada. Di kalané nelahang galah ngajak anak luh ento ipun buka ngengsapin makejang, buka makejang petakén né ento kasaurin, yén ento tuah apanga ia nyidang matemu ngajak sang istriné jani, di kalané ipun joh ngajak anak luh ento, né masisa tuah rindu, tusing enu ada rasa sesel tekén sekolah ané pidan kapilihang, apabuin ragu tekén pilihan profesiné jani, ipun cumpu.
“Luungang ngemalunin sambatang, timbang durian salip timpal di tikungan ..”
Buin inget taén ipidan maan tutur kéto uli timpalné, Nada nawang galahné suba madan melah, harapan ento kadi suba ‘terbuka lebar’. Suud megaé di kantoran suba bani kejalanin, apabuin tuah nyambatang tresna, katolak, ia suba siap.
PHP, kéto anak nyambatang jani, di kala anak ento suba ngaénang iraga mekeber nambung, ngaliwatin langit kepitu, né tuah ajak dadua dogén ané ada ditu, di suba ya lakar numitis dadi kedis, yén kénkén kadén dadi kelalungin kampid, payu ngatepak ulung maguyang, sakitné kaliwat ulian bas tegeh baan milunin mangipi. Buin buka raos kunané suba ulung buin katepen jaan, anak luh ento mula suba ngalempasin semayané, lén kén ento semaya kalempasin tuah ulian alasan né ngancan ngaénang sesek.

Nindy
Mula tuara énggal baan ipun lakar nyidaang ngerti artin sesek, sakité ento, ulian uli cenik ipun tuah kaserung baan kenyung bagia dogénan, reramané setata sida ngemaang conto, setata saling sayang, ngetisin dayuh paumahan, buka mameka tuah kenyung bagia ipun ané lakar nyidang tingalin. Nindy Wirasty, adanné modern kéwala reraman ipun Bali tulén, Biangné sutri, milu nguupin somahné ngalihang bekel masuk pianak tunggal ipunné. Ajikné tuah tukang ukir stil Bali, ané masih suba ngajak tenaga kerja, diapi abedik, ramé tamiuné milu nukung ekonomi kaluwargané.
“Biang, tyang lakar melajin bahasa-bahasa asing, apang benjang meresidang ngalihang ajikné tamiu, apang ngansan lais ukiranné.”
Nindy uli cenik ngenahang kenehné ané kukuh, diapi liu timpal-timpal SMAné ané ngalih kuliah sarjana, kéwala ipun tetep nyambatang lakar tuah ngalih Diploma, paling liu diploma dua, apang kone enggal nyidang megaé, apang enggal nyidang milu ngalih bekel, apang tusing mekelo meratin ajik lan biangné. Di bangku kuliah ento lantas ipun kenal ngajak Dwi, kakak kelas ipunné. Rasa penasaran ento nyumunin tumbuh, ipun ningalin Dwi ento lén, ipun nawang yen paras ipun sing ja jelék-jelék sajan, ento sai kesambatang baan timpal-timpalné peturu luh, keto masih mebukti yén liu muani ne ane pepes maekin lan ngidihin nomor HP, kéwala tusing ja Dwi. Rasa penasaran ento lantas dadi rasa ‘kagum’, dikala di aep peningalanné padidi ipun ningalin Dwi macebur maseragam ka tengah kolam renang, nyelametang timpalné Nindy ané ‘kram’ dikala ngamilunin perlombaan renang ngewakilin kampusné. Dwi masih kapilih dadi peserta lomba debat bahasa Inggris ngewakilin kampusné turin nyidaang ngapgapin kampus ne piala juara satu dugas ento. Seken, Nindy setata nyidang ningalin rasa ‘percaya diri’ lan rasa seken di kedadua peningalanné Dwi, ané saru-saru intipina dikala Dwi lén-lén, kala ento Nindy enu lek ngangkenin yén api tresnané nedeng mentik. Kanti galah ento layahné buka tan padaya nuutin tanglus grudugan atiné.
“Tiang naler sayang sareng Dwi ...”
Abedik Nindy tusing ngaden yen Dwi lakar ngorahang isin atiné dugas ento, nuju nerima pitulungné Dwi ane nanjenin lakar ngatehang ipun mulih, ujan bales nadak tuun.
“Dy, anggén gén mantel yangé, yang sing kenapa.”
Nindy nyaluk mantel bajuné Dwi, lan tuara nyidang ngalangin bengkung muaniné ento licit maujanan. Neked di pamesuan umahné, lengkara-lengkara tresna ento buka nebek jantungné Nindy, tuara ngadén masi déwék ipun lakar élah kéto nyanggupin, né nadiang tresnané Dwi tuara matepuk asibak lima.
Matan ai anyar, buka nundunin bunga-bunga tresnané nyumunin mekar. Diapi kapah matemu di kampus, ulian kala ento Dwi suba madan masan ne trening, kéwala Dwi setata nyidaang mayah rasa kangen tunangan ipunné, Dwi pepes melali ka umahné Nindy, tuara ja melali beneh, ditu ipun biasa nguupin biangné Nindy ngulat tipat, kanti sawai I Biang ngajumang Dwi lan ngewalék Nindy ulian ipun tuah nawang ngae tipat nasi dogenan, ento masi dikénkénné engsap. Yan Dwi, uli tipat bantal, blayag, gong kanti tipat kukur bakat baanna. Kéto masih yén I Ajik enu neket ngajak kayu-kayuné, Dwi suba pasti lakar marengin, ngergaji, macek kanti ngambar pola, yan ngukir, Dwi lakar nunas ajah koné malu ngajak I Ajik. Ngalemeng I Ajik nyambatin Dwi, pidan ja maan ‘waktu luang’ lakar warisina ilmu ngukirné.
Rindu, rindu, rindu, kewala Dwi tusing ja kanti ngamaang tunangané ento bas mekelo ngantosang, yan sing nyidang ada di samping ne, suara sayang ne di telpon pasti lakar anggona ngubadin. Ada unduk nuju ipun jak dadua sedeng melali ka pasisi, di sisin jalané ada punyan nyuh gading tegeh sajan, bedak kasemerin, jail Nindy ngorahin Dwi, yan koné seken sayang apang alihange nyuh gadingé ento anggo muktiang,
“Amonto gén syaratné? Hmm.”
Suud kéto Dwi ngatepat menek mongkod punyan nyuhé, buka enu uruk-urukan, serat seret baisné Dwi nyauh, kewala lengené mula siteng san megisian, Nindy jejeh di beten ngaukin ngorin Dwi apanga muungang kenehné, ipun nyambatang tuah mecanda mara, sanget jejeh yén Dwi lakar kenapa-kenapa. Dwi nyidang nyalanang ‘tugas’ tunangané, limané enu ngejer kala ngusap ebokné Nindy, ané peningalané ngembeng ulian ningalin liman ipuné telah metatu, kerana nuutin pengidih jailné tunian. Atiban dadi tunangané Dwi, Nindy sayan seken ngerasaang yen asikut kacing, Dwi tuara ada ‘berubah’ , rasa seken sayang ne teken dewek ne setata nyidang rasayang ipun, diapi salah tampi ento mula tuara nyidang ngelidin, ento masih ulian déwékné ané sai ‘negatif thinking’ ngajak tunangané ento, ipun ngerasayang sujatiné tuah ipun né berubah, mirib karasa sayang kaliwat ento nadiang rasa jejeh kelangan, Nindy dadi ne ngelah ‘emosi labil’. Abedik telat kajemput suba dadi ngembros ngambul, ane paling ‘parah’ dugas ipun nepukin foto ne Dwi di facebook, kala perpisahan ngajak timpal-timpal tongos treningné, lan kagelut baan anak luh jegeg, brangti ne Nindy ngurub-urub, Dwi kauyak kapedihin, status-statusné Nindy pait nyesekin, buka odalané, tutug atelun buka keto, yen sing ulian kaliwat sabarné Dwi, nyidang lantas makejang dadi biasa buin. Dwi setata nyelasin yen ento tuah timpal-timpal ipun dogenan, ane mirib ulian kaliwat akrab dadiné ngenah campah mafoto. Dwi masih sanget ngidih pelih ulian tuara ngaden Nindy lakar dadi pedih buka keto. Dwi ngabarin Nindy yen ipun maan beasiswa ngalih gelar S1 né di Australia, Nindy girang pesan ningeh kabar ento, suba pasti ipun ngerasa bangga ngelah tunangan ‘berprestasi’ buka Dwi, ané paling penting, Dwi tuah tunangan sane sanget sayang teken ipun, Nindy ngelut sayang tunangané.
“Selamat sayang ...” Suarané Nindy alus, buka ngaluputang sakancan ‘pertanda’ dugasé ento.
Enuké patuh? Kadirasa di masan galang Kedasané bisa masih ada ujan kerebek tatit. Semeng ento Dwi mepamit teken tanah palekadané, kéto masih teken tresnané. Nindy kablengek ningeh makejang, tuara nyidang ngomong apa, abedik tuara ngerti maksudné Dwi ento.
“Ampurang tiang Dy ..”
Tuara ulian anak luh lén, tuah rasané suba ‘berubah.’ Né tuah kapertama lan né siduri, sukat atiban liwat suba setata dadi anak muani ane setata ngaenang Nindy bagia, Dwi ngaénang Nindy benyah. Biang lan Ajikné milu sing nyidang naenang sedihné ningalin pianak ipuné lélor uyak yeh mata, kewala ipun jak dadua setata percaya, tatujon Hyang Widhi ngemaang ipuné sakit ané jani tuah apang ipun dadi ‘kuat’, lakar anggon papelajahan nuju bagia idupné mani puan.
Ngengsapang ento sajan kéweh, ngansan paksaang ngansan setata kaingetin, yén ujané tuun, kenangan dugas kapertama Dwi bengilan ngelasang jas ujané ka déwékné lakar setata ada. Nindy makelo sing bani mukak media sosial ulian jejeh inget tekén Dwi lan nawang kabar ané tusing dot tawanga, diapi payu masih ipun ningeh berita yén di Australia jani Dwi suba ngelah anak luh né nampingin. Kénkén ya Nindy? Sesek? Nah, iraga pasti nawang suba. Irerama pasti suba nawang yen ipianak tusing je lakar luput teken ne madan sakit, apaké ento madan sakit ati, ulian ipun jak dadua suba malunan ngasanin idup. Tekek tegulan liman ajik lan biangné, tuah dadi ubad ne paling sakti, né sakabedik nundun buin ipianak kesayangan uli sirep makelo. Nindy buin merasa idup, di dina wisudané ipun majanji lakar énggal maan gaé.
Di travel ento ipun katerima dadi guide, ditu masih lantas ipun kenal ngajak anak baru, ané lakar masih dadi guide, anak lanang ento madan Nada.
“Tiang Nada, tiang masih baru, mara ja dua bulan driki.” Mirib ulian pada merasa dadi pegawai junior, lan tuuhné maiyaban, né ngaé Nindy lan Nada aluh ‘nyambung’ lan bisa saling ngadukung. Nindy ngerasa ento tuah ulian Nada ane ‘ramah’ tekén déwékné, diapi ja dadi orahang baru, kewala tetep gen Nada uli duang bulan suba malunan ada ditu. Kenapa kaden, Nindy ngerasaang yén Nada ada keneh ngajak dewek ne, kewala ento asanange tuah keneh pedidina dogénan, mirib Nada mula ‘baik’ ngajak anak makejang. Nada anak né sing ja bes rame, nyen kaden ia bisa masih jail. Nindy, ngelah minuman botol ane yeh ne mara inem e atenge, jejeh yen matukar ngajak gelah anak lén, jangina tulisan, ‘Nindy lah né!’ aji stiker. Kalahine milu trening, di balik ne, saget beténé suba mimbuh tulisané, ‘Nah, nyén ... Salam : nd’
“Nadaaa ...” Nindy nawang yén tuah Nada tersangkané, ulian buin kejepné tepukina lan delikina, Nada tuah kenyas-kenyus.
Nindy suba dadi ngansan hafal ajak jail ne Nada teken dewek ne, ulian ipidan taen kabogbogin.
“Dy, busan aku ka warung dajané, kamu takonanga. Da, anak baru to nyén ja adané?”
“Nindy Susilawati, Mé..”
“Hush, kamu ngubah-ngubah adan anak!”
“Kamu ibi maan makan siang ditu o?”
“Yés, émangné kanapa Nada ..?”
“Méméné mara ngeh yén ia kuang nagihin pis, kamuné uba énggalan ilang.”
“Sekeen??”
“Yéh, mu jani kemu!”
Nindy ngénggalang kemu, mula masih jamné makan siang, lakar buin sambilanga makan ditu.
“Méé.. ampurang, seken tiang wénten kuang mayah ibi ngih ...?”
“Yéé.. Nindy.. Susilawatii.. ngih?”
“Tiang Nindy Wirasty, Mé. Héhé..”
“Oh, to Gus Nada busan pelih berarti ngorang adan. Kuang mayah? Ten wénten Gék. Eh, Niki, ampun pragat nasi lawar klungahé, orina ngorang yén ené tuah Nada koné nraktir.”
“Biih, Nadaa.. Éé, baanga tiang nika nasiné Mé?”
“Ngih, anak baru Mé.” Kéto abetné Nada. “Ibi maan meblanja mai. Anakné jegég Mé, ené fotoné.” Abetné mémé dagang nasi, buka nuutang kemikanné Nada.
Nindy dadi makenyem lek, ningeh munyin mémé dagangé, ningeh yén Nada nyambatang ipun jegég. Nasi lawaré suba sayaga medampingan ngajak és jerukné, Nindy nga-SMS anak ané suba nyailin déwékné.
Nadaaa.. kamuuu...
Héhé, selamat makan Dy. Selamat uba suksés hari pertama dadi English Guide of Bali, tetap semangat, ok!
Nindy suba bisa ngerasaang warna baru ento buin, kenyung ento suba buin mangembang. Nindy ngerasaang yen Nada dueg ngaenang ipun aluh paek, Nindy merasa yen Nada tuah timpal lan ‘teman curhat’ ane luung.
Semeng ento, ketug ane tawah ento nadak buin ngebekin tangkahné Nindy, runtag tuara biasa ane makelo suba tusing taen buin rasayang ipun, kala nerima SMS né Nada, Dy, énjep sanja sawetara jam nem tiang antos di Cafe Bali, ada ane dot satuaang tiang..
SMS-né Nada buka sing cara biasa rasaang ipun, ‘formal’, ketug Nindy ngansan ngerasang.
Ngih Nada, antos tiang drika ngih..
Nindy  ngewales SMS buka biasa, diapi di kenehné boya ja biasa. Sajan, galah buin kejep tuah Hyang Tuduh né tau, saget Nindy maan telpon, ento tuah Lisa, timpal akelasné Nindy pidan di kampus, Lisa ngemaang kabar ne nangkejutin lan nyesekin, nyambatang yen Dwi, laad tunangan ne Nindy ipidan ento jani ada di UGD Denpasar, sedeng koma ulian kecelakaan ibi peteng. Lisa nawang uli gegélanné, ané tuah timpal luungné Dwi. Nindy makesiab lan ngeling, jejeh yen lakaran kasep ningalin Dwi, gambaran ane paling jelek suba ngebekin papinehné. Nindy nélpon ka kantor, ngoraang sing nyidang ‘ngandle’ tamiu check in semeng jani, tuara enak badan, keto ipun mautsaha ngae alasan. Guleme peteng, Nindy ngilut gas montorné nuju rumah sakit tongosné Dwi sekarat koma, ujan tuun, Nindy nepaang awakné licitan, tuah Dwi né jani ada di lawat peningalané, lan ujan balesé ngungkabang kenangan lan kenangan.
Teked di rumah sakit, tingalina Lisa suba negak ditu, masebeng jelék sajan, di sampingné Gedé Rudi, tunangan lan timpal melahné Dwi, masebeng, ngidem, limanné kecakupang, bibihné ngejer ngacep.
Dwi katabrak mobil ané nglanggar lampu merah ibi peteng, mara duang wai ipun mulih uli Australia, lakar liburan di jumahné.
“Dy, kayeh sik kost aku gén malu nyak, pedalem kamu licitan uli tunian. Suud ento buin mai.”
Lisa ngajakin Nindy ka kostné ané tuara joh ditu, lan nyilih pengganggo. Ulian masih tumben nyidang matemu ngajak Lisa, liu orta dadi satwa. Dokter pesu uli kamar UGD, dokter nyambatang yen masa kritisné Dwi suba liwat, astungkara lakar enggal sadar, Nindy ajak lisa ningalin uli kaca di sisi,
“Dwi ..”
Tan pasangkan yéh peningalanné Nindy ngetél.
“Dy, uba peteng sajan, kamu mani magaé? Nginep di kost yang gén nyak?” Petakoné Lisa ngeranaang Nindy sépanan ningalin jam, petakoné Lisa ngingetang ipun ngajak tongosné megaé, petakoné Lisa ngentenang ipun ajak anak muani né madan Nada.
“Sa, aku mara inget, musti ketemu ngajak anak, nyanan SMS aku nah..”
Suba jam setengah roras jani.
“Nadaaa ...”
HP-né mati, ulian uli tunian suba low batt, dingin manulang Nindy nabyengang montor ne nyujuh pesisi muaya, gencang sajan, pang pindo ping telu ipun das nabrak anak di jalan.
Cafe Bali, peteng ento, meja-meja ne sedeng ka ‘clear up’. Lilin-lilin kedampehang, tuah suaran ombak né nyisaang suung, Nindy majujuk kadidian ningalin jukung bendega ne ngansan ngejohang, angin dingin ngilgilang déwékné, sepi.
Nada né Nindy
HP-né ngendih ulian mara maan setrum, jam dasa peteng tunian, Nada maan nga-SMS bawak.
Nindy..
Nindy nélponin Nada, kéwala HP-né Nada tuara ‘aktif’, ipun ngirim SMS, lantang, ipun ngidih pelih, sesajan.
Tyang masih nawang uli FB Dy, semoga Dwi énggal sadar, énggal seger.
Balesan SMS-né Dwi buin mani semengné ento, ngaenang Nindy ngansan merasa pelih, ulian suba jani ngenah mogbog ka kantorné, lan kéto masih ka Nada. Ipun makeneh-keneh, suba pasti ya Nada maan malihin profilé FB ipuné, lan ditu nyidang ningalin foto ipun ngajak Lisa ané sedeng ada di rumah sakit, ulian suba ka ‘tag’ baan Lisa.
Munyiné Nada di SMS ngenah buka biasa, tuara adané lakar sangetanga, kéwala melén pesan yén matemu langsung, Nada ngejohin Nindy. Nindy sebet sajan dugas ento. Dalem di kenehné Nindy dot Nada né ipidan buin balik, Ia nunas Nada lakar ngampuraang déwékné, kewala kenkenang, Nada setata ngelidin déwékné.
“Nadaaa!!”
Nindy ngisiang lengené Nada ané lakar mesuang montorné uli parkir kantorné.
“Dy, yang kel pesu jep.”
“Aku milu!”
“Éé..”
“Akuu milu pokokné!!”
Tuara nyidang Nada nulak, lek atiné mekejang anaké sengeh, ulian kaikan Nindy mara. Nada sujatiné tuara nawang lakar kija, ituni ia tuah dot apang tuara katemu ngajak Nindy dogénan.
“Kamu kenapa Nada? Kamu enu pedih jak aku? Kamu ngorang tusing kénkén, kéwala kamu sing nyak ketemu, sing nyak ningalin muan yangé abedik pa!”
Nada, ngererenang montorné, di betén punyan Ketapangé tis, selantang jalan nuju Pesisi Sanur.
“Dy, eda ngorang kéto, diolas.” Nindy nengil, paningalané buka ‘beku’ katujah baan surya ngendih di makedua peningalané Nada, saha kadadua limané tekek ngisiang palané Nindy.
“Dy, tyang setata dot san ningalin muan Nindyné, diapi tuah di ipian tiangé. Nindy, uli pertama kamu ada di kantor, tiang nawang yén tiang suba mekeneh ngajak kamu. Tiang setata dot ngalih selah, dot lakar nyambatang. Nah, jani dini tiang ngorahin kamu, apang Nindy nawang, tiang, tiang mekeneh, tiang sayang pesan ngajak kamu, Dy..”
Dingin karasaang ipun awakné kaukud, Nindy, bibih tipisné ngejer ngemikan.
“Tyang masi sayang ngajak Nada...”
Buka tan palangan, Hyang Semara Ratih, matemu padu, nyolahang suryak girang tresna kalih jatmané nedeng mabunga, ulian pangaptiné sida maisi. Pinaka saksi, télan surya lan kisi debur ombak pasisi, Nindy ngarasaang bagia ento, jani. Sanget, anget di gelutané Nada.

130418

Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

No comments