Rick Uli Corona

Olih: WS Rendra
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com
(Di Queens Plaza
di panambangan mobil betén tanahé
ada tulisan di sinalih tunggil témboké:
“Rick uli Corona suba dini
dija nyai, Bétsy?”)

Seken
Rick uli Corona suba dini
Dija nyai, Bétsy?

-Cang Bétsy
Né cang dini
Bétsy wong Jamaica
Leluhur uli Hongkong
kurenan cangé juru nyagain élevator
Pédro Gonzalés, uli Puertorico
demen mamunyah kereng mogbog.
Yén meled kacunduk télpun dogén.
Semengan cang magaé di pabrik roti.
Anggara lan wrespati sanja
dadi gelahné Mikey Ragolsky
itua uli Polandia
ané mayahin séwan kamar cangé.
Yén sing kéto télpun nuju dina Buda.
Da ngrunguang kurenan cangé.
Ia nyaru-nyaru sing nawang.
É, aa, satondén engsap:
bayah duang dasa dolar.

Bétsy cangé kedas lan putih sentak
magényolan lan alus buka sepon.
Bokné magambahan ngangobin gati
buka benang Rayon mawarna kencana.
Batisné meling padi
nyalang lan nyeléng
tan péndah bé salmon


(Rick uli Corona
di tengah kota New Yorké
tolah tolih ka kanawan la ka kébot
sinambi nginem juuk soda).

Bétsy
Dija nyai, Bétsy?

-Né, Bétsy Hudson, dini.
Dot nepukin sarwa punyan-punyanan gadang
nanging gedeg tekén carik miwah tegal.
Cang ngugu isin sakancan satua.
Cang ngugu idup di bulan
luungan padaang idup di guminé.
Nanging moyanin politik.
Adan cangé Bétsy.
Seken né.
Sakéwala kéweh iraga sesai kacunduk.
Tengai cang magaé dadi akontan.
Peteng demen nulis buku harian.
Anggon mapayas
merténin bok lan kuku
liu galahé tenah.
Adan cangé Bétsy.
Jegég ngablor.
Demen malalung di malun mukané.
Gedeg tan kadi tekén anak muani.

(Negakin motor sport gaénan Inggris
Rick uli Corona
nglinderin kota New York
makaca mata selem.
Wiréh mamurug peraturan lalu lintas
ia rérénang polisi
kala ento sing marasa pules nyalanang mobil).


Bétsy nyalang awakné buka lampu Broadway.
Bétsy buka mangulayang tepuk, ngangobin gati.
Bon lengis miikné kadi rasa mulesang kota New Yorké.
Setata suud kéto
cang saputina
aji saput kain katun
ané tenuna padidi.
Bétsy, dija nyai, Bétsy.

-Cang dini, wé, belog godog!
Sing gati cai dadi orahin Ricky!
Setata ngranaang keneh inguh.
Sepatu sing taén pejang cai di tongosné.
Setata nganggon dasi sing karuan enteka warnané.
Pang kuda kadén cang suba ngorahin
yén pules da ngerok.
To barbar. Jelék buka léklék lan nyenebin.
kéto masi, Ricky!
Cai musti malajah naar jukut sing maciplakan!

(Kota New Yorké buka nylekangkang.
Ngenah nyeleg tur masemu angkuh.
Semén lan bajané.
Ngenah masebeng jengis lan bakuh.
Di betén sunaran lampuné pakebiarbiar
madingehan munyin musik ruyu makalé
sing pesan ada
ané ningehang).


Rick uli Corona suba dini
seken, seken gati
Bétsy, dija nyai?

- Ricky, sayang, cang dini
 seken né, seken gati.

+ Nyai selem.
  Nyai sing Bétsy.
  Nyai buka négro uli Harlem.

- Bokong cangé gisi.
Rasaang génjolané.
Adan cangé Bétsy. Seken. Seken gati.

+ Gagélan cangé satata sabar nyautin
sakancan patakon cangé ané sing karuan enteka.

- Cang Bétsy wiréh cang négro.
Wiréh cang négro
cai kuasa tekén awak cangé.
Sajaan, adan cangé Bétsy.
Suba putusang cang adan cangé Bétsy.

+Apyun. Apyun.
Dot gati ngrasaang ané ngranaang bagia tan kadi.
Meled ngambar nyai malalung
sinambi nyedot mariyuana.

- Ricky sayang, lakar pulesang cang cai aji gendingan.
Buka raré cai nyulsul-nyesep nyonyon cangé.

+ Uli Queens. Uli Brooklyn. Lan uli Manhattan.....

- Ricky sayang, garudan cangé sayang.

+ Kenehé liput munyin combo, lan munyin saxophone.....

-Kidemang matané.
Tan péndah banyo
plali lan glibag-glibegang awak cangé.

(Di Harlem, di Manhattan, di New York
jatma nongos ditu maseksek-seksekan
makulekan bon enceh lan bon luu
dugas sasih terak nuju panesé siadasa lima drajat
wong négroné ngigel watusi di sisin rurungé
dugas panesé satus dua drajat
majaguran lan saling gocoh makejang).

Halo. Halo.
Dini Rick uli Corona
Bétsy masi dini ....
Halo, Dokter.
Tiang miwah Bétsy suntik jani.
Tiang miwah Bétsy kena penyakit sepilis


Kabasabaliang antuk IDK Raka Kusuma sakéng puisi mamurda Rick dari Corona. Kaketus sakéng Stanza dan Blues. Terbitan Penerbit Bentang. Cetakan Pertama 2016


No comments