Lawat-lawat; Aji Mendep

Olih: IGA Darma Putra
Sumber Gagambaran; pixabay.com
Kondén karuan anak ané mendep ento tusing bisa. Ia mendep ulian med ningehang anak nuturang ane boya-boya. Satuané pragat tegeh ngayor di tanggun langit dija kadén. Uber aji kapal terbang masih tusing ngidang. Mirib rokét anggon nguber mara mupuh. Tutur apa ento ané tegehan tekén Gunung Agung? Sing ada lénan tekén tutur nuturang kamoksan, kéwala awakné nu tegul dadaaran, jejek inuman, kilit angkihan.
Sabates nuturang ja tusing ada kewehné. Inget baca dogén makejang buku-buku agama, baca lontar-lontar, sasainin naar krupuk ané gempuk. Jeg prajani pasti kaukina Guru. Sasubané mamaca, ingetang masih masebeng degdeg cara yéh ning mawadah jun. Éngkén ja carané ditu, pokokné tusing dadi yéh juné kanti ngaléncok. Kéto carané ngambekang di diepan anaké ajak liu. Yén suba padaduan, lén buin urusané.
Nak liu ajian ané palajahina tekén para wikané. Tegarang tingalin adeng-adeng di dunia maya-maya. Liu sajan ada anak dueg nuturang kamelahan sastrané ané mulan saja-saja melah. Liu masih ané omongané cara lakar ngidang negdegang sagara. Éngkén ja cara ngelah panah saktinné sang Ramadéwa. Ngidang asané lakar pegat baan sagarané dalem ento aji panah sakti. Panah sakti mulan anggon ngédéngang kasaktian. Yén sing keto, anggon apa panah saktiné?
Inget jeg angar-angarang dogén panahé, makejang isin guminé suba pada takut, jejeh. Makejang musuhé ngandap kasor cara kena aji pamatuh agung. Lénan tekén kasaktian apa buin anggon ngetebin musuh? Sing ada lénan tekén kaduegan. Kaduegan ento luihan tekén panah asiu tali. Panah asiu tali kondén karoan ngidang lakar ngalahang musuh ané nganggon bedil super yahud. Yén suba kaduegan, nak nyluksuk kanti ka kenehné!
Buka kéto guminé jani tusing nyidayang buin tombang. Mulan papinceran gumi tusing nyidayang buin rim. Suba kadung malincer, jeg baang dogén malincer ia kanti kenyel. Buin pidan dong didiana lakar kenyel, wireh med malincer. Swadharman anaké jani tuah nuutin papinceran guminé ané kija kadén.
Mirib pincerané patuh cara di satuan Adi Parwané. Gunung Mandarané koné mapincer nganawanang-ngébotang. Terus kéto, kéto terus. Kanti kebus bara sagara susuné. Suud ento pesu magenepan. Sing ja panugran dogén ané pesu ulian mincerang gunung Mandara. Neked cetik ané paling wayaha masih pesu uli ditu. Sakéwala lénan tekén cetik, ada masih Amerta ané lekad uli kadituan.
Dong patuh panekan cetik kalawan amertané. Tileh uli ditu-ditu dogénan. Nyén ja ané nyidayang mincerang gunung Mandara di sagara susu, ento koné lakar makatang cetik kalawan amerta. Disubane bakat, lakar anggon apa?
Keto mirib lawatan anak ané demen nuluh jalan serbi. Ia ané nuluh, ia ané makatang jalané. Liu anak mapi-mapi bareng nuluh jalané ento, kéwala énggalan tuturné ngaluer nuturang jalan. Koné jalan serbi ento jagana tekén Naga Taksaka, nyak mesib cara wewidangan Kandawaprastané. Tusing koné dadi ngawag-awag yén lakar mentas di jalané ento. Ada masih serem nuturang jalané ento jalan sipeng. Nyak sipengan tekén jalan gedé dikala nyepi.
Magenepan anaké nyatuang unduk jalan ane kondén bakat baana ngentasin ento. Anaké ané suba taén ngentasin iseng negak di bucu. Kenyem-kenyem dogén cara anak buduh. Nang abuku tusing ada omongané, adénanga ngoyong ditu negak sambilanga ningalin anaké majugjag nyugjagang jalan. Anaké ento tusing lakar nyak nuturang, yén tusing takonin aji keneh seken-seken. Mulan kéto koné babratan ajian anaké suba teka uli panglumbaran. Ajian apa ento adané? Sing ada lénan tekén Aji Mendep. Aji Mendep sing patuh ajak ngaji-ngaji mendep.


IGA Darma Putra
embas lan magenah ring Bangli. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média, minakadi Bali Post, Pos Bali, Tatkala.co, Suara Saking Bali, miwah sané lianan.

No comments