Lontar Kala Ireng (14)

Olih: I Madé Sugianto
Sumber gagambaran; https://id.pinterest.com/


Balawadwa Puri Pandan Wangi sregep nyalanang winaya. Bajang-bajang jegég kapilihin tur katundén madagang di bancingah puri. Tusing ada bani nulak kerana titah gusti prabu. Makejang ngebatang dagangan, ada ngadep bubuh, nasi séla, muang tuak. Pangaptinné balawadwa Kuda Kumala lélor nepukin dagang dengél. Kadaut marérén di bancingah tur mablanja nasi muang nginem tuak. Makejang dagangané misi wisya. Yén bakat ajeng muang inem ngranayang bayuné nguwon. Siat sida kakelidin. Ngalih menang tan pacaru.
Pajalan winayané antar. Neked di bancingah puri, balawadwa Kuda Kumala leleh tur marérén, maémbon di betén punyan kayuné rembun. Bajang-bajangé ajér ngelunin tur nyinggahang apang mablanja. Sinalih tunggil balawadwa cenidra tur mautsaha ngorahin timpal-timpalné apang tusing mablanja. Cenidra musuh nyalanang winaya. Ipun jejeh sekadi Sang Anoman kena winaya Déwi Sayempraba di Gua Windu. Kasangu ajeng-ajengan lan inem-ineman jaen. Sang Anoman ngemasin buta, aget ada kedis Sempati mapitulung.
Balawadwa Kuda Kumala kadaut ningalin dagang jegég. Yadiastun ada ané némbahang tusing karunguang. Balawadwané ramé-ramé nyagjagin dagang, nyemak tuak tur ngoyot kanti telah. Bedak layah balawadwané kerana majalan joh uling Puri Kuda Kumala. Sangkaning bengkung, balawadwané pablégblég bah ulian tuak lan ajeng-ajengan misi wisya. Ané selamet malaib nguningayang ring Patih Badak Sura. Kéto masih telik sandi nyambatang tekéning Gedé Merta ada musuh selamet tur nyambatang pakibeh balawadwané tekéning pepatihné.
Patih Badak Sura brangti. Makraik galak sakadi singa. Digelis makecos ka tundun jaranné. Talin jaranné kaketakang. Becat plaib jaranné nganginang. Tangan tangebot ngisi talin jaran, tangan tengawan ngambel sanjata trisula. Ningehang titah sang patih, balawadwané sregep nyaup sanjata. Ada nyemak tumbak, keléwang, keris, lan panah. Sami makraik, suarané kadi tatit. 
Balawadwa Puri Pandan Wangi sregep ngantosang musuh. Dagang di bancingah puri makejang suba kaselametang, mulih ka pondokné soang-soang. Di bancingah puri, balawadwané suba sayaga sanjata. Nepukin musuh ngepungin uling kauh, Gedé Merta nundén balawadwané némbakang panah. Sakadi ujan ulungan panahé uling langité. Ningalin balawadwa musuh iteh nangkis panah di baduur nganggon keléwang, Gedé Merta buin nundén balawadwa Puri Pandan Wangi némbakang panah nguleng tangkah. Liu balawadwa musuhé bah. Tangkahné tanceb panah katungkul nangkis panah di baduur. Tusing madaya Patih Badak Sura ngarepang musuh dueg maperang.
Patih Badak Sura makecos uling tundun jaranné. Ngerak apang musuhé suud némbakang panah.
“Yén saja prawira, lan macentok kawisésan dini. Yén kaé kalah, kaé ajak balawadwané makejang lakar nyaraka dini!”
Gedé Merta nundén balawadwané nyuudang nibakang panah. Disubané ujan panahé marérén, Patih Badak Sura majalan ka bancingah puri. Sanjata trisula suba sayaga, kéléwang sakti maselet di bangkiangné. Patih Badak Sura ngidih tulung tekéning balawadwa Pandan Wangi apang ngaé guét di tanahé anggon kalangan nyentokang kawisésan.
“Kaé ningeh orta ada guru sakti ngajahin balawadwaé dini mamencak lan maperang. Ento ngranang gusti prabu nitahang kaé maperang mai. Lan rérénang perangé apang bedik balawadwané ngemasin mati. Lan iraga ajak dadua dini nyentokang kasaktian. Kaé mintonin iba. Mai dini masiat!” ucap Patih Badak Sura sinambi nancebang katik trisula ka tanahé.
Gedé Merta ngrasayang tanahé magejeran ritatkala Patih Badak Sura nancebang katik tumbak trisulané. Sinah sanjata sakti. Balawadwané liu bah dugas tanahé magejeran. Sakadi naga gombang makipekan di betén tanahé ané ngranayang panjaké ngasanin linuh. Gedé Merta nguncalang angkihan sambilanga ngayat bhatara lelangit lan ngamé-ngamé adan guruné. Pangaptiné kapica karahayuan tur menang di pasiatan.
“Kal malengok. Mai ka tengah kalanganné masiat. Dong mara moné kabisan balawadwané dini, tuah ngébogin ben panah. Puih, cuh!” Patih Badak Sura nyampahin.
Gedé Merta majalan adéng ka tengah kalanganné. Ia ngemel kayu. Kedék Patih Badak Sura nepukin musuhné masenjata kayu. Ngawalék tur nundén musuhné mulih nyemak sanjata tur ngaugang kayuné anggon saang, apang ada anggon mapunpun ngaé yéh anget di paon. Yadiastun kawalék, Gedé Merta tetep majalan ka tengah kalanganné. Ia majujuk di tengah kalanganné. Patih Badak Sura buin nyampahin musuhné ané malejer di tengah kalanganné. Katarka balawadwa biasa kerana papojolan mekén masiat.
Patih Badak Sura ngertak. Mesuang kakembangan pencak anggon nakut-nakutin. Nanging musuh di arepné tetep malejer. Sakadi lelakut tan patakut. Ngancan ngwalék pepatih saking Puri Kuda Kumala. Nyambatang musuhné nyerahang urip. Ngadén balawadwa biasa tan pakawisésan. Tur nundén musuh di arepné mekaad uling di tengah kalanganné. Patih Badak Sura ngaku tan pabayu yéning nglawan musuh lemet. “Kaé lagas masiat yéning musuhé bisa mamencak. Kaé lek kasambat menang aluh, menang ulian nglawan musuh tan pakawisésan. Mulih ma, somahé jangkutin jumah!” Patih Badak Sura nyampahin.
Ngancan nyampahin kerana musuh di arepné tondén mekaad uling tengah kalanganné. Buina nyambatang tan pasanjata nyidang ngalahang musuhné. Sekadi ngetebang jangkrik cokorné Patih Badak Sura nundén musuh di arepné magedi. Nanging musuhné boya ja jangkrik ané prajani mengkeb yéning ada ngetebin. “Buin cepok kaé ngorin cai, énggalin magedi uling dini. Mulih, aritang malu sampiné padang. Da mai nyerahang idup,” ucap Patih Badak Sura, telapak tanganné matayungan sekadi ngulahin buyung.
Yadiastun kacampahin buka kéto, Gedé Merta tetep malejer di tengah kalanganné. Lima tengawanné sayaga ngisi kayu. Boya ja sanjata sakti, tuah saang kayu ané duduka di bancingah. Mirib saang ané kutanga tekén dagangé. Di muncuk kayuné misi adeng, sinah maan anggona mapunpun ngaé dagangan. Dugas orina mulih ngaritang padang, Gedé Merta tuah makenyem. Ané ngranayang Patih Badak Sura ngancan bingung nepukin musuhné tan parasa jejeh.
“Yé kenyem-kenyem. Gelem ragaé, Gung? Bani masiat ci Gung!” gertak Patih Badak Sura.
Ningalin musuhné tan parasa jejeh, Patih Badak Sura marasa kacampahin. Lantas mesuang kakembangan anggon ngaruh-ngaruhin musuhné. Nanging Gedé Merta tileh malejer ngisi saang kayu. Patih Badak Sura brangti lantas nendangin. Nanging batisné tuah ngenén angin. Musuhné sébet makelid.
“Ais, bisa ci makelid Gung,” ucap Patih Badak Sura tur sahasa nyagurin tur nyetut.
Pocol. Makejang ngenén angin. Teruna berag masanjata saang kayu dueg makelid. Marasa musuhné ngelah kawisésan, Patih Badak Sura ngabut trisula ané katancebang di tanahé. Kakembangan trisula kapesuang nanging musuhné nyidang ngelidin. Ngancan gedeg kerana musuhné sekadi nyampahin. Tuah dangklang déngkléng cara putri mapayas ngelidin tumbak trisula. Tumbén jani Patih Badak Sura nepukin musuh teguh. Élah makelid yadiastun kaamuk baan kakembangan. Biasané mara acepok nibakang trisula musuhé jengker ngemasin mati. Nanging jani malénan, nganti telah bayuné mesuang kasaktian, musuhé tileh blegeran tur seger.
Mapetékan telung dasa lima, ngangsur angkihan Patih Badak Sura. Apabuin yusané suba ngeséng kauh. Yadiastun sampun lingsir nanging papinehné kari alit. Campah yéning ngarepin musuh. Ulian tusing taén kalah ngaranayang ida sawai ngedig tangkah, ngaku tan patanding. Jani lek padidi kerana musuhné tondén mapeluh nanging angkihan idané ngangsur. Patih Badak Sura mara ngrasayang ngarepang musuh sakti tur dharma. Tusing nyumbungang kawisésan. Patih Badak Sura marasa jerih. Nanging kimud ngelekang pues padidi. (masambung…)


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments