Suluh saking Dharma Pamacul miwah Usada Sawah ring Para Patani

Olih: Putu Éka Guna Yasa
Potrekan Supartika
            Ring kakawin Ramayana sampun kabaosang ikang tani pritinubhaya gunaning Bhupatilana “sangkaning yasa kértin para petani kawibuhan sang bupati kabaos nincap”. Sastra-sastra sané mapaiketan ring baga tani luiré Dharma Pamacul/Sri Purana, Uma Tattwa, Merananing Carik, Usada Sawah, miwah sane lianan. Para pataninésajroning magarapan sujatinnyané patut ngamargiang gegelar sakadi sané akeh kabaosang ring pustaka Dharma Pamaculané. Tios ring maosang indik upacara-upakara sané patut kamargiang ritatkala ngaci-aci sawah, pustaka Dharma Pamaculan1 taler maosang indik dewasa tatkala matatanduran kadi puniki:

Kramaning nandur, anut sapta wara.Ra, sarwa buku.Ca, sarwa bungkah. A, sarwa godong. Bu, sarwa kembang.Wra, sarwa wija. Su, sarwa woh.Sa, mapagĕr turu.
           
            Manut daging Dharma Pamaculan ring ajeng parikrama nandur manut ring sapta wara patut kamargiang kadi puniki. Rahina Redite, becik nandur sarwa buku (gesing, tebu). Rahina Soma becik nandur sarwa bungkah (sela, ubi, sakancan maumbi).Rahina Anggara becik nandur entikan sane pacang kaangén donnyané (bayem, janggar ulam).Rahina Buddha becik nandur sarwa kembang (cempaka, jepun, pacah, soka).Rahina Wrehaspati becik nandur sarwa wija (jagung). Rahina sukra becik nandur sarwa sané mabuah (sumaga, duren, buluan). Rahina Saniscara becik nandur sarwa entik-entikan sané pacang kaanggén pagehan.
            Tatkala I juru tani ngamargiang utsaha matatanduran ring sawah miwah ring tegalan, pastika wénten mrana sane ngawetuang pakewuh.Silih tunggilnyané tatkala nandur pari, pastika wénten mrana saking kedis. Mapaiketan ring mrana kedis, wénten baos kadi puniki ring Lontar Usada Sawah. Kocap wénten paksi raja sané kamanggehang pinaka dewan kedis.Paksi raja punika madrué cucuk emas, manétra mirah, mabulu kamawon, tur manaka maléla. Kedise punika sane kasungsung oleh watek kedisé sami, tur ngamaranain padi druén Ida Batari Sri kantos telas. Punika mawinan, Ida Batari Sri mautsaha ngradana Ida Batari Uma pinaka ibun Idané, mangda lédang tedun ke mercapada.Bhaṭari Uma raris ngandika ring Bhaṭari Śri nakénang unduk sané ngawinang ida sungsut. Batari Sri maosang panangkan sungsut Idané sangkaning makasami pariné katadah antuk I Paksi Raja saha réncanganésami. Punika mawinan, Ida Déwi Uma ngutus Ida Sang Hyang Pamunah miwah Sang Hyang Sepuh mangda tedun saha nyaga Ida Batari Sri.
            Yéning pét pradé I Paksa Raja saha rencangné nadah padin Ida Batari Sri, Sang Hyang Sepuh miwah Ida Sang Hyang Sakti wenang ngamargiang kapatutan nenda tur ngulah I Paksi Raja maduluran antuk sarana patakut dadua, turkasembarin tri ketuka, pada ping, 3. Patakuté punika katancebang tatkala kalion. Mawastu takut Ki Paksi Manuk.Aturin canang duang taṇding, mraka nyanyah gagringsingan, bantenang limolas lemeng. Yéning yan sadya mupu, tatkalamantenin, ada labaan iddha, Sang Hyang Sepuh miwah Ida sang Hyang Pamunah Sakti.  Sang Hyang Sepuh labaan idané ajengan putih apunjung, mabé taluh dadar, sasawur kacang komak dhaksina, 1, bayuhan atanding.Sang Hyang Pamunah Sakti malabaan nasi kuning mabé kuning taluh, canang ngapasang, maraka geti-geti biu mas.
            Malarapan antuk sarana upakara punika, pustaka Sri Purana ngicen pawarah-warah utawi suluh ngenénin indik tata cara ngulah mrana utamannyané kedis. Mangdané prasida muktiang kawisesan upacarané puniki, para pataniné becik yéning matategar ngamargiang.


1) Wacén salanturnyané ring buku Dharma Pamacul sané katerbitang olih Gedong Kirtya Singharaja (tahun 2007).


Putu Éka Guna Yasa
embas ring Banjar Selat Tengah, Bangli, 6 Januari 1990. Mangkin dados dosén ring Jurusan Bahasa Bali Unud. Nerjemahang makudang-kudang lontar, pemenang Pemuda Pegiat Literasi widang jasa saking Paguyuban Duta Bahasa Provinsi Bali 2018. Kakawiannyané kawedar ring makudang-kudang média masa, wiadin ring cakepan luiré Bali Post, Pos Bali, Prabhajnana (I, II, III), Angripta Rum.

No comments