Lelipi Ipian

Olih: I Madé Sugianto
Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Ada uling aminggu ipian tiangé setata jelék. Bapan tiangé masih nyambatang ipiané buka kéto. Di ipian, tiang lan kulawarga anyudang blabar. Dikénkéné tiang ngipi sakulawarga ulung ka pangkungé. Tusing taén banat ipiané. Bapan tiangé jejeh ipiané ngambahin. Yadiastun ipiané kasambat bungan sirep, nanging tetep bakat kenehang.
Ipian paling serem dugas sirep lemahné. Di pangipian tiang ngempu I Kocong sambilang ngalap manggis di teba. Uling dori ada odah nyimbuhin. Tiang nyidang ngelidin I Kocong apang tusing kena simbuh. Dugas tiang makelid masa bangkiang tiangé kena ampehan angin. Celéng tiangé kena simbuh kanti ngemasin mati. Tiang nyagjagin lakar nyagur odah ané nyimbuh céléngé kanti mati. Nanging odah kaliwat sakti, sekadi ngelah ajian sayong petak, prajani ilang. 
Soléh, yén sambatang ngipi, paningalan tiangé tusing ngidem. Yén orahang tusing ngipi, tiang maan masriep sangkaning kiap. Mirib baan ipiané bakat kenehang, saja céléng tiangé mati. Mirib mati kena virus. Sanjané ento céléngé kal tanem di teba. Pedalem mémén tiangé suba limang sasih ngubuhin celéngé ento. Kayang Penampahan Galunganné ukuna tampah ajak sekaa mapatungé. Katarka céléngé mabat apikul lebih. Jani pasaran céléngé aji Rp 35 tali rupiah akilo. Amonto mémén tiangé rugi.
Satondén tiang nanem bangkén céléngé ada sodagar teka nagih meli céléngé. Tagih bayaha aji limang atus tali. Tiang tusing ngadep, ngudiang bangkén céléng adep. Nyanan bangkén céléng olaha tur adepa di tenten, sinah kramané ngajeng bé céléng mati. Disubané mulih sodagaré, bangkén céléngé kal tanem di teba. Suud nanem bangkén céléng tiang lantas manjus. Nyaluk jam pitu peteng tiang ngidupang komputer, mragatang pasuh. Dugas ento mara endang. Dedaluné bek teka. Tiang magaé uyak dedalu. Iseng nyemak bokoran isinin yéh anggon nuduk dedaluné, anggon baneh mancing nyalian. Dedalu ané mapunduh di bokoranné kapotrék. Potrékanné kal upload di facebook. Liu timpalé di facebook maosin potrékan dedaluné. 
Suud masang potrékan di facebook prajani bangkiang tiangé sakit. Kanti bungker naenang sakit. Nadak sajan sakité teka, kéweh baan maangkihan. Somahé ané mara teka uling makuli lantas nyagjagin. Ngurut bangkiangé aji lengis kayu putih. Sakitné ngancan nyangetang. Tiang plaibanga ka dokter umum. Dokteré narka kolik. Celepanga ubad uling song silité. Yén buin ajam sakité tusing empah apang énggalang aba ka UGD. Teka uling dokter tiang nyagjagin pedeman. Sakité ngancan nyangetang. Kanti telung jam sakité tusing empah, tiang ajaka maubad ka rumah sakit. Di UGD perawat jegég nyuntik lengenné. Asukanga ubad injéksi. Ngancan makelo ngancan ilang sakité.
Perawaté masih nyedot getih lan nundén nginceh. Tiang enjuhina klopok, tundéna ngisinin klopoké inceh. Getih lan inceha turéksaina di lab. Hasilné, tusing ada ngenah sakit di getihé nanging di incehé misi getih, katarka di ginjal ada sakit. Dokteré ngrujuk apang marontgen lan maUSG. Hasilné, di ginjal tengawan misi batu. Dokter spesialis urologi nundén operasi. Tiang nulak, boya sing bani maoperasi, nanging tusing ngelah pipis Rp 35 yuta rupiah. Tiang milih ngencak batuné nganggon loloh don kecibling. 
Sawatara jam telu das lemahé, tiang dadi mulih. Demen atiné tusing kanti ngamar di rumah sakit. Neked jumah dapetang I Kocong ngangseg. Angkihanné nguik-nguik. Yén suba kéné angkihané I Kocong tusing nyidang segerang aji lengis apun. Plaibang ka rumah sakit apang maan nébo. Nanging pianak tiangé tusing nyak ka rumah sakit yén sing milu bapané. Yadiastun enu ngrasayang sakit bangkiang, tiang ngatehang pianaké ka UGD. Tangkejut dokteré ané ngubadin tuni kerana tiang buin teka. Tepukina pianaké ngangseg, dokteré becat nyemak nébo. Andus néboné sedote tekén pianaké. Ngangsegné ilang. Pianaké dadi mulih.
Dugas majalan mulih, ipiané bakat inget-ingetang. Nyak patuh ipiané tekén sakité nibénin. Céléng mati kena simbuh. Bangkiang tiangé sakit, di pangipian kena angin dugas odah nyimbuhin I Kocong. Kéto masih I Kocong ngangseg. Mirib ento sipta iraga ajak pianaké kena sakit. Bakat campahin ipiané. Tiang enu ngasanang sakit, aget I Kocong tusing enu ngangseg. Gigisang bakat pinehin. Sajaba mataanan padidian kerana bangkiangé sakit. “Tumbén ipiané masib ajak pajalan idupé. Apa ento maadan nerabang sawang, ngipi kéwala paningalanné kedat? Dumadak tusing buin nepukin buka kéné,” pangaptin tiangé.
I bapa nelokin ka pedemané. Tiang enu ngrasayang sakit, sing nyidang magaé. Kéto masih I Kocong tusing masekolah kerana kiap. I bapa nyambatang ibi sanja ngipi jelék. Balé ané tongosin tiang ajak pianak somahé ajur tomplok blabar. Balé delod ané tongosina tekén i bapa ajak i mémé selamet. Nanging reraman tiangé tusing nyidang nulungin pianak, mantu, lan cucu. Kerana ada lelipi gadang maikut barak malingkeh di malun jelanané. Sabilang mukak jelanan, lelipiné nagih nyototin. Ento makerana tusing nyidang pesu uling kamaré lakar nundun pianak, mantu, lan cucu apang énggal makisid tongos kerana yéh ujané maluab dadi blabar.
“Mirib lelipiné ento ané nylametang mémé ajak bapa. Yén drumuk pesu mirib milu anyudang blabar,” kéto tiang masaut.
“Ulian lelipiné ento, Nyoman ajak kulawargané anyut. Grimutan basangé tekéning lelipiné ento. Ukuna lanteg, nanging tusing ada gegitik di sampingé, tungkedé masih sing tepuk,” pasaut i bapa.
Masantulan papineh tiangé ajak i bapa dugas ngomongang lelipiné. Yén tiang narka sipta melah kerana ulian lelipiné i mémé ajak i bapa selamet tusing anyudang blabar. Umahé masih tileh, tusing usak. Nanging i bapa ngorahang ipiané jelék. Mabukti pianak, somah, lan mantu ngemasin mati anyudang blabar. Nirguna idupné tan papianak, mantu, lan cucu. “Aget tuah ipian,” ucapné.
Sakit bangkiangé ngancan ngendukang. Tiang nyidang bangun tur klicak klicak di natahé. Nyidang masih ka paon nyemak nasi padidi. Nanging kéweh ngelekang nasiné. Pait karasayang. Nginem yéh masih kéto. Gigis kenehé madaar lan nginem yéh. Sajaba loloh don kecibling kal engsehang nginem. Pangaptiné batu ginjalé encak. Nginceh parus tur tusing sakit. 
Buwung ngajeng tiang lantas mabahan di pedemané. Enu marasa kiap kerana ibi sanja sing karuan maan sirep. Lemah bétél magadang, mulih uling rumah sakit buin ka rumah sakit ngateh pianaké ngangseg. Mirib sangkaning kiap, tiang engsap, maimbuh mangipi. Di pangipian tiang tongosina tekéning lelipi gadang maikut barak. Ngejer, yadiastun tusing tagih cotota, titiang jejeh. Kerana uling cerik enyeh nepukin lelipi, yadiastun lelipi jali ané awakné cerik, titiang tusing bani. Da ja lelipi seken, gambaran lelipi di tiviné bakat jejehin. Plalianan lelipi masih kal takutin. Ulian ngetor, jejeh nepukin lelipi titiang ngrajang bangun. Kenehé jani makisid sirep, tegarang di balé delod, enyén nawang sirepé etis tur tusing mangipi.
Mara menékang di undag balé delodé, tiang kagiat. Lelipi gadang maikut barak malingkeh di malun jelanan kamaré ané kal ojog. Tungked I bapa ané nylélég di sendi kal jemak. Lelipiné kal panteg kanti mati. Bangkéné kal entungang di teba. Teka uling teba, dapetan i bapa daah duuh di kamarné. Ipun ulung uling pasaréan. Tusing nyidang bangun padidian. Balinin tunduné beseh, ngenjol gedé. Mirib makaplag tunduné di plangkahanné. I bapa masih tusing nyidang majalan padidian. Titiang ngelurin i mémé apang ningting i bapa ka dipané. Tiang tusing nyidang ningting kerana bangkiangé sakit tur jangkeh. Pedalem i bapa tusing nyidang naenang sakitné.      
Nepukin i bapa sakit, maimbuh tiang lan I Kocong masih sakit kanti maubad ka rumah sakit, i mémé ngelah keneh ngwacakang. Nunas bawos baas sig jero dasaran. Jero dasaran nundén ngaturang segehan, aturang di tongos lelipiné katanem. Sujatiné lelipiné ento mapitulung, nyengker umah lan kulawarga apang tusing kencanin désti. Tiang mineh-minehang munyin mémén tiangé. Napi pelih tiangé, nguda déstiné nyakitin. Mirib ada ané kuciwa, liu anak ngidih tulung, nanging sing makejang nyidang nulungin. Ada ngidih tulung apang pianakné maan sekolah negeri, ada ngidih tulung pang maan gegaén, ada masih ngidih tulung apang palasang masomahan. Terus bakat kenehang, kanti sirahé kebut-kebut. Makleteg tiang inget, désti apa Résti ané nyakitin? Résti taén ngajakin mademenan nanging katulak. Résti ngelarang désti ulian sakit ati? Tangkahé nerugtug, papinehé macladukan. 

Sukra Wagé Krulut, 8 Fébruari 2019
Galah 00.25 Wita


I Made Sugianto
Kukuh Sugianto utawi I Made Sugianto embas ring Tabanan dina Wraspati Wagé Sungsang (Sugihan Jawa) tanggal 19 April 1979. Dané ngawitin nyurat sastra Bali modéren ring warsa 2009, lan malih awarsané dané sampun prasida ngamedalang cakepan sané kapertama mamurda “Bikul” lan kalanturang antuk cakepan sané kaping kalih mamurda “Préman”. Ring warsa 2009 dané ngwangun penerbitan sané mawasta Pustaka Éksprési sané sampun nerbitang makudang-kudang cakepan napiké cakepan mabasa Bali wiadin basa Indonésia. Polih hadiah Sastra Rancagé ping kalih inggih punika warsa 2012 bidang jasa lan warsa 2013 antuk novél sané mamurda “Sentana”. Sané mangkin dané makarya dados wartawan Harian Umum NusaBali.

No comments