Berung

Olih: DG Kumarsana
Gagambaran Manik Sudra

Bakat kenehang, krana metatu abedik cara bintilan. Bintul-bintul barak ané sing suud-suud bakat gésgés dadiné ngedénang lan merupa berung. Bengu sing kodag-kodag yan adekin. Besil dini-ditu. Blenget gati.
“Aruh....!! tiang ja suba kenjel ngarawat tatun tiangé ené, apa ja dadiné buin mani tiang sing nawang. Cutetné tiang sing ja nyak ngerunguang buin,” Luh Ayu ngemigmig sambilanga nyebak. Pisaga ané nelokin pada jejeh. Makejang anaké pada jejeh. Apa sing lakarang jenis tatu kéto bisa ngalimbak wiadin ngranang gerubug di désa. Anaké makejang pada ngrimikang.
Sabilang Luh Ayu liwat di aep pisagané ané pada mapunduh bruak-bruak ngorta, nadak makejang pada mendep sing ada pesu munyi sambilanga nekep cunguh. Ngenah sajan ngewada. Saru apa ulian jejeh ngalimbak panyakitné ento, apa krana demen ugig jak timpal.
“Suud monto nyebak. Tusing pragat ulian nyebak dogén. Préksaang awaké malu ka dokter. Ngidih pengubadan lan resép apang tusing ngancan ngedénang, lamun dadi tagih ubadé ané maal pang énggal seger,” Ratih , timpalné paturu di kantor ngorahin. Nyelag ngojok ka umahné.
”Suba. Suba!! Suba kapréksa baan dokter. Dokteré ngemaang ubad ané meranén tur maal gati. Delokin ja ditu,” Luh Ayu masaut sambilanga nujuhin kaputan ubad uli klip plastik di duur méjané. Limané iteh kaskas-késkés. Sabilang minggu tiang luas ka dokter, kéwala tusing ada perubahan nyang abedik. Tiang tandruh apa sujatiné sakit tiangé ené? Ané sanget bakat kenehang buin yéning ubadin ngancan ngedénang tatuné lan nyakitin sajan. Nyén Sujatiné belog? Dokteré apa panyakité. Asanang dokteré mirip ané belog tusing ngidang ngebaang ubad penawar ané meranén. Mirib tusing ja ada ubad meranén jaman jani anggon ngubadin tatu cerik nganti dadi berung kakéné,” ia ngrumuk sambilanga misuhin dokteré. Panyakitné padidi masih kena pisuh. Kadirasa blasak dogén kenehné. Receh sajan-sajan.
”O, ento madan koréngan, Luh,” Kadék Doglong mapi-mapi medasang, kenehné suba ririh pisan krana ulian nlektekin panyakit jenis kéto bisa tawang kénkén koné kaidupan Luh Ayu dugasé cerik yan demen maplalian  di enduté, wiadin maplalian di tukadé ané bek misi luu muah tain jaran, kondén buin tain ubuh-ubuhan ada ané ngenceh lan meju ditu, sing tawang masih di tukadé ada bangkén cicing kampih. Kadék Doglong nyatuang timpalné dugasé cerik ané demen maplalian nyanyad patuh ja cara panyakitné Luh Ayu jani. Mula perlu seken-seken runguang! Sing dadi campahang sajan gejala-gejalané ané mara ngenah.Tusing ja maarti apa-apa, Bes ngenah campah, api ja berud abedik, sakéwala sanget ngranaang lek lan ngulgul tur likad nyemak gaé sewai-wai di kantor. Kéngkén sing likad, sabilang ia ngomong ajaka relasi bisnisné kanti misi ngengkebang lima ané koréngan. Makejang timpal-timpal lan rélasi bisnisné di kantor mreténin.  Ada ané teleb gati mreténin, kadirasa likad Luh Ayu. Kénkén anaké ngelah olas asih nepukin limané buka kéto. Ngelek hati apiké nganggo baju ané melah lan maal-maal, lakar sing ja  nyidang ngengkebang koréngané.
”Ento madan berung,” Bli Putu milu masih ngimbuhin medasang. 
”Nah, api ja koréng jawata berung apa koné bédané? Lakar kanti tua naanang sakit buka kéto?” Kadék Doglong nungkasin. Krana ento lakar ngusak bayun rélasi-rélasi bisnisné di kantor. Lamun ada anak muani ajak Ni Luh Ayu, kénkén carané? Bli Putu nlektekang matané I Kadék. Seken-seken! Ngujang ia sanget ngerunguang sakitné Ni Luh Ayu? Ah, miribang I Kadék Doglong ada keneh ajaka Ni Luh Ayu. Nganti kakéto carané mreténin. Tresna pisan abetné.
Anak muani ajaka dadua ento pada mendep. Luh Ayu ngentas sambilanga nekepin map di limané ané ngenah berung. Ebo pengit ngebekin ruangan perkantorané.     
“Suud ngomongang timpal,” bli Putu ngorahin Kadék Doglong. Ngenah sajan  munyiné misi ngelonin Ni Luh Ayu. Kénkén sing padalem lamun nepukin Luh Ayu cara anak ruyud majalan sambilanga tékol. Ngenah likad di paninggalané.
Sabilang peteng Ni Luh Ayu malik-malikang palet surat kabar ané suba makelo sing kabaca. Tuah iseng dogén nyén nawang ada pabligbagan abedik atawi resép manjur pang sing ja nganti tuyuh kemu-mai ka dokter kulit. Sujatiné pabrik ubadé ento mirib ia ”fiktif” indikasi-né, kéto kenehné ané majalan ”ékstrém”. Makejang ubadé ané kawedar di pasaran, makejang ubadé ané kaadep di apoték lan makejang jenis ramu-ramuan jamu ané kaadep di toko-toko ubad ia ngorang raos bogbog. Tusing ada meranén. Mogbog mengkeb-metapel di durin karirihan iklan dogén! Iklan ubad-ubadan pada pagedénin kamuat di surat kabar wiadin majalah-majalah sujatiné ento ngédéngang muan-muan anaké luh jegég-jegég dogén, bentuk-bentuk batis ané luwung, sakéwala sing ja nyak ngédéngang kénkén koné prosés berlangsungné ngubadin panyakité uli mara kena kanti nyidang seger. Ah, uluk-uluk ento. Apang nyak anaké meli barangné! Bes ngenah bogbogné! Bobab sajan! Ento madan ”penipuan publik”, ragragan “komoditi” ajak nak ngelah kebrebehan. “Komoditas konsumén” anaké ané sayan gelem muah ja kapercaya, yadiastun ajiné maal, ngemigmig sambilanga gedeg Luh Ayu padidiana. Med sajan naenang berungné, mameka sing suud-suud ,makelo-kelo ningalin ibané ngeranaang kenehné sebet. Nah, né ia di palet keséhatan ada koné pabligbagan ubad penemuan baru panyakit diabétes, kénkén carané ngaé seger ané melah, aluh lan mudah nganggo buncis. Dadi anggon lakar jukut. Dadi masih ngaé olah-olahan kacampur baan wortel abedik anggon nyegerang sakit mata. Ni Luh Ayu ngénggalang nélpun timpalné, ia menyet mémékné I Néni enu  nyakit diabétes. Suba ngantos stadium telu lan aminggu ané maluan “urgent” parintahé dokter bedah maang tindakan, abesik kacing batisné amputasi krana suba membusuk. Masisa tulang kabungkus baan kulit abedik. Biasané penyakit kéto lamen ja suud operasi, lakaran makelo tuhné, asanan kéweh was. Tiban-tibanan bonyok ngancan menékang nuju matan batisné nganti ka paané. Jejeh lamun ngenehang dugas ninggalin I Néni sebet nyatuang kakéwehan mémékné. Ni Luh Ayu masih maan milu ngenemin dugasé operasi mémékné I Néni di arep kamaré bedah minor rumah sakit umum. Kéto luung abetné Luh Ayu enu masih inget kakéwehan timpalné yadiastun ia patuh ngelah kéweh. Ento madan ngedum kéweh bareng-bareng. Milu masih bincuh nulungin timpal.
”Ada masih ané lebih parah sakitné katimbang tiang,” Ni Luh Ayu molmol sambilanga ngolésin berungné baan salep lantas ngusap-usapin baan kapas cotton bud. Adan salepé nyzoral créam, dokteré ngorahang ubad meranén, ubad “high class”. Apa kadén madan kéto. Ané penting was berungé.
Inget dugasé blabar gedé di désa, yéhé menék tegeh kanti neked bangkiang ukuran anak kelih. Pada nyapnyap makejang. Yéhé menék ka umahan. Makejang pada sépanan ngisidang lan bincuh ngajang isin perabot umah. Nyap-nyap tekéning sekayané sowang-sowang. Tusing suba ngenehang apa dogén ané kampih di yéhé ento. Luu , bangkén kuluk nganti kompor lan makejang isin paoné pada kampih. Gedé pesan yéhé apabuin warnané coklat macampur selem, apa kadén lakar sinah dadi sumber panyakit kulit, jalir, demam berdarah ulian leguné lakar pada kemu-mai lan liu lakaran anaké pada ngencit, ngutah mising. Pisaga makejang sambrag pada rarud. Blingsatan malaib kemu-mai paling. Konyangan paling. Sajan-sajan enteng kenehé.
Suba liwat abulan sagetan Ratih teka ka umahné Ni Luh Ayu nekedang gatra anyar sambilanga ngélkél kedék.
”Apa ada Gék?” Ni Luh Ayu ngaukin Ratih baan ”Gék” ulian ja muané jegék sakadi artis sinétron kesayangan Luh Ayu ané sawai pabalih di télevisiné.
”Jani pisagané makejang luh-muani, teruna-bajang, cenik-kelih telah pada kaskas-késkés. Ada ané berung gedé nganti bongkéng, ada masih ané bonyok.”
“Dadi kéto?”
“Tinggalin ja I Galuh Bonjor jani nganti ka song jitné berung,” kaukina Galuh Bonjor ulian bungutné cara bungut bémo kéwala demen ugig, nyadcad timpal.
“Dadi nawang ?”
“Tolih ja pesu makejang pada kaskas-késkés.!!”
”Apa ulian tiang?”
Ratih sing masaut, laut magedi ngalahin Luh Ayu bengong padidian.
Jani Pisagané di désa makejang pada kena berung. Telah kaskas-késkés. Sabilang ngaliwat tepukin ada ané ngéskés lima, ngéskés batis, ngéskés jit sambilanga mamisuh. Misuhin blabar ané suba liwat. Ulian yéh bandangé ené makejang dadi kakéné. Panyuud blabar dadi mesuang gering agung. Padadiné gerubug désané.
Jani ja suba pada suud anaké makejang ngrimikang Luh Ayu. Sakéwala jani makejang pada ngrimikang déwékné padidi. Ngenehang sakitné padidi. Jani ja suba pada suud makejang anaké pada nekep cunguh sabilang nepukin Luh Ayu mentas. Sakéwala jani makejang pada nekep cunguh lan bungutné padidi. Ngenehang berungné padidi.
Ané sing suud-suud ngélkél kedék tuah ja I Ketut Aget, krana dugasé blabar gedé ento ia mula luung tegak umahné di duuran pisagané ané lénan. Tusing celepin yéh gedé. Ngélkél sing suud mekadi nepukin timpalné liu pada kaskas-késkés sambilanga nyelek jit. Mimih déwa ratu!! Pedalem pisan pisagan tiangé. Tusing kaunduk baan nulungin krana sing pedas baan ubad-ubadan.
DG Kumarsana
Embas ring Dénpasar lam magenah ring Lombok Barat. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Post, Nusa Tenggara, Karya Bakti, Lombok Post, Suara NTB miwah sané lianan. Cakepan sané sampun kamedalang luiré Komédi Birokrat, Kabinét Ngajengit, Senggeger, miwah Mata Dadu.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete