Tresna Sujati

Olih: Ni Kadék Rima Widiasri Krisna Déwi


Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Ratih anak sané jemet, jegég, tur dueg. Sampun atiban Ratih matunangan tekéning Bayu. Bayu anakné bagus, dueg, nanging lacur. Reramanné Ratih nénten setuju yéning Ratih matunangan tekéning Bayu krana Bayu anak lacur. Ratih sesai matunangan mengkeb-mengkeb sareng Bayu. Mangkin Bayu sareng Ratih matemu ring Tamun Sari, irika Bayu ngucapang isin atiné sareng Ratih.
“Luh, ..... ”! Bli ngorahin I Luh meriki krana beli lakar mapamit, bli maan béasiswa kuliah ring Bandung.” 
“Napi bli......? Napi maksud bliné niki?” 
“Bli jani lakar ngabuktiang tekéning reraman I Luhé, bli pantes masanding tekéning I Luh napi ten. Selami bli drika I Luh harus majanji tekéning bli. I Luh harus satya ngantosang bli, anti bli mulih ngalih I Luh buin pidan. Kénten masih bli bakal satya tekéning I Luh, bli ten lémpas sareng I Luh.” Sambilangga ngisi limané Ratih. 
Ratih nénten kuat naanang yéh mata, “Ten bli.. tiang ten nyidayang mun bli ten wénten, tiang ten nyak bli magedi.” 
“Luh.. bli majanji bli lakar mabalik buin mariki, bli ten pacang lémpas tekéning janjin bliné tekéning I Luh, keneh bliné sampun siki, bli lakar luas buin aminggu.“ 
Ratih tetep nénten setuju lamun Bayu kuliah ring Bandung, nanging Bayu nyelasang Ratih apang setuju. Makelo pesan Bayu ngorta tekéning Ratih, pamuputné Ratih setuju Bayu kuliah ring Bandung. 
“Nggih bli tiang bakal satya ngantiang bli driki.”
“Disubané bli teka uling Bandung, né pertama bli dot tepuk I Luh.. bli lakar ngantosang I Luh driki, ring Taman Sari puniki.” 
“Nggih bli, tiang lakar satya ngantiang bli driki.”
Telung tiban liwat, sesai Ratih ngantiang Bayu ring Taman Sari. Mangkin Ratih majalan ka Taman Sari, ring tengah jalan ia matepuk tekéning anak muani sané ulung matrék-trékan. 
“Bli ten kenapi?” Ratih nyagjagin anak muani punika. 
“Ten,” nanging nénten nyidayang bangun krana keseléo. Ratih ngurut batis nak muani punika kanti nyidayang bangun. 
“Suksma Luh, I Luh kar kija?” patakon anaké muani. 
“Tiang lakar ka Taman Sari.” 
“Lakar ngujang I Luh kema?” 
“Tiang melali merika, nngih bli tiang merika dumun." Muénggal-énggalun magedi. 
Nanging ten makelo sirahné Ratih pongéng tur nénten sadar. Anaké muani punika ningalin tur nyurung Ratih abana ka rumah sakit. Dokter sané meriksa Ratih ngorahang Ratih keni kanker hati stadium tiga, Ratih maskesiab tur ngeling. Anaké muani nika nenangang Ratih tur ngatehang mulihné. 
Sabilang Ratih ka Taman Sari, ia pepes matepuk tekéning anak muani punika. Ten pasangkan anaké punika mawasta Pandé, anakné bagus tur sugih. Pandé pepes masih ngatehang Ratih mulih. Bapané Ratih setuju pesan lamun Ratih matunangan tekéning Pandé, nanging Ratih ten nyak. Ratih ngorahin Pandé apang nénten ngorta napi-napi tekéning reramané lamun ia kena kanker hati. Makelo liwat Ratih sareng Pandé mangkin dados timpal paak. Sabenehné Pandé ngelah rasa tresna tekéning Ratih, nanging nénten bani ngorahang. Ratih kari satya tekéning janji sané ucapanga sareng Bayu ipidan. 
Nénten karasa petang tiban sampun luwat uling Bayu magedi. Ratih ngarasa sanget rindu tekéning Bayu nanging ia nénten nyak Bayu uning tekéning penyakit sané rasaanga mangkin. Ratih nénten nyak Bayu masih ngasanin sané asanina. Ratih nyimpen penyakitné punika pedidian. 
Mangkin Ratih dot pesan ka Taman Sari,  aliha timpalné Saras apang ada ajaka. Drika ia matepuk tekéning Pandé, Pandé masih bareng ka Taman Sari. Neked ring Taman Sari Ratih makesiab tur ngeling ningalin Bayu drika. Ratih ngisi limané Pandé sambilanga majalan di maluné Bayu, Pandé makesiab krana limané gisina, nanging ia demen. Bayu ningalin Ratih ngisi lima nak lén. Jagjagina Ratih tur kaukina, nanging Ratih mapi-mapi gelu ningalin Bayu. 
“Bli!..” 
“Sira sané ajak I Luh puniki?” 
“Niki bli Pandé tunangan tiangé, Bapan tiangé sampun nyodohang tiang tekéning bli Pandé.” 
“Téga gati I Luh ngingkarin janji sané kaucap ipidan. Bli kari tresna tekéning I Luh. Uli pidan neked mangkin bli satya tekéning I Luh, mangkin napi balasan I Luhé?“ 
“Ampura bli, mangkin tresnan tiangé sampun ten wénten tekéning bli.”
Ratih nénten nyidayang naanang yéh paningalanné. Nénten nyidayang naanang rasa sebetné, nénten nyidayang naanang rasa rindu tekéning Bayu. Ratih malaib sambilanga ngeling, Saras nugtugin I Ratih. Saras ningalin Ratih sedek ngeling. la nyagjagin Ratih tur matakon kenapi Ratih ngejoh tekéning Bayu. Ratih nénten ngomong napi. Nanging Saras tetep nesek Ratih apang macerita. Ten makelo Ratih nyak ngorahang napi sané ngaranayang ia ngejoh tekéning Bayu. 
“Sujatiné tiang kari tresna tekéning bli Bayu, nanging tiang ten nyak bli Bayu ngasanin sakit sané asanin tiang, sebenehné sampun makelo tiang keni kanker hati stadium 3. Nika sané ngaranayang tiang ngejoh tekéning bli Bayu.”
Saras makesyab ningeh napi sané orahanga Ratih. Ratih jak Saras ten uning mun Bayu lan Pandé ngoyong di duriné, tur ningeh napi sané ucapanga Ratih. Bayu makesyab ningeh punika, tur nyagjagin Ratih. 
“Seken napi sané dingeh bli niki Luh? Napi sabenehné sané ada di keneh I Luhé? Kadén i raga sampun saling majanji mun raga bakal berbagi suka Ian duka.”
“Ampura bli tiang ten wénten manah ngingkarang janji sané kaucap ipidan. Tiang ten nyak bli uning napi sané karasaang tiang mangkin. Bli pantes makatang nak luh sané Iébih luung tekéning tiang.” 
Ratih nénten nyidayang naanang yéh paningalanné. Ia ngeling sigsigan. Bayu negak di sampingné tur ngorahin Ratih suud ngeling. Bayu majanji nénten pacang ngalahin utawi ngalih nak luh lén, ia majanji pacang satya tekéning Ratih. Pandé makesyab ningeh tur ningalin napi sané nibenin punika, ia nagih magedi uli drika. Nanging nénten makelo Ratih sesek tur nénten sadar. Bayu, Pandé, lan Saras ngénggalang ngaba Ratih ka Rumah Sakit. 
Neked ring rumah sakit, Ratih periksana, dokter ngorahang kankerné sampun stadium 4. Ratih sampun kritis tur abana ka ruang UGD. Dokter ngorahang Ratih harus énggal maan donor hati. Reramané Ratih teka sambilanga ngeling krana ningeh kabar Ratih kena kanker hati stadium 4. Ring ruang UGD, Ratih terus ngucapang adané Bayu. Krana nika, dokteré ngalih Bayu tur ngorahin apang Bayu ngoyong di sampingné Ratih ring panguntat hidupné. Pandé sebet gati ningalin punika, krana Pandé tresna pesan kapining Ratih. Pandé ngeggalang magedi uling rumah sakit. 
Maniné wénten kabar Pandé kecelakaan krana punyah tur ngaba motor ngebut. Di sisiné lén wénten kabar, sampun wénten anak sané nyak madonor hatiné anggon Ratih. Operasi punika pacang laksananga mangkin. Makejang sané wénten drika pada tegang ngantiang operasi punika suud. Telung jam liwat dokteré pesu uling ruang operasi. Dokter punika ngorahang operasiné berhasil. Ratih lakar seger uling penyakitné punika. Nanging disubané Ratih sadar, ia matakon sareng perawat sané wénten drika. 
“Sira sané sampun madonor hati tekéning tiang?”
“Anaké nika mawasta Pandé, ia sampun sekarat krana kecelakaan. Satondén ngalahin ia ngucapang pangidih terakhirné, ia nagih donorang hatiné tekéning anak sané mawasta Ratih. Ia masih nitip surat sareng tiang apang tiang ngemang Ratih," sambilang ngemang surat. 
Ring suratné punika Pandé nulis ia sanget tresna kapining Ratih tur pacang ngelaksanayang napi sané ngeranayang Ratih bagia. Ratih ngeling sigsigan maca surat punika. 
Abulan liwat pikobet punika, mangkin reramané Ratih sampun setuju lamun Ratih masanding tekéning Bayu, krana Bayu sampun dados jatma maguna. Mangkin tresna sané karasayang Bayu sareng Ratih nénten sida kapisahang. 


Ni Kadék Rima Widiasri Krisna Déwi
embas ring tengading 7 Maret 1998.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete