Lébang

Olih: Agus Sutrarama 

Gagambaran I Gede Putra Ariawan

Langité ngansan remrem peteng ring pasisi Muaya, anak-anaké ané uli tunian macanda malaiban sakabesik ngalahin, nyisaang suung, dagang-dagang munduhang daganganné, warung-warung matutup, tiang ditu padidi. 
Buin mani Dévi lakaran luas ka Amérika, lakaran training irika ngantos atiban. Sajeroning utsaha sampun jalanang tiang apanga tiang sida ja molihang tongos di hatiné, nanging ngansan mekelo, ngansan tiang rumasa ngamaksaang, turmaning boya ja bagia malih né karasa sakadi kapertama tiang nawang tresna ring ipun, tuah sakitné mangkin ngansan rasaang. 
Yéning suba pamrihé ento milu nyusup sajeroning utsaha, sinah tresnané lakar né ngalah, ngansan capuh, tuah sakit né ngubek. Kénten naenin timpal tiang nuturin tiang. Nggih, mirib saja beneh, rasa sakit nika rauh saking tresna tiang ring ipun sané sampun kacapuhang olih pamrih tiangé. 
Né mangkin tiang nyerah, lébang tiang rasa sané masisa niki ka tengahing pasih Muaya, kasambragang ombak kakeberang angin dingin manulang, tuah nyisaang suratan rasa ring kertas putih. 
....dija kadén tekanné, tiang ngarasa seneng ring ragané, Vi, ragané madué idup nika, yadiastun sawai tan rasaang Vi. Nangis, ica, tiang sakadi nyaksiang waliwalihan idup, tiang rumasa bangga ring ragané. Durus jalanang idup niki... 
Tulisan tiang mejalan sekadi yéh ring tukadé, tan kapegatang, nyaritaang rikala kapertama tiang kenal ring sikian Dévi, ngantos makudang rasa né ngubek ring dada. Rikala wénten Maha Bhayu rauh lebang tiang I kertas laut makeber sambrag, tiang kedék padidi. 
Semeng nika, galangé durung matangi, nanging kedis-kedis pesisi Muaya sampun ajér pisan rikala nyapatin anak istri mabok lantang né nuduk asiki kertas sané makacakan irika, ipun makenyem mamaca. 
20 Agustus 2005, sawetara jam 3 sanja, tiang molihang télpun saking timpal tiang Wayan, né nakénin tiang indik Dévi, kocap Dévi tan wénten rauh ka bandara, tan wénten kabar saking ipun. Tiang jejeh wénten punapa-punapi ring Dévi, nanging sujatiné wénten rasa kendel agigis metu di hati rikala ningeh kabar nika, ipun tan payu berangkat. Tiang bangun saking kursiné laut tuun saking lantai kalih gedung Bali Post, tongos tiang ngerereh pangupa jiwa. Tiang dot negarang ngubungin timpal-timpal sira uning wénten né madué kabarné Dévi. 
“Dévi,” tangkejut tiang 
“Gedé,” Alus suara katimpalin antuk kenyung manis. 
Anak istri né cingak tiang irika tuah Dévi. To nguda ipun driki, napi tiang mangipi. 
“Niki Dé..” Dévi nyarahin tiang map gadang ring tengahné madaging sajabaning tulisan-tulisan tiang ring média masa, naler wénten tulisan tiang né wau tulis tiang ibi peteng ring pasisi Muaya.. 
Tiang mendep tan pasuara, irika cingak tiang paningalanné Dévi ngembeng. 
“Dé.. tiang jaga ngarereh cita-cita tiang kuliah ring ISI, sakadi Déné mutusang dados wartawan.” 
Sajan ipidan tiang sareng ipun tuah masekolah ring pariwisata, nanging iraga sami madué napi sané kabaos hati kecil, ne nuntun pajalan. Raris irika sirna makejang rasa sakit tiang né masisa. Tis landuh ring ati ngansan percayain tiang pinaka artos tresnané sujati. Ring panyingakanné Dévi cingak tiang endih api Sang Maéstro Tari, sekadi bungah ring dadan tiangé né ngansan pageh majanji ngabdi ring sastra Bali. 
Suratang tur lébang, tresna nika galang. 


Agus Sutrarama
magenah ring Tabanan. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti Sampun ngamedalang cakepan pupulan satua cutet “Bulan Satwak”.

1 comment:

 1. BOLAVITASPORTS PREDIKSI SKOR TERPERCAYA DAN TERAKURAT
  Pusat Permainan Live Casino Online Terpercaya Indonesia!

  Bonus 10% New Member Hanya Di Bandar Bolavita

  Dapatkan Bonus Casino Live Komisi Rollingan 0.5% + 0.7% Setiap Minggu Hingga Ratusan Juta.

  Bonus Diberikan Pada Pemain Casino Baik Menang ataupun Kalah.

  DAFTAR >>> DEPOSIT >>> WITHDRAW

  INFO Kontak Kami (24 jam Online):
  .
  • BBM: BOLAVITA
  • WeChat: BOLAVITA
  • WA: +62812-2222-995
  • Line : cs_bolavita

  ReplyDelete