Mamolos Payu Maplékos

Olih: Kébes

Gagambaran Manik Sudra

Kacerita I Wayan Soma, teruna wayah sané kesengguh belog, maimbuh seken minab belog. Sabilang dina gaginané tuah nulungin I Watri, méméné Soma ané madagang godoh di Peken Kumbasari.
Daslemahé, I Soma setata kadundun tekén Kapi, cicing ané kaubuh uli mara lekad. Tusing ja misi mategtegan, I Soma ngaresuak bangun lantas ngéncolang ka paon.
Watri minab suba suud ngoréng biu, I Soma maan eduman niisang apang bedikan lengis godohé. Suba lantas kéto, Watri lantas mejalan ka peken tur mabesen tekén Soma. 
"Yan, Wayan Soma, jani ngijeng cai di jumah. Tengaian mémé teka, umahé apang suba kedas," besen Watri.
"Nah mé, adéng-adéng di jalan nyréjéngé mé," saut Soma.
Delod umah I Soma, adané Gatri, pianak penggedé di désané I Soma. Disedek nyampat dinatahé, Kapi ngongkong sambilang makipek kelod nyiriang ada nak teka.
"Yan, ngujang cai nyampat dogén gaéné, sabilang semeng cai tuah ngaé godoh? Apang sing cai cara kéto. Awaké tolih lan tlektekang, bedik!! Sing taén ngurusang sampat, sawiréh suba ada mémén icangé" glémékan Gatri tur maakin I Soma.
"Men kudiang Tri, amonéan dogén kebisan awaké, Bapan awaké suba ngalain, ipidanan bapa ané nulungin mémé," saut I Soma mamolos.
Pasaut Soma ngaé Gatri jengah maimbuh gedeg saha nyautin munyiné kaalusin. Lantas ia ka balé daja negak disamping méjané, sambilan nolih Soma nyampat.
"Yan, Yan, dugas ipidan suba cai mayah pajeg umah!? Ingetang mayah, yén cai kanti tusing mayah, sinah cai bisa mabui cai," dengkik Gatri.
Paling kipekanné Soma, sengap tur makesyab, kalingan ngurusang pajeg, gaginané gén tusing ja pragat ban awai.
Sepanan Soma maekin Gatri. "Engkén, éngkén Tri? Pajeg, cang tusing ja rungu. Kénkénang carané mayah? Kal ulehin silihang pipis, pang sing awaké mabui," saut Soma paling.
Kenyeman Gatri sing cara biasané, tumbén polos maimbuh nagih nulungin.
"Naaah.. kéné yan, awaké suba biasa ngurusang ané kéné-kéné. Jemakang malu pipil cainé, awaké ané ngurusin ka kantor camat," pesaut Gatri sambil mekipekan kuri.
Tusing ada telung dasa menit, bakatanga pipil tanahé tekén Soma. Tusing ja misi kéné-kéto, pipil ento kaserahang ka I Gatri, lantas mabesen.
"Cai ngoyong jumah, da ngorang ajak mémén cainé, apang tusing cai opaka. Anak ngurus kéné mekelo," besen Gatri.
Gelisang satua, buin amingguné ada petugasé mabaju dines nelokin umahné Soma, dugas ento tengai, Gatri tondén teka uli peken.
Gelisang satu énggal, buin telung bulanné buin ada petugas mulihné nakonang buin pidan mayah cicilan.
"Apa? Cicilan? Cicing!! Mara ada pak. Ngujang bapak nagih cicilan mai. Ngaé-ngaé dogén," saut Watri sedek ngoréng biu.
Tagtag tugtug, petugasé nyelasang, pipil umahné kasilihang pipis tur tuara taén mayah. Ningehang raos kéto, Watri ngelemet tur nyelélég di adegané. Soma buka sampi mabalih gong, nepukin méméné ngalemet.
"Eh cicing, kudiang cai mémén cangé," raos Soma mamanes tekén petugasé.
Guminé ngangsan peteng, bayuné Watri inguh, ngenehang raos petugasé.
Soma negak di pamesuanné katimpalin Kapi. Nadak sara Soma inget, tekén pipil ané jemaka tekén Gatri.
"Mé, mé, cang mare inget. Dugasné Gatri delod umahé nagih pipil tanahé. Baang cang, anak ya ngorang mayahin pajeg," sadu Soma.
I Watri tusing ngidang ngaraos, mara inget tekén déwékné kabogbogin...
Méh! Seken mula saja belog magandong, né jani payu reramané lempuyengan. (*)


1 comment: