Barong Somi Anggon Nidik Invéstor

Potrekan Widnyana Sudibya

Idadané taén ningalin barong ané malakar aji somi? Sominé ento kadadiang barong olih Sanggar Loka Semara Santhi, Désa Sidan, Gianyar lan kapentasang di Kalangan Madya Mandala Art Center, Dénpasar, Redité (30/9/2018) peteng. Barongé ené tuah pendukung péntas bondrés inovatif.
Bondrésé totonan mamurda Somi Gingsul. Tetujoné tusing ja lén anggon nidik warga Baliné apang setata nyaga tradisi miwah lingkungan. Tiang nganggon judul Somi Gingsul ené krana di Bali jani cariké nyansan telah kaincer invéstor,” kéto pasautné Pande Putu Yogi Arista Pratama, sinalih tunggil pembina di Sanggar Loka Semara Santhi.
Sominé totonan kedadiang barong apang para invéstoré ngérti lan tusing enu momo ngincer carik. Barong sominé totonan masi kaarepang ngaénang invéstoré ngerti Bali. “Bali boya ja apa ané tepuk langsung adep, nanging di Bali enu ada warga ané kréatif lan ento ajiné lebih mael,” Yogi ngimbuhin.
Nadep tanah leluhur boya ja jalan ané paling melah apang énggal sugih. Justru baan pelestarian lan nincapang budaya Bali ané nyidaang ngasilang pipis.
Lénan teken ento, manut ketua sanggar, Agus Susanto, Sanggar Loka Semara Santhi ené suba malajahin makudang-kudang kesenian Bali. “Kesenian lénan ada sakadi Calonarang, Prémbon, tari lepas, lan biasané ada turis ané teka ka Stage Sidan lan ngadaang semi Calonarang,” Agus nlatarang.
Baan garapan ené, ia mapengarep apang Sanggar Semara Loka Santhi ané ada di Gianyar paak Kangin nyidaang nincapang gairah kesenian krana ané jani anaké uli luar tuah nawang kesenian di wilayah Gianyar paak kauh. (mas)


1 comment: