Majanji Ngarit

Olih: I Putu Supartika

Gagambaran Hendra Gunawan; Sumber: lelang-lukisanmaestro.blogspot.com

I Komang Darmawan matimpal raket ngajak Putu Agus Ruspawan. Ia pada-pada kelas pat SD lan pada-pada ngubuh godél aukud. Sabilang teka uli masuk, ia lakar ngarit ngalihang sampiné amah-amahan. Nanging kanti jani ia ondén taén ngarit bareng-bareng.
Sedek dina Saniscara, tumbén ajak dadua majanji lakar ngarit barengan. Dugasé ento jam istirahat sekolah lan ia ajaka dadua negak di malun kelasé sambilanga naar és lilin ané belina di ibu kantiné.
“Mani hari Minggu, jam kuda lakar ngarit?” I Komang Darmawan ngemalunin matakon tekén Putu Agus Ruspawan.
“Jam kutus Mang. Apang selidan suud ngarit lan maan maplalian disubané suud ngarit.”
“Mai barengan ngarit di carik bapan tiangé. Padangné sedek ngembung gadang-gadang. Yén to baang sampi pasti demenina.”
“Baanga ngarit ditu tekén bapan Komangé?”
“Ngujang sing. Ibi tiang suba maan ngorahang tekén bapan tiangé lakar ngajak Putu ngarit ditu.”
“Oh lamun kéto, tiang milu besik ngarit ditu. Di tegal tiangé padangé suba nyansan telah bakat arit sebilang wai.”
“Nah mai barengan ngarit ajak tiang bin mani.”
Bél masuk kelasé mamunyi, ia ajaka dua masuk kelas.
***
Maniné semengan I Komang Darmawan ngajak Putu Agus Ruspawan majalan ngarit ajaka dadua. Mabekel kampil pada mabesik lan nyelet arit di tunduné. Di jalané ia ajaka dadua pada makedékan krana nuturang film kartun dedemenané Tom and Jerry. Ia nyatuaang kénkén banyolné film kartuné totonan. I Tom ané nagih nyakitin I Jerry setata nepukin karma. Jebag ané gaéna pragat ngenain déwékné padidi.
Neked di cariké ia pada ngalih tongos ngarit. I Komang Darmawan di kadongané duluan, lan Putu Agus Ruspawan di kadongané nomer dua. Sambil ngarit, maan masi ia macanda. Dikénkéné Putu Agus Ruspawan ngemalunin ngentungin I Komang Darmawan tanah magluntungan. Pokokné sambil ngarit sambil macanda.
Duang jam ngarit, kampil gelahné Putu Agus Ruspawan malunan bek. Nanging ia nulungin I Komang Darmawan ngarit apang kampilné masi bek. Disubané kéto mara ia mulih ajaka dua pada nyuun kampil misi padang lan nyelet arit.
Hari Mingguné Putu Agus Ruspawan lan I Komang Darmawan tuah maguna pesan. Yadiastun ia taén ngorahang lakar mabalapan ngubuh sampi, sampiné nyén ja ané paling maluna gedé lan manakan ento ané menang, nanging ia tetep pada saling tulungin.
Ladné tusing taén ngarit barengan jani suba dina kapertama ngarit barengan. (*)

2 comments: