Geguat Sané Ngibur

Olih: IDG Trinandita

Sumber Gagambaran; lukisanku.id

Ring aab jagaté sekadi mangkin geguat utawi tulisan sané serius utawi sajan-sajan serius utawi seken sayuwakti saja, yéning saihang sareng geguat sané iseng utawi gegonjakan sinah sané kaping kalih jagi kewacén dumunan.
Napi mawinan titiang matur sekadi asapunika, mapan yéning sané serius wacén sinah ngamerluang pamineh tur pikayun sané nincap. Semaliha geguat sané seken-seken serius nika ngawinang sang sané ngwacén mangda teleb tur sérius midabdabin wacaané punika. 
Boya ja nénten jagi kawacén geguat sané serius utawi seken sayuwakti saja punika. Sakéwanten kawacén sesampuné wénten galah sané tiosan. Risampuné polih mekedékan utawi polih ngibur angga. Minabang titiang ring pekibeh jagaté sekadi mangkin geguat sané nénten terlalu serius utawi seken sayuwakti saja punika nincap sané seneng ngwacén.
Sajeroning ngeruruh hiburan sané sanget kaperluang olih para janané sekadi mangkin. Yéning uratiang tulisan utawi geguat bebanyolan, bebagrigan sinah akéh sané nyenengin. Mapan irika iraga sareng sami polih ngibur. Napi malih sang pengawi geguat punika presida ngawewehin geguat bebanyolan punika antuk tetuek-tetuek utawi tutur-tutur sané mawiguna ring kahuripan
Yéning ring média cétak baosang wénten sané mawasta karikatur, gambar sané baud presida ngawinang anaké nyingakin kedék tur terhibur. Punika taler wénten humor utawi bebanyolan utawi cerita utawi satua lucu tiosan.
Yéning uratiang ring média cétak sekadi koran sinah ring dina Redité wénten rubrik sané misuguhang antuk sastra sané medaging satua utawi cerpén, puisi, punika taler sané mawasta obrolan santai lan bacaan humor utawi bebaudan antuk kartun miwah tulisan tiosan.
Punika pinaka cihna risampuné sérius saking dina Senin ngantos Sabtu mawinan ring dina Redité kedagingin antuk orti utawi geguat sané jagi presida ngendurang urat syaraf pangwacén. Sané nyugjugin pangwacén mangda polih hiburan sané prasida ngawinang pikayunané seneng tur raharja. Mapan ring sajeroning kahuripan punika patut seimbang sané mawasta serius kapining sané mawasta hiburan utawi malilacita.
Wénten anaké wikan nyantenang indik pentingnyané sané mawasta kedék utawi tersenyum ulian hiburan utawi bebanyolan. Yéning prasida nyalanang sekadi asapunika sinah jagi mapikolih umur utawi pajang yusa doh ring panyungkan. Ulian sebeté sampun magentos dados liang.
Mangkin ngiring wacén conto puniki, sira uning iraga sareng sami prasida kedék tur panjang yusa.  Geguat puniki mamurda WISUDA, kaketus saking pésbuk druwén Sutéja Narendra;

Wisuda ento, mula tenget. Sing main-main! Wiréh wisuda maka cihna sisyané suba tamat, dadi sarjana sujana, manut gelar akademik ané suba kapiolih.  Ento mawanan dina wisuda ento dahat kaapti, "Hari bahagia penuh haru yang menentukan masa depan" kéto anaké ngorahang. 
Buka dinané jani, I Agus lakar mawisuda.  Nuléngék mémé bapané ningalin pianakné menék ka panggungé. Ngembeng-ngembeng paningalané, ningalin pianakné mabaju toga marérod ngantiang kuncir togané kisidanga ka kanawan.  
"Agus... akhirnya kamu berhasil Nak" kéto méméné ngerenggeng, sambilanga ngusapin yéh paningalan aji sapu tangan.  Kurenané ngelut sada niman gidat, "Papa terharu, Ma" kéto ia kisi-kisi.  
Mbééé...boya ia dogénan ané masemu kéto.  Makejang rerama ané pianakné mawisuda dinané ento paliatné sedih. Saja masi, bes pianaké nyidayang mragatang sekolah, anak tua kén ané tusing lega tur bangga? 
"Gedé Agus Dananjaya Surya Putra Maha Bhirawa Kandanéka Rahadi Manuraya" mamunyi kalo kaloané ngaukin pianakné.  
"Pa... Giliran Agus Pa.  Ayo ambil gambar! Cepetan Pa!" patilangkeb méméné maekin panggung.  Tas kampékné ané gedé amun kisané ulung, sing runguanga! 
Cekrék... Cekrék... Cekrék.... Sénter pamotrékané pakeblétblét buka tatité.  
I Agus salamnina tekén anaké ané ngawisuda.  
"Selamat untuk Agus, kamu sudah berhasil diwisuda. Setelah wisuda ini, kamu mau melanjutkan studi, kan?" anaké ané ngawisuda matakon ramah pesaja. I Agus manggutan. Buiiih... Hébat I Agus.  Mara mawisuda, jani suba ia lakar melanjutkan studi koné. Pasti melanjutkan ka És Dua!
"Agus mau melanjutkan ke mana?" buin anaké ento matakon. Kenyemné manis ajér.  
I Agus kejengat kejengit ngusapin ngéngés, laut masaut. 
"SD Negeri 5 Sibetan, Bu," saut I Agus anteb, seken pesaja! 
Mimih.....déwa ratu agung... Sing nyidang ngandet yéh paningalané. Tiang milu ngeling ningalin wisudané ento....
(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)

Asapunika sané prasida katur, majeng ring dané nruenang pésbuk titiang ngaturang suksma riantuk sampun prasida ngibur ring wawidangan perpésbukan druwéné. Ampura yéning wénten iwang. Dumogi prasida ngawinang bagia.

Anggara, 12 Juni 2018


I Déwa Gedé Trinandita
wantah makarya dados guru. Dané ngajahin ring Klungkung. Seneng nyurat saking SMA sané kaanggén ring mading miwah koléksi pribadi. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Post wiadin Pos Bali.

1 comment: