Gaginan Anyar Sinunggil Semeng


Olih: I Putu Supartika

Sumber Gagambaran: renee-phillips.com

Sinunggil semeng, tiang mangkin maduwé geginan anyar. Geginan tiangé punika wantah mukak facebook. Rikala tiang wau metangi, tiang ngambil HP ring duur méjané, raris sané kapertama bukak tiang wantah facebook. Yén dumun, sinunggil semeng, wau metangi, tiang pacang ngojog ka kamar mandi tur masugi. Nanging mangkin sampun sakadi ‘kebiasaan baru’ sinunggil semeng tiang mangda polih mukak facebook, nyingakin status timpal, ngwales koméntar, utawi ngwacén gatra sané kawedar ring facebook, usan punika wau ka kamar mandi masugi.
Indiké puniki nénten ja rikala wau metangi kémanten, nanging rikala usan mesugi, tiang pacang ngambil HP malih, risampuné punika wau tiang pacang mataki-taki jagi makarya. Yéning libur, tiang kantos engsap ring geginan sané sampun rincikang tiang sadurungné. Contoné sakadi puniki, sinunggil dina redité semeng, tiang marencana jagi manting, duaning pantingané numpuk ring émbéré. Sakéwanten, rikala wau metangi tiang sampun ngambil HP lan mukak facebook, kadirasa pintu kamar durung bukak tiang. Sangkaning seleg tiang mukak facebook, nénten rasayang tiang galahé gelis pisan mamargi lan panadosné rarincikan tiangé jagi manting semeng nénten prasida kalaksanayang sangkaning tiang kadong seleg ma-facebookan. Lianan ring punika, akéh taler rarincikan tiangé nénten ja prasida kalaksanayang sangkaning ma-facebookan. Kadirasa tiang kantos latan ka genahé makarya sangkaning kadung seleg ma-facebookan. Yéning sampun mukak facebook, galahé a jam punika pacang nénten karasa.
Pepes tiang makeneh, yéning tiang setata kirangan galah. Galah punika becat pisan mamargi. Tiang setata ngarepang galahé sané a rahina punika kaimbuhin, nénten ja 24 jam malih, nanging 34 jam, lan yén dados kantos 50 jam, krana tiang marasa 24 jam punika kantun kirang. Sané ngranayang indiké punika, nénten ja tios sangkaning tiang akéhan nelasang galahé anggén ma-facebookan. Wau asané tiang mukak facebook, sagetan sampun telas galahé a jam. Indayang yéning tiang nénten ma-facebookan kémanten, minab galah awai punika tegep pisan. Pastika tiang pacang mersidayang ngamargiang rarincikan tiangé, tiang pacang mersidayang manting, mersidayang ngwacén cakepan sané kasenengin, mersidayang olahraga, miwah sané lianan.
Yén nirgamayang, facebook punika sakadi candu. Pateh sakadi narkotik. Rikalané sampun kadung kacanduan, a wai nénten polih mukak facebook, rasané wénten sané kirang. Minab yén sampun sakadi punika, facebook wantah sané ngatur idup i raga. Samian kakalahang, kadirasa ngajeng kantos engsap sangkaning seleg ma-facebookan.
Daweg puniki, Madé Sugianto, sinalih tunggil pangawi, wartawan, lan mangkin dados Kepala Désa ring Désa Kukuh Tabanan, naanin makarya status ring facebooknyané. Kirang langkung, sapuniki statusnyané: “Ulian ada sosial média, tiang kapah nyidang sosial di masyarakat.” Lan rikala tiang singgah ka pondoknyané, dané nguningayang yéning dané sampun ngapus aplikasi facebook ring HP lan wantah mukak facebook rikala nganggén laptop kémanten usan makarya status punika. Pateh sakadi sané rasayang tiang, dané nguningayang, yéning galahé telas sangkaning sibuk ma-média sosialan. Lianan ring nelasang galah, facebook taler ngawinang tiang males, pasif, nénten makita ngujang, tur setata marasa bayuné won.
Yéning sampun sakadi puniki kawéntenané, napiké tiang harus melihang aplikasi facebook punika, krana sangkaning facebook tiang akeh kélangan galah? Utawi napiké tiang melihang Mark Zuckerberg sané buta warna punika, krana sampun makarya aplikasi sané ngawinang tiang males, yadiastun tetujon Mark makarya aplikasi puniki sumangdané i raga nyansan dangan sosialisasi sareng krama saking doh? Utawi tiang sepatutné melihang déwék tiangé, sangkaning tiang nénten prasida nganggén facebook seperluné kémanten?
Sané mangkin, tiang kantun mautsaha sumangdané tiang mersidayang nénten kacanduan malih sareng facebook, sakéwanten indiké punika méweh, krana sinunggil semeng HP ring duur méjané setata ngaukin tiang, lan facebook sampun nyantosang irika.

Singaraja, Oktober 2017

No comments