Tisna Wati; Jayanti 1 Puisi PKB 2018, Mapikayunan Malajah Makarya Satua Cutet

Ni Nyoman Tisna Wati


Ni Nyoman Tisna Wati makenyem rikala déwékné kanikaang dados jayanti 1 pacentokan nyurat puisi ring Pésta Kesenian Bali (PKB) kaping 40. Ipun wantah peserta saking Karangasem, masekolah ring SMK Negeri 1 Abang lan mangkin sampun kelas 12 Jurusan Akuntansi. Embas ring Culik, 8 Séptémber 2001. Polih jayanti antuk puisi sané mamurda Téja Dharmaning Kauripan lan Prapén. Taler seneng ngwacén novél lan mangkin mapikayunan malajah nyurat satua cuetet. Pasemetonan SSB taler ngalaksanayang wawancara sareng ipun.

Sampun sué ragané nulis?

Wau tiang ngawitin malajah nulis. Tiang durung akéh maduwé tulisan, nanging tiang seneng ngwacén novél. Sadurung sareng lomba ring PKB naanin tiang makarya puisi nanging témané kari indik tresna kémanten.

Sira sané ngajain nulis puisi niki? Sapunapi kiat mangda polih juara satu ring PKB? Minab dados nikaang mangda sayan akéh anak lianan sané nyarengin makarya puisi mabasa Bali puniki.

Tiang akéh malajah saking pembina puisi PKB. Rikala makarya puisi punika iraga taler mangda teleb latihan, lan yén wénten kakirangan ring sajeroning nyurat napiké indik tata basa, punika kadadosang pengalaman anggén memotivasi déwék tiangé.

Wénten kendala rikala nulis puisi?

Rikala lomba nika kirangan galah sané ngawinang méweh ngamedalang imajinasi, napimalih tiang grogi.

Indik napi puisi sané polih juara nika?

Puisi sané karyanin tiang daweg lomba PKB niki nguningayang indik pentingnyané iraga dados génerasi penerus sumangdana setata nyaga warisan leluhur sekadi prapén punika.

Risampune polih juara nulis puisi niki, wénten rencana jagi teleb makarya puisi?

Rencanané tiang jagi melajah makarya cerpén. Tiang jagi melajah sareng pembina tiangé ring PKB.

Sajabaning pacentokan nyurat puisi niki, naanin polih juara ring widang lianan?

Naanin polih juara dua dharma wacana ring tingkat kabupatén.

Ragané nganikaang seneng ngwacén novél, tiang gargita pisan mireng indiké niki. Yén dados uning novél napi sané sampun kawacén, lan sané kasenengin?

Akéh pisan tiang ngwacén novél. Sané kantun ingetang tiang nika novél Pergi, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Hujan, Bumi, Bulan, Komet kakawian Tere Liye, miwah wénten novél The Story Girl. Sané senengin tiang novél Hujan saking Tere Liye.

Yéning kakawian mabasa Bali?

Tiang ngwacén Blanjong kakawian Bu Ari Dwijayanti. (*)
No comments