Ngelut Dui

Olih: I W. Wikana-Seraya

Gagambaran Manik Sudra

Semengan hapéné Putu Purwa suba mamunyi. Kadirasa tondén makejang isin guminé bangun, nanging hapéné suba iteh mamunyi kanti pindo ping telu.
Putu Purwa enu jaen nyambung ipian. Angkiané karasa aris tis. Tusing pesan ada makrisikan nang abedik. Miribang marasa leleh unduk pajalan dinané ibi, kanti kapeteng mara teka uli luas kema mai.
Mula uli abulané ané suba liwat, Putu Purwa kapah ada jumah. Sirepné tusing masih cara ipidan, kanti nyidang nyambungang ipiané uli bongkol ka muncuk. Ipiané satata kapegatang atenga jalan. Tondén mamuncuk, suba kakaukin. Tondén maulu suba kadundun baan munyin hapé.
“Halo..... Om Swastiastu...!”, peninggalan ngidem, nanging limané grapa-grépe nyemak HP.
Halo Tu Swastiastu. Tu halo...halooo!!”
“Hallo.... sira niki?”
Bli Satra né,” pasaut uli hapéné Putu Purwa.
Tondén suud masaut, ngraris engsap Putu Purwa buin sirep nylekétek duur pasaréané. Nanging hapéné iteh mamunyi.
Halo...halo...halooo tu!”
Siep akejep, buin mamunyi. Itéh amun to dogén pajalan hapéné totonan, uli jam lima semengan kanti jam pitu. Suba duang jam, masih tondén kajemak baan Putu Purwa.
Matan ainé di sisi suba ngancan ngendih tegeh. Mara abedik nyidang Putu Purwa ngedatang peninggalané. Mara masih Putu Purwa nyidang ngadap-ngadap nyemak hapé, ané sagétan suba ada di betén awakné.
“Méh....bli Satra né be kanti bek gatina maan nélpon tusing tawang nah.”
Ngadébras raris Putu Purwa bangun uli genahné masaré. Inget janjiné lakar ngatah Wayan Satra, masimakrama di delod désa ané tongosina. Ulah labuh Putu Purwa ngojog paoné, lakar matatagihan kopi ajak somahné apanga tusing kiap. Nanging, di paoné suung, tusing ada nyén.
“Ah dija koné Luh Koncréng né,” kéto Putu Purwa nyambatang adan somahné padidi.
Ngadébras lantas Putu Purwa ngojog kamar mandi lakar masiram. Nanging, di bak kamar mandiné, tusing ja misi yéh nang aketélan.
“Ah...dija sih somah icangé né? Alih di paoné tusing ada. Jani ngojog kamar mandi, jeg yéh nang aketélan tusing ja misi. Sing ngelah keneh nang ngidupin kran!”
Matan ainé suba ngancan tegeh, ngancan kebus. Ngadébras lantas Putu Purwa pesu ngojog tongos parkir motorné. Mara ngampakang jelanan, sagétan Wayan Satra suba negak di ampik umahné.
“Yéé...bli Wayan. Ampun tuni bli driki?”
“Ampun Tu. Uli tuni tiang nélpon Putu, jeg tusing ada pasaut,” Wayan Satra nyautin patakoné Putu Purwa.
“Lédangang bli. Jeg kiap sajan tusing nyidang nanggehang.”
“Né somah Putuné ajak bli dini nutur-nutur ngantiang Putu.”
“Nggih bli. Padalem bli Satra padidina dini negak,” Luh Tini nyambungin Wayan Satra. “Bli tusing ngopi?”
“Oh...sing Luh. Ainé suba ngancan tegeh. Padalem bli Satra nyanan antianga ajak krama delod désané.”
“Nggih Luh...bli ajak kurenan Luhé lakar majalan malu,” kéto Wayan Satra mapamit ajak Luh Tini.
“Nggih bli sareng kalih. Alon-alon ring margi.”
Uli abulané ané suba liwat, Putu Purwa ajak Wayan Satra mula satata maatepan. Kaja kelod, kain kauh satata mabarengan. Peteng lemah, semeng sanja masih satata mabarengan. Yén orahang manyama tusing. Yén orahang mapisaga, nanging umahné majohan maselat tukad.
Dinané jani, Wayan Satra ajak Putu Purwa suba teked di désané badelod. Mara Putu Purwa markirang mobilné Wayan Satra, sagétan krama ané ada di balé désané masuryak pakraik. Sahasa nyuryakin Wayan Satra ajak Putu Purwa ané mara teked.
“Idup Wayan Satra!!” krama banjaré dimalu masautan.
“Idup!!” briuk sapanggul, luh muani, truna bajang kramané pada bareng nyautin.
Sayan paek ajak balé désané, munyin kramané aéng sayan ramé sayan keras. “Idup Wayan Satra! Idup Wayan Satra!!”
Tumbén Putu Purwa nepuk unduk buka kéto. Tumbén masi kanti negak di arep anaké ramé buka jani. Aéngan tekén dadi bos ané rasaanga baan Putu Purwa. Ené tagiha, jemakanga. Ento tagiha, ambilanga.
***
Ainé suba ngancan sanja, patemon ngajak krama désané delod suba suud. Rasa leleh bayuné Putu Purwa jani suba sanget rasaanga. Awakné uli betén kanti kaduur karasa telah sakit. Nanging, Putu Purwa tetep tegteg pageh nimpalin sakancan pajalané Wayan Satra. Uli désa delod, nuju ka désané kaja. Uli désané kauh, nuju ka désané dangin, kéto masi uli kangin ngojog ka désané badauh, nanging tetep iteh Putu Purwa nyihnayang rasa satia nimpalin Wayan Satra.
Yén dadi sambatang, Putu Purwa nyak dadi ajudan ané satia. Satia tekén laksana, satia tekén wacana, turmaning satia tekén semaya.
“Tu, kéto masih Luh. Dinané mani suba gantiné bli lakar ngetohang awak bliné. Dumadak ja, suéca Widiné ngicén pamargi. Yén kanti bli maan, bli lakar ngajak Luh lan Putu Purwa malali ka luar kota,” kéto rarembugan tur semayané Wayan Satra negak ajaka telu.
“Mih dumadak ja bli. Tiang sabilang wai sampun ngastiti, dumadak ja pamargin bliné rahayu,” kéto Luh Tini nyautin Wayan Satra saha makenyem lantang. Putu Purwa tuah manggutan dogén.
Guminé suba nyaluk sandikala. Gumatat-gumitité pada saling sautin, makaciri guminé ngancan peteng. Luh Tini suba cara biasané masiram laut ngaturang bakti. Nanging, tumben jani Luh Tini kanti makelo di merajané. Miribang mapinunasan apanga Wayan Satra maan acepané.
Dina ané antianga baan Wayan Satra, Putu Purwa, Luh Tini suba tepukina. Pajalané sabilang wai nuju ka delod désané, dain désané, dajan désané miwah dauh désané ané jani suba mabukti mapunya tur mabuah. Apa ané dadi arepan jani suba bakat gisina baan Wayan Satra.
Idupné Wayan Satra sayan nincap. Sabilang wai masi Wayan Satra teka ka umahné Putu Purwa. Sabilang wai ada dogén buah lima ané abana baan ragané. Kanti lek rasaanga baan Putu Purwa satata ngrépotin Wayan Satra. Yén tusing sarwa ajengan, bisa panganggo masih abanga Putu Purwa ajak Luh Tini. Miribang ento tuah walesan sangkaning satiané Putu Purwa ipidan kema mai ngatahin tatkala matemu ngajak krama. Sakancan ané demenina baan Luh Tini satata isinina. Miribang ulian suécan pinunas somahné masi makada satata gapgapina baan Wayan Satra.
Rasa precayané Putu Purwa sayan nincap. Rumasat magelut kenehné ngajak Wayan Satra ulian ngugu sakancan solahné ané luung.
“Tu...Putu kan precaya ngajak bli. Putu pastika tusing taén ngelah keneh boya ajak bli,” kéto Wayan Satra semengan suba ada di ampik umahné Putu Purwa.
“Nggih bli. Pun uli makelo tiang ngajak bli. Tiang satata precaya ngajak bli. Apabuin bli suba liu san ngwantu tiang.” Pasautné Putu Purwa
“Nggih suksma pisan Tu. Kéné sabenehné Tu. Dinané mani lakar ada rapat, ba kéto, mbok somah bliné jani enu sakit. Rapaté mani patut katimpalin anak luh anggon nulung sakancan kakuangan di genahé ento. Nginepné niki di hotél kok Tu. Yén Putu precaya ajak bli, precaya ajak somah Putuné, lakar ajak Luh Tini luas marengin bli?”
Tusing ada keneh jejeh Putu Purwa masaut. “Nggih bli. Tiang precaya ajak bli. Tiang masih precaya ajak somah tiangé Luh Tini.”
Suba apetengan Wayan Satra ngajak Luh Tini luas joh. Tumbén glibag glibeg nyelék keneh Putu Purwa di pasaréan. Bayuné karasa runtag, kenehné uyang paling. Kanti atenga lemeng, Putu Purwa tusing nyidang sirep. Pesu lantas Putu Purwa ngojog kamar tengah, tur ngontak tipiné. Karasa makesyab, ulung jantungné Putu Purwa nolih acara tipiné. Ada penggrebekan nak luh ajak nak muani ané ba pada-pada ngelah kurenan matangkep di hotél.
“Koncrréééng!!”


IW. Wikana-Seraya
Guru basa Bali ring SMKN 1 Amlapura. Kakawiannyané naanin kawedar ring Bali Orti (Pos Bali), Jurnal Suara Saking Bali, miwah Médiaswari (Pos Bali). Cakepan puisi sane sampun kamedalang mamurda "Gebug Ende."

No comments