Délem

Olih: IBW Widiasa Kenitén

Gagambaran Manik Sudra

            Gedé Délem adanina tekén kramané krana misi gondong abedik. Suba kudang garam yodium telahanga tekén Gedé Délem masi tusing nyak ilang. Koné maan ia ngrencanaang lakar ngoprasi gondongné sakéwala tusing bani. Ulian gondong ento, ia dadi liu maan adan, maaan tongos. Jatiné adan sekenné dong I Gedé Santika. Anaké masi ngimbuhin adanné dadiné I Gedé Santika Délem Gondong. Adinné ané pepes kaukina Sangut sujatiné madan Madé Arsa Wijaya. Apang masaih ajak rajan Majapahité semalu, Radén Wijaya apang dadi koné Arsa Wijaya. Péh Cara topéng Arsa Wijaya dogén. Bapanné meled apang sentanané arsa santi wijaya di umahné. Lantas adanina buka kéto.
            Di kénkéné nyak cara Délem Sangut satwan iané. Kéné biasané.
            “Ngut!Ngut!Ngut! Tingalin icang Ngut!”
            “Suba katingalin. Gondong Délemé suba ngenah, sayan gedé sayan bek misi. Sinah liu maan mamaan?”
            “Hahahaha. Tawanga dogén. Sing pelih munyin cainé Ngut. Gondong icangé mula maguna. Kéné agetné ngelah gondong gedé. Nyidayang misi sabilang ané tagih icang. Cai awak berag cara cacingan dogén. Ping kuda cai madaar? Kuang gisi cai ento.”
            “Depang suba icang. Yadiastun cacingan, icang tusing taén ngrépotang cai.”
            “Béh, misi nyindir. Ngut tawang jani icang suba dadi pejabat.”
            “Suba tawang. Cai mula demen ngidih-ngidih. Koné ngilangang anak ngidih-ngidih dadi cai ngidih-ngidih? Eda pelihanga anaké ngidih-ngidih. Cai ané tamatan tegeh masi ngidih-ngidih. Apa lantas binané?”
            “Ada binané. Yén icang tusing tangkepa tekén satpol PP-né. Yén ané ngidih-ngidih ento paslangkeb nyelametang awakné.”
            “Nanging isinné patuh. Ngalih isin basang apang dadi ‘tajir’.”
            “Hahahaha ngelah dogén cai. Tusing pelih. Mula dueg cai. Tusing pracuma manyama ajak bli.”
            Gedé Délem mula bisa manyama ajak adinné. Kija ja blinné barengina tekén adinné. Sakéwala, adinné tusing nyak ngidih-ngidih  tekén anaké gedé. Ngujang ngidih-ngidih lek atiné suba maan gegaén lantas ngidih-ngidih. Manian mara suud ané idihin ngisiang gumi sapin suba. Matolihan tusing taén. Méh kanti mati tusing ada ngrunguang.
            Madé Arsa Wijaya tusing taén nyangetang apa ja orahanga tekén bliné. Suba tawanga di gondongné ento anak liu pesan sesepelan munyiné. Sakancan munyi ané tawah-tawah mentik ditu. Apa buin lakar ada pilkada ia suba dadi tukang munyi. Anak taén ipidan dugas pecikina tekén dokteré mamunyi gondongné. Kéné munyin gondongné.
            “Yén meled ngalih tegakan pipisé masi apang gedé. Tegakan gedé, pipis gedé. Ené pecikin.”
            “Krinting,” kéto munyiné. Cara mas ané édénganga di tipi-tipiné. Dokteré demen masi mréksain krana tumbén nepukin gondong soléh. Buin pecikina ané sampingané.
            “Brang!Brang!Brang!” kéto neges pesan. Yén alihang masaih ajak barang ajak bang, bang. Sinah nomor rékening suba tagiha.
            “Sajan gondong soléh.” Dokteré ngrimik. “Yén makejang gondongé misi munyi buka kéné sing sayan liu anaké demen gondong. Tabunganné abana indeng-indeng. Ah, ngujang ento runguang. Ané melah tugas iragané malu jalanang. Koné yén sing inget tekén tugas padidi lantas nyalanang tugas lén tusing melah, nilar sesana koné ento, kéto anaké dueg nyambatang di tipi-tipiné.”
            Gedé Santika sayan melah dogén pajalan idupné. Kija-kija ada ané nyapa. Nuju Redité ia jalan-jalan ajak bapak-bapaké. Tusing car free day dogén. Bisa ka taman indah, bisa ka Bedugul, bisa ka Kuta. Ditu suba ngindikang isin gumi. Koné yén sida matemu ajak pejabaté lakar maakang dogén nongos ané lakar apti. Di kénkéné Gedé Santika Gondong Délem orahina ngajak ané lakar ngalih tegakan buin. Gedé Santika Gondong Délem suba nawang. Artiné ento ngorahin apang tetep nyiapang pipis. Tusing ada jabatan gratis. “Anak ngentut dogén bisa kena danda. Kalingké jabatan,” kéto taén dingeh ia ngrieng.
            Sagét Madé Arsa Wijaya Sangut matembang kéné: mai malu, dija ada gondong udu,bikasé melahang, buka anaké manuakin,iris danggul, sinah ngetél tuak jaka.
            “Eda jail dogén Madé Arsa Wijaya,” Blinné tumben ngaukin seken adané. “Mara icang belog buin gondong cai ngéndah mamunyi. Kedén suba liu anak masél ulian munyi. Ento menistakan gondong icangé adana. Eda ngaé-ngaé dogén. Masi tusing cai ngaba gondong. Anak icang ngaba ngujang cai inguh buin repot.”
            “Miiiiiiiiiiiiih. Memedih Blin icangé. Mara ibi maan darma wacana. Tusing dadi gedeg. Santi tetepang kenehé apang santika, santiné sai teka. Tusing nyeléka.”
            “Buin cai ngéndah. Lakar lapurang kaka nah. Ené suba pencemaran nama baik adana. Ngéndah dogén cai. Baang di tundun nagih ka baong. Baang di baong nagih sirah bejel cai.”
            “Sing kéto Bli Bagus Santika. Gendingan cang ento angon nglimurang keneh dogén. Kéné guminé mrasa kebus. Yadiastun ujan sasih kalimané nekain. Enu masi panes rasané. Mirib ujan salah masa ené. Sangkananga kebus tusing karoan apa. Guminé kebus, maciri masi ané nongosin masi kebus. Ento tingalin Bli suba antianga koné lakar maguneman.”
            “Aa, saja, pesan. Yén sing cai ngingetang sinah kaka suba engsap. Suksma Ngut, Arsa Wijaya.”
            “Sajan jelema tusing nawang apa. Aget nyak ia ulehang kenehné, yén sing kéto dong suba ajak nyama matungkas. Paturu idup di guminé lantas matungkas. Nungkasang tembang misi gondong. Idéwék masi pelih malah irukin isin basang iané antes gedeg. Apa buin mula énggal gedeg. Yén saja buka munyiné nglapurang, dong suba té nyama ngukum nyama. Miiiiiiiiiiih! Jengah pesan dadiné. Di matiné nyén orahin ngrunguang. Tuah ja bangké tusing milihin sema. Suba bangké.” Made Arsa Wijaya ngamémél padidiana buka bebotoh kilangan dompét. “Sajan ulian bungut bisa pelih. Kéwéh masi ngaba cadik. Yén pejang, pican Sanghyang Widhi. Yén anggon bisa mabui. Ngujang ento sangetang, ané melah, sina  Bli Santika maan tongos sing cara pancoran matatakan batu. Kritis-kritisané ada bakat.”
            Sabilang anak gedé paakina baan Gedé Santika Délem Gondong. Sabilang anak sugih ajaka matimpal. Matolihan ka betén kapah pesan. Lakar ngujang ngrunguang anak suba di betén. Ia ngindegamayang awakné buka katak. Menék nyekjek timpal ané di betén. Apa ja orahanga sing karungu. Kuping dadi sengsengin. Pinih makelo raméné tuah akambuhan suud kéto ilang ampehang angin.
            Kija-kija makejang nganggutin. Macihna ia anak suba gedé. Yén sing gedé, dija ada anak nganggutin. Peteng lemah pragat iju dogén maakin pajabat. Anak bisa kanti ngepél di umah pajabaté misi ngébatang pada. Gigis luungné I Gedé Santika Délem Gondong. Somahné masi marengin. Koné, suami maju berkat istri yang jago. Apa saja apa tusing? Ané seken. Jani I Gedé Santika Délem Gondong suba dadi pejabat ané andel.
            Goar-goar suba ia mapidarta. “Kerja yang semangat. Semangat kerja. Sebelum dikerjain. Kerjain dulu. Dulu kerjakan. Kerjakan dengan kerja.” Adinné ingkel-ingkel ningeh pidartané I Gede Santika Délem Gondong. “Apa orahanga tekén blin déwéké. Sajan pejabat makarbit. Jeg magradugan pesu munyiné. Sinah suba di poloné masi magradugan. Samben dieng. Pelajahang abedik. Lek atiné tusing karoan apa.”
            “Sakéwala makejang ngoplokin pidartanné I Gede Santika Délem Gondong. Koné melah pesan. Tatuwekné liu ganti. Ento suba guminé jani ané tusing anut bunuhan melah. Sajan ilehan gumi. “Adinné ngrengkeng padidiana buka jangkrik kririk mamunyi di song témboké.
            Adané pejabat mara malajah, makejang nemenin. Dugasé ene, I Gedé Santika Délem Gondong sagét mapendak baan gong baléganjur di sampingné ada anak majengin. Lebihan tekén betara lakar melasti. Tiang makesiab mabalih. Saja apa tusing ento I Gedé Santika Délem Gondong. Mirib ngelah ilmu maya-maya nyuti rupa I Gedé Santika Délem Gondong. Sayan paek sayan ngliunang dogén gobané buka I Gedé Santika Délem Gondong. Tiang malaib. Takut lahlahan gondong.


IBW Widiasa Kenitén
embas ring Geria Gelumpang, Karangasem, 20 Januari 1967. Oneng ring sastra Bali klasik, sastra Bali modéren taler sastra Indonésia. Kakawian idané kawedar ring Bali Post, Buratwangi, Mémorandum, Warta Bali, Bali Aga, Majalah Sinar Agung, Majalah Éksprési, Bali Tribun, Pos Bali. Ngamolihang Hadiah Sastra Rancagé ring warsa 2006 antuk pupulan satua cutet Buduh Nglawang. Ring warsa 2015 ida ngamolihang Penghargaan Widya Pataka antuk cakepan Jero Lalung Ngutah.

No comments