Lamun Dot Dadi Teroris, Kéné Carané!

Olih: I Gedé Putra Ariawan

Sumber Gagambaran: www.winnetnews.com

Suargan! Kéto koné karasayang jani tekén térorisé. Ri kala biur berita indik pengeboman ngaénang wargané jejeh, térorisé miribang malunan kedék tur makenyem di suargan. I raga ané tusing nawang unduk, milu-milu ngejer tur ngetor ningehang liu anaké mati kena bom.
Diastun tongosné ejoh, ditu di Surabaya, iraga ngidang ngarasayang jejeh ané patuh karasayang tekén wargané ditu. Prajani iraga nyemak Hp tur nakonan indik kabar, kénkén sujatiné dadi bisa ada bom? Liu suba berita ané nyangsan ngaénang iraga jejeh. Nyangsan jejeh, nyangsan makeneh iraga nawang. Nyangsan nawang, nyangsan takut kanti iraga sing bani ngentut. Lamun suba takut, iraga sinah plintat-plintut tur ngaé status sing patut di medsos: “Aku bukan pengecut tapi takut liat teroris
Lamun suba keto pajalanné, sinah para térorisé kedék ingkel-ingkel nepukin iraga sing bisa mapineh beneh. Ento suba madan teror ané ngaénang wargané osah. Lamun suba osah, aluh anaké di sisi lakar mecah belah. Negarané lakar benyah latig ulian rakyaté tepukina jerat-jerit cara nyingnyingé kena cekepit.
Iraga musti precaya, hidup di guminé suba pada-pada isinina. Hidup lan mati suba biasa. Mati amah leak suba biasa, nanging mati  kena bom ané tusing biasa. Kenehé  kanti sakit lamun ngenehang mati kena bom. Lamun tepukina iraga sakit di guminé, térorisé koné seger di kalidituan. Liu jani anaké gedeg tekén teroris. Dija-dija térorisé kasambat kanti iraga engsap ngalih nasi.
Lamun kenehang, kénkén sujatiné goban térorisé ento? Iraga setata nyambat téroris nanging tusing nawang kénkén kasujatiné.
Nyén adan térorisé? Dija umahné? Dija ia majalah ngaé bom? Kénkén goban bomé ané lakar ledakanga? Kudang kilo bat bomé ento? Kénkén carané ngaba bom? Ngudiang ia ngaé bom? Dija anaké meli piranti ngaé bom? Apa pelih iraga kanti kena bom? Bom apa ané tunian maledak? Kuda ané mati kena bom? Bom? Pidan buin meledak? Bom? Bom? Bom? Oh!
Liu pitakén ané nylusup di sirahé rikala iraga ngenehang bom lan teroris. Liu anaké ngorahang, ulian mati kena bom, térorisé lakar nepukin suargan. Lamun keneh-kenehang, béa anaké ngaé bom ento sing pragat mamodal wanén nanging perlu pipis liu.
Lamun sing ngelah pipis, nah tegarang iseng malaib ka LPD. Orahang ditu beneh-beneh tekén bendahara désané: iraga perlu nyilih pipis lakar ngaé bom. Lamun tembahanga, énggalang jemak sertifikat umahé, iseng plaibang ka bank. Kénkén ye abet petugasé, kondén pragat munyiné, iraga pasti suba juk polisi ulian ngorahang: “lakar nyilih pipis anggon ngaé bom!”
Lamun suba kéto, bedikin jani makeneh. Ingetan san, diastun iraga liu ngelah pipis, da san makeneh ngaé bom.  Kadén aluh ngaé bom? Diolas da pengkung!
Lamun saja kenehé dot dadi téroris, aluh san carané! Baca melahang tulisanné ené. Da kanti makijapan.
Kaping siki, suginin muané.
Kaping kalih, kedeng angkihanné dalem-dalem kanti marasa anginné ngerasuk ka paru-paru.
Kaping tiga, pesuang anginné adeng-adeng kanti marasa ingan tur makeber.
Suba lantas keto ané kaping pat, tolih langité baduur. Yening langité galang utawi enu lemah, tegarang tlektekang matan ainé. Yéning langité peteng, tlektekang bintang-bintangé baduur tur melahang metékin.
Lamun suba emed metékin bintang, lanturang ané kaping lima, majalan alon-alon tur alih tongos ané paling melah tur sepi. Ingetan san, lamun nepukin anak di rurungé da san capatina. Nyapatin anak di margané patuh kadi nyapatin musuh. Luwungan cara anak buta ané tusing nepukin apa.
Lamun suba maan tongos ané melah tur sepi, lanturang ané kaping nem. Enjit rokoné lamun bisa ngeroko. Sedot adéng-adéng tur pesuang. Kéto selanturné kanti rokoné telah. Yening tusing ngeroko,kanggoang manisan sepsep. Lamun tusing ngaba manisan, kanggoang selép-selépan layahé kanti emed.
Kaping pitu, tegarang tolih jam di HP-ne. Lamun suba liwat  kén jam roras peteng enggalin malaib mulih. Lamun suba neked jumah, da san kanti tawanga iraga ka tengah kamaré apang tusing ketara. Ingetang lantas kunci pintuné.
Kaping kutus, jemak saputé apanga tusing dingin tur enggalin sirep!
Kaping sia, lamun buin cai matakon kénkén carané dadi téroris, enggalin malaib ka paon lan lanturang ané kaping dasa “JEMAK TIUKÉ TUR TEBEK IBANÉ!”
Kénkén? Enu makeneh dadi téroris  ané demen ngusak-asik? Matiang ibané! Tebekin!


avatarI Gedé Putra Ariawan
Embas ring Désa Banjar Anyar Kediri, Tabanan, tanggal 16 Juni 1988. Kakawiannyané sané marupa satua cutet, opini bawak, artikel lan puisi kamuat ring Bali Orti (Bali Post), Média Swari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Dané sampun ngamedalang cakepan marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Ngurug Pasih” warsa 2014 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé 2015.

No comments